Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

Dokumenta mērķauditorija

Būvniecības jomā sertificēti speciālisti un ēku īpašnieki un tiesiskie valdītāji

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts izstrādāts, lai atjaunotu situācijai apvidū atbilstošus ēku nolietojuma kadastra datus un kadastrālās vērtības gadījumos, kad tās nepamatoti ir samazinātas, izmantojot līdz šim esošo regulējumu Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi", kas paredzēja ēkas nolietojuma datus reģistrēt no akta, ko sagatavojusi jebkura būvniecības jomā sertificēta persona

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu paredzēts izsludināt 2019. gada 18. jūlija Valsts sekretāru sanāksmē

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts;

Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Līdz 2019. gada 26. jūlijam rakstiski sniegt viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par Ministru kabineta noteikumu projektu, to iesniedzot Valsts zemes dienestā vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi sabiedribas.lidzdaliba@vzd.gov.lv

Pieteikšanās līdzdalībai

Iesniedzot viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par Ministru kabineta noteikumu projektu, lūdzam norādīt iesniedzēja kontaktinformāciju (juridiskām personām nepieciešams norādīt nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju un viedokļa sniegšanas datumu, fiziskām personām vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, viedokļa sniegšanas datumu)

Cita informācija

Nav

Atbildīgā amatpersona

Valsts zemes dienesta Kadastra departamenta Būvju kadastrālās uzmērīšanas daļas vadošais metodikas eksperts Mārtiņš Riežnieks, tālrunis 67038665, elektroniskā pasta adrese – martins.rieznieks@vzd.gov.lv

Pievienotie dokumenti