1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumi „Noteikumi par izziņas par soda izpildes gaitu sagatavošanas kārtību un iekļaujamās informācijas saturu un apjomu”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politikas joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

Ar brīvības atņemšanu notiesātās personas.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

2014.gada 2.oktobrī Saeimā tika pieņemts likumprojekts  „Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā” ((1200/Lp11), kas stājas spēkā 2015.gada 1.februārī (turpmāk – likums). Likums papildina Latvijas Sodu izpildes kodeksu ar jaunu trīspadsmito „A” nodaļu „Ierosinājums atbrīvot notiesāto no soda izciešanas nosacīti pirms termiņa”.

Latvijas Sodu izpildes kodeksa 79.3 panta pirmā daļa paredz, ka, ja notiesātais, kas iesniedzis brīvības atņemšanas iestādes priekšniekam iesniegumu ar lūgumu viņu atbrīvot no soda izciešanas nosacīti pirms termiņa, tai skaitā ar elektroniskās uzraudzības noteikšanu atbilst LSIK minētajiem nosacījumiem, brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks papildus citām LSIK noteiktajām darbībām uzdod brīvības atņemšanas iestādes amatpersonai sagatavot izziņu par soda izpildes gaitu. 79.3panta trešā daļa paredz deleģējumu Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā sagatavojama izziņa par soda izpildes gaitu, un tajā iekļaujamās informācijas saturu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2015. gada 21.maijā.

7.

Dokumenti

Skat. pievienotos failus

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt par to viedokļus, noteikumu projekts saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 13.punktu ievietots Tieslietu ministrijas mājas lapā. Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2015.gada 29.maijam atbilstoši minēto noteikumu 7.4.1apakšpunktā minētajam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par izstrādāto noteikumu projektu lūdzam iesniegt rakstveidā no noteikumu projekta publicēšanas dienas līdz 2015.gada 29.maijam, nosūtot tos uz e-pasta adresi: Vita.Studente@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Olga Zeile, tālr. 67046131, Olga.Zeile@tm.gov.lv

 

Pievienotie dokumenti