1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts "Tieslietu ministrijas maksas pakalpojumu cenrādis".

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķauditorija

Sabiedrības mērķgrupa ir ikviena persona.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Pašreiz Tieslietu ministrija sniedz maksas pakalpojumus, kas saistīti ar ziņu sniegšanu no civilstāvokļa aktu reģistra ierakstiem saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra  noteikumiem Nr. 738 "Tieslietu ministrijas maksas pakalpojumu cenrādis" (turpmāk – Noteikumi Nr. 738).

Ministru kabineta noteikumu projekta "Tieslietu ministrijas maksas pakalpojumu cenrādis" (turpmāk – projekts) mērķis ir pārskatīt Tieslietu ministrijas sniegto maksas pakalpojumu veidus, aktualizēt sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus, noteikt diferencētu maksu par pakalpojumu atkarībā no izpildes termiņa un pakalpojuma sniegšanas veida un noteikt personu loku, kuras ir atbrīvotas no maksas pakalpojuma samaksas, jo Tieslietu ministrijas sniegto maksas pakalpojumu izcenojumi nav pārskatīti kopš 2004. gada un ir konstatētas problēmas:

1. Tieslietu ministrijas sniegto maksas pakalpojumu tiešās un netiešās izmaksas, kuras veido maksas pakalpojumu izcenojumu ir būtiski palielinājušās.

2.  Konstatēts, ka, iesnieguma iesniegšanas brīdi Tieslietu ministrijai nav iespējams precīzi noteikt, atbilstoši kuram Noteikumu Nr. 738 cenrāža punktam ir iekasējama maksa par pieprasīto izziņu.

3. Šī brīža normatīvajā regulējumā nav paredzēta maksa par visiem Tieslietu ministrijas sniegtajiem pakalpojumiem.

4. Noteikumos Nr. 738 nav noteikts personu loks, kuras ir atbrīvotas no maksas par Tieslietu ministrijas sniegtajiem pakalpojumiem.

5. Noteikumos Nr. 738 nav paredzēts pakalpojums (līdz ar to arī samaksa par to) – dokumenta saņemšana ar drošu elektronisko parakstu.

6. Noteikumi Nr. 738 neparedz pakalpojuma saņemšanas paātrinātu kārtību.

Projektā noteiktās maksas pakalpojumu cenas būtiski neietekmēs pakalpojumu pieejamību sabiedrībai, jo saskaņā ar Ministra kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumu Nr. 761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem" 170. punktu, lai saņemtu atkārtotu civilstāvokļa reģistrācijas faktu apliecinošu dokumentu, persona pašvaldības dzimtsarakstu nodaļai, Latvijas Republikas diplomātiskajai un konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstī vai Tieslietu ministrijai iesniedz, nosūta pa pastu vai uz iestādes oficiālo elektronisko pastu vai iesniedz attiecīgu iesniegumu elektroniska dokumenta veidā, izmantojot e-pakalpojumus vienotajā valsts un pašvaldības pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Tādejādi personai atkārtotu civilstāvokļa reģistrācijas faktu apliecinošu dokumentu ir iespējams saņemt ne tikai Tieslietu ministrijā, bet arī pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā vai Latvijas Republikas diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstī.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

1. Projekts uz 2 lapām (TMNot_120917_cenradis).

2. Projekta pielikums uz 1 lapas (TMNotp_120917_cenradis).

3. Noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz 7 lapām (TMAnot_140917_cenradis).

4. Projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācija) 1. pielikums uz 5 lapām (TMAnotp1_120917_cenradis).

5. Noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācija) 2. pielikums uz 2 lapām (TMAnotp2_120917_cenradis).

6. Noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācija) 3. pielikums uz 1 lapas (TMAnotp3_120917_cenradis).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2017. gada 28. septembrim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.¹ apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjiem lūgums sniegt viedokli nosūtot to uz Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta e-pasta adresi: dzimts.dep@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta direktore Solvita Saukuma-Laimere, tālr. 67226222, e-pasts: Solvita.Saukuma.Laimere@tm.gov.lv

Pievienotie dokumenti