Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Tehniskās prasības brīvības atņemšanas iestāžu un izmeklēšanas cietumu būvniecībai (turpmāk – projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politikas joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

Ieslodzītās personas (apcietinātie un notiesātie).

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ar Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra rīkojumu Nr.50 (prot. Nr.9, 19.§) tika atbalstīta Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepcija, kas paredz jaunas, efektīvas, drošas un starptautiskajām cilvēktiesību prasībām atbilstošas ieslodzījuma vietu infrastruktūras izveidi Latvijā, nodrošinot efektīvu brīvības atņemšanas soda un apcietinājuma izpildi. Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija sēdē (prot. Nr.40, 61.§, 2. un 4.punkts) tika nolemts, ka jaunā cietuma būvniecība notiks Liepājā, Alsungas ielā 29.

Līdz ar to, jaunā cietuma projektēšanas ietvaros tika konstatēta nepieciešamība noteikt tehniskās prasības, kas atšķiras no spēkā esošajos būvnormatīvos noteiktā, lai nodrošinātu ieslodzīto uzraudzību un drošību ieslodzījuma vietās, ņemot vērā, ka ieslodzījuma vietās personu brīva pārvietošanās atbilstoši apcietinājuma un kriminālsodu izpildi reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ir ierobežota.

Ņemot vērā minēto, Latvijas Sodu izpildes kodekss un Apcietinājumā turēšanas kārtības likums tika papildināts ar deleģējumu Ministru kabinetam noteikt tehniskās prasības izmeklēšanas cietumu un brīvības atņemšanas iestāžu būvniecībai. Projektā ietvertās tehniskās prasības attieksies uz visām no jauna būvējamām brīvības atņemšanas iestādēm un izmeklēšanas cietumiem.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2016.gada 11.februārī.

7.

Dokumenti

Projekts – TMNot_010216_buv

Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) – TMAnot_010216_buv

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2016.gada 15.februārim  atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūdzam sniegt viedokli līdz 2016.gada 15.februārim, nosūtot tos uz Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta Kriminālsodu izpildes politikas nodaļas juriskonsultes Lauras Šileikistes e-pastu: laura.sileikiste@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta direktore Olga Zeile, e-pasts: olga.zeile@tm.gov.lv, telefons 67046131.

Pievienotie dokumenti