Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un zemes gabalu, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, piederību vai piekritību pieņemšanas kārtība” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi

2.

Dokumenta nosaukums

Lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un zemes gabalu, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, piederību vai piekritību pieņemšanas kārtība.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Nozaru  ministrijas, vietējās pašvaldības, Valsts zemes dienests.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikt kārtību, kādā Valsts zemes dienests nodod datus par rezerves zemes fondā ieskaitītiem zemes gabaliem un zemes gabaliem, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, kā arī kārtību, kādā nozaru ministrijas pieņem lēmumus par attiecīgo zemes gabalu piederību vai piekritību valstij pēc zemes reformas pabeigšanas un kādā pašvaldības pieņem lēmumus par zemes gabalu piekritību pašvaldībai.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu paredzēts izsludināt 2015.gada 20.augusta Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts (TMNot_160715_zemesizvert);

Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_160715_zemesizvert).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Līdz 2015.gada 11.augustam rakstiski sniegt viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par Ministru kabineta noteikumu projektu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi sabiedrības.lidzdaliba@vzd.gov.lv.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Iesniedzot viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par Ministru kabineta noteikumu projektu, lūdzam norādīt iesniedzēja kontaktinformāciju (juridiskām personām nepieciešams norādīt: nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju un viedokļa sniegšanas datumu; fiziskajām personām: vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, viedokļa sniegšanas datumu).

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Valsts zemes dienesta Zemes pārvaldības procesu daļas vadītāja Judīte Mierkalne, tālrunis 67038681, elektroniskā pasta adrese – judite.mierkalne@vzd.gov.lv .

Pievienotie dokumenti