Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapas paraugu”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgrupa ir:

  1. visas personas, kuras vēlēsies saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību;
  2. Juridiskās palīdzības administrācija.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķis ir noteikt valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapas paraugu un tā pielikumu, kurā pieprasīto informāciju aizpildīt ir pienākums visām tām personām, kas vēlas saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Savukārt atsevišķām personām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam ir jāaizpilda arī veidlapas pielikums, kas ietver informāciju par īpašuma stāvokli un ienākumu līmeni.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. oktobra beigās.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts TMnot_081018_veidlapa

Un anotācija TManot_081018_veidlapa

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2018.gada 22.oktobrim atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta juristes E.Krjukovas e-pasta adresi: eva.krjukova@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

 

Pievienotie dokumenti