Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests kompensē brīvprātīgā darba veicējam izdevumus par līgumā noteikto uzdevumu izpildi" izstrādes procesā (līdz 2018. gada 2. janvāra plkst.16:00)

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

"Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests kompensē brīvprātīgā darba veicējam izdevumus par līgumā noteikto uzdevumu izpildi" (turpmāk – projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politikas joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

1) noziedzīgu nodarījumu rezultātā cietušās personas; 2) probācijas klienti; 3) Valsts probācijas dienesta nodarbinātie; 4) brīvprātīgā darba veicēji.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts ir sagatavots, lai nodrošinātu  Valsts probācijas dienestā (turpmāk – Dienests) vienotu pieeju, kādā  brīvprātīgā darba veicēji (turpmāk – brīvprātīgie) saņem kompensāciju par līgumā noteikto uzdevumu izpildi, kā arī kompensācijas apmēru. Brīvprātīgie Dienestā ir būtisks resurss drošākas sabiedrības veidošanā, jo noziedzīgie nodarījumi ietekmē visas sabiedrības drošību. Turklāt sabiedrības iesaistīšana  ir veids, kā var risināt dažādas sociālās problēmas, kā arī darboties noziedzības prevencijas jomā, kas ir saistīta ar resocializācijas pasākumiem probācijas klientiem.

Noteikumu projektā tiek regulēta kārtība, kādā brīvprātīgais iesniedz nepieciešamos dokumentus, lai saņemtu izdevumu kompensāciju un process, kādā Dienests izskata brīvprātīgā norādīto izdevumu atbilstību līgumā par brīvprātīgo darbu noteiktajiem uzdevumiem.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projekta saskaņošana ar Tieslietu ministriju uzsākta 2017.gada 7.novembrī.

Pēc sabiedriskās līdzdalības procesa noslēgšanas projektu ir paredzēts izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Projekts –  MKnot_121217_brivpr_kompens

Anotācija – TMAnot_121217_brivpr_kompens

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības līdzdalības veids, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.punktam – Sabiedriskā apspriede (sanāksme).

Sabiedriskā apspriede (sanāksme) norisināsies 2018.gada 3.janvārī plkst.10:00 Valsts probācijas dienesta telpās Dzirnavu ielā 91, Rīgā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Pieteikumus līdzdalībai sabiedriskajā apspriedē (sanāksmē) sūtīt uz e-pastu andris.eglons@vpd.gov.lv līdz 2018.gada 2.janvāra plkst.16:00, norādot sabiedriskās apspriedes (sanāksmes) dalībnieka vārdu, uzvārdu, tālruņa adresi un e-pasta adresi.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Andris Eglons, 67244846, andris.eglons@vpd.gov.lv.

 

Pievienotie dokumenti