1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi.

2.

Dokumenta nosaukums

Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Jebkura fiziska vai juridiska persona, kas vēlās saņemt Valsts zemes dienesta sniegtos maksas pakalpojumus.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikt Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi un kārtību, kādā persona maksā par Valsts zemes dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu paredzēts izsludināt 2015.gada 1.oktobra Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts.

Ministru kabineta noteikumu projekta pielikums.

Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) pielikums.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Līdz 2015.gada 25.septembrim rakstiski sniegt viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par Ministru kabineta noteikumu projektu, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi sabiedrības.lidzdaliba@vzd.gov.lv .

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Iesniedzot viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par Ministru kabineta noteikumu projektu, lūdzam norādīt iesniedzēja kontaktinformāciju (juridiskām personām nepieciešams norādīt: nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju un viedokļa sniegšanas datumu; fiziskām personām: vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, viedokļa sniegšanas datumu).

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Valsts zemes dienesta Finanšu departamenta Ekonomikas un plānošanas daļas vadītāja Anda Ērgle-Bīmane, tālrunis 67220290, elektroniskā pasta adrese – anda.ergle-bimane@vzd.gov.lv .

Pievienotie dokumenti