1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā"" (turpmāk – noteikumu projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts attiecas uz personām, kurām piešķirta Latvijas Goda ģimenes karte, un uz ikvienu fizisku un juridisku ikvienu, kura nākotnē vēlēsies nostiprināt īpašuma tiesības, pamatojoties uz īpašuma atsavināšanu uz līguma vai tiesas lēmuma pamata par izsoles akta apstiprināšanu vai uz tiesas lēmuma pamata par nekustamā īpašuma nostiprināšanu, jo tiek samazināts valsts nodevas apmērs par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā minētajos gadījumos.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts paredz ar 2021. gada 1. jūniju samazināt valsts nodevu procentuālo likmi par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā noteiktos atsavināšanas gadījumos fiziskām un juridiskām personām.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē šī gada maija sākumā.

7.

Dokumenti

-

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2021. gada 28. aprīlim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta juristes K. Alberingas e-pasta adresi: kristine.alberinga@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore K. Miļevska e-pasts: kristine.milevska@tm.gov.lv tel.67036813