1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

"Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē un vada izlīguma procesu" (turpmāk – projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politikas joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

1) Valsts probācijas dienesta izlīguma procesa starpnieki;                                                                           2) Procesa virzītāji;                                                                 

3) Trešās personas saskaņā KPL 89.pantu un 104.pantu;

4) Valsts un pašvaldības institūciju speciālisti;

5) Noziedzīga nodarījuma rezultātā cietušās personas;

6) Personas, kuras izdarījušas noziedzīgu nodarījumu;

7) Cietušo un personu, kuras izdarījušas noziedzīgus nodarījumus, likumiskie pārstāvji.                                                        

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts paredz noteikt kārtību, kādā:

1)Valsts probācijas dienests organizēs un vadīs izlīguma procesu ar starpnieka palīdzību;

2)procesa virzītāja pieprasījuma, tiesneša  ierosinājuma lietās par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanu nepilngadīgajam,  cietušā un personas, kura izdarījusi noziedzīgu nodarījumu,  vai cietušā un personas, kura izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, likumiskā pārstāvja, ja cietušais vai persona, kura izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, ir nepilngadīgā persona vai pār personu ir nodibināta aizgādnība, iesnieguma saturu;

3)cietušā, personas, kura izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, un likumiskā pārstāvja tiesības un pienākumus.

Šo noteikumu projekta izstrādāšanas un pieņemšanas rezultātā tiks izveidots jauns, detalizēts un aktuālajām vajadzībām pielāgots izlīguma procesa regulējums.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projekta saskaņošana ar Tieslietu ministriju uzsākta 2017.gada 7.novembrī.

Pēc sabiedriskās līdzdalības procesa noslēgšanas projektu ir paredzēts izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Projekts –  MKNot_291217_izligums;

Anotācija – TMAnot_291217_izligums.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības līdzdalības veids, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.punktam – Sabiedriskā apspriede (sanāksme).

Sabiedriskā apspriede (sanāksme) norisināsies 2018.gada 16.janvārī plkst.14:00 Valsts probācijas dienesta telpās Dzirnavu ielā 91, Rīgā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Pieteikumus līdzdalībai sabiedriskajā apspriedē (sanāksmē) sūtīt uz e-pastu andris.eglons@vpd.gov.lv līdz 2018.gada 15.janvāra plkst.14:00, norādot sabiedriskās apspriedes (sanāksmes) dalībnieka vārdu, uzvārdu, tālruņa adresi un e-pasta adresi.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Andris Eglons, 67244846, andris.eglons@vpd.gov.lv.

 

Pievienotie dokumenti