Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projektu par finansējuma pārdali no 9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" uz 9.1.3. specifiskā atbalsta mērķi "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti" izstrādes procesā (līdz 2020.gada 21.februārim)


1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu grozījumu projekti

2.

Dokumenta nosaukums

Noteikumu projekti:

  1. Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos Nr. 299 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanas noteikumi"
  2. Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 264 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti" īstenošanas noteikumi"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Tiesiskais regulējums tiešā veidā ietekmē 9.1.2. SAM un 9.1.3. SAM finansējuma saņēmēju (Ieslodzījuma vietu pārvaldi) un sadarbības iestādi (Centrālo finanšu un līgumu aģentūru). Tiesiskais regulējums netiešā veidā varētu ietekmēt 9.1.2. SAM mērķa grupu – ieslodzītos un viņu ģimenes, bijušos ieslodzītos un viņu ģimenes, kā arī 9.1.3. SAM mērķa grupu – IeVP un VPD darbiniekus, kā arī reliģisko organizāciju un nevalstisko organizāciju darbiniekus, kuri strādā ar ieslodzītajiem vai bijušajiem ieslodzītajiem un ir iesaistīti specifiskā atbalsta īstenošanā.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projektu mērķis ir pārdalīt finansējumu 410 465 euro apmērā no 9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū"
uz 9.1.3. specifiskā atbalsta mērķi "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti", palielināt 9.1.3. SAM noteikto attiecināmo izmaksu kopsummu par snieguma ietvarā 9.1.2. SAM paredzēto summu, kā arī precizēt 9.1.2. SAM atbalstāmās darbības.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. 13.februārī.

7.

Dokumenti

TMAnot_070220_MKN264_299.docx;

TMNot_070220_MKN299.docx;

TMNot_070220_MKN264.docx

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2020.gada 21.februārim atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Projektu departamenta ES Fondu nodaļas vecākās referentes L.Bites e-pasta adresi: laura.bite@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Laura Bite, tālr.67036911, laura.bite@tm.gov.lv

Pievienotie dokumenti