Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Kārtība, kādā kārto maksātnespējas procesa administratora amata pretendentu sarakstu elektroniskajā maksātnespējas uzskaites sistēmā un izvēlas maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu” izstrādes procesā (līdz 2018. gada 17. oktobrim)
 

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk arī – noteikumu projekts)

2.

Dokumenta nosaukums

Kārtība, kādā kārto maksātnespējas procesa administratora amata pretendentu sarakstu elektroniskajā maksātnespējas uzskaites sistēmā un izvēlas maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts ietekmē sabiedrību kopumā, maksātnespējas procesa administratorus (turpmāk – administrators), tiesas un Maksātnespējas kontroles dienestu.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekta mērķis ir noregulēt administratora amata kandidāta izvēlēšanās procedūru, lai nodrošinātu neitrālu un efektīvu administratoru ieteikšanu maksātnespējas procesā.

Šobrīd kārtību, kādā Maksātnespējas kontroles dienests izvēlas un iesaka tiesai administratora amata kandidātu, nosaka Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra noteikumi Nr. 1001 "Kārtība, kādā Maksātnespējas administrācija izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu". Rinda ir izstrādāta reizē ar Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļvietni un izveidota atbilstoši tobrīd noteiktajām drošības prasībām un iestādes finanšu resursiem. Informatīvajā ziņojumā "Par Maksātnespējas administrācijas attīstību" konstatēts, ka rindas ievainojamības risks no drošības viedokļa ir augsts, un, ņemot vērā tās darbības ietekmi uz maksātnespējas procesa norisi un pastāvīgi izskanošās aizdomas par rindas darbības korektumu, ir izstrādājama jauna administratora amata kandidāta atlases kārtība. Pamatojoties uz Pamatnostādņu īstenošanas plāna 4.4. apakšpunktu, Maksātnespējas kontroles dienestam sadarbībā ar Tieslietu ministriju ir dots uzdevums uzlabot rindas darbību, kas sevī ietver gan nejaušības principa stiprināšanu, uzlabojot rindas darbības algoritmu, gan regulāru auditu veikšanu, lai būtu iespējams konstatēt, vai sistēmā nav veiktas prettiesiskas manipulācijas, gan novērst ar rindas darbības nodrošināšanu saistīto nodarbināto ieinteresētību. Minēto pasākumu sagaidāmais darbības rezultāts ir paaugstināta procesa caurspīdība un sabiedrības uzticība maksātnespējas procesiem. Ņemot vērā minēto, paredzēts, ka, sākot ar 2019. gada 1. janvāri, administratora amata kandidātu iecelšanai konkrētā juridiskās personas un fiziskās personas maksātnespējas procesā izvēlēsies no Maksātnespējas kontroles dienesta elektroniskajā maksātnespējas uzskaites sistēmā uzturētā administratoru amata pretendentu saraksta, izmantojot Tiesu informatīvās sistēmas nodrošinātu automatizētu atlasi. Līdz ar to izstrādāts noteikumu projekts.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē līdz 2018. gada 25. oktobrim.

7.

Dokumenti

1. Noteikumu projekts (TMnot_011018_adm_izv);

2. Noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TManot_011018_adm_izv).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2018. gada 17. oktobrim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi Alla.Lickovska@mkd.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav.

Pievienotie dokumenti