Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par Valsts probācijas dienesta informācijas sistēmā iekļaujamās informācijas iekļaušanas tiesisko pamatu, saturu, apjomu un apstrādes kārtību" izstrādes procesā (līdz 2018.gada 15.janvāra plkst.14:00)

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

"Noteikumi par Valsts probācijas dienesta informācijas sistēmā iekļaujamās informācijas iekļaušanas tiesisko pamatu, saturu, apjomu un apstrādes kārtību" (turpmāk – projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politikas joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

1) Bijušie un esošie probācijas klienti;

2) Dienesta nodarbinātie;

3) Valsts un pašvaldības institūcijas, kas sniedz informāciju par probācijas klientu;

4) Trešās personas (cietušie, probācijas klienta norādītās kontaktpersonas - laulātie, radinieki, bērni u.c.).

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts paredz noteikt kārtību, kādā Valsts probācijas dienesta informācijas sistēmā tiks iekļauta informācija. Noteikumu projekts arī regulē informācijas sistēmā apstrādājamās informācijas apjomu, saturu un glabāšanas kārtību, lai netiktu pārkāpti normatīvie akti fizisko personu datu aizsardzības jomā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projekta saskaņošana ar Tieslietu ministriju uzsākta 2017.gada 19.decembrī.

Pēc sabiedriskās līdzdalības procesa noslēgšanas projektu ir paredzēts izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Projekts –  MKNot_191217_VPD_info;

Anotācija – TMAnot_191217_VPD_info.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības līdzdalības veids, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.punktam – Sabiedriskā apspriede (sanāksme).

Sabiedriskā apspriede (sanāksme) norisināsies 2018.gada 16.janvārī plkst.10:00 Valsts probācijas dienesta telpās Dzirnavu ielā 91, Rīgā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Pieteikumus līdzdalībai sabiedriskajā apspriedē (sanāksmē) sūtīt uz e-pastu andris.eglons@vpd.gov.lv līdz 2018.gada 15.janvāra plkst.14:00, norādot sabiedriskās apspriedes (sanāksmes) dalībnieka vārdu, uzvārdu, tālruņa adresi un e-pasta adresi.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Andris Eglons, 67244846, andris.eglons@vpd.gov.lv.

 

Pievienotie dokumenti