Paziņojums par līdzdalības iespējām noteikuma projekta "Iekšējās kārtības noteikumi brīvības atņemšanas iestādes struktūrvienībā, kurā tiek īstenota resocializācijas programma atkarību mazināšanai un notiesāto atlases, uzņemšanas, pārvietošanas un izslēgšanas kārtība un lēmumu pieņemšanas kritēriji resocializācijas programmā atkarību mazināšanai" izstrādes procesā (līdz 9.septembrim)

Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

 1.

Dokumenta veids

Noteikumu projekts

 2.

 

 

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu "Iekšējās kārtības noteikumi brīvības atņemšanas iestādes struktūrvienībā, kurā tiek īstenota resocializācijas programma atkarību mazināšanai un notiesāto atlases, uzņemšanas, pārvietošanas un izslēgšanas kārtība un lēmumu pieņemšanas kritēriji resocializācijas programmā atkarību mazināšanai" projekts

 3.

 

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

 4.

 

Dokumenta mērķgrupas

Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas, Notiesātie, kuri sodu izcieš brīvības atņemšanas iestādēs un kuriem ir konstatētas atkarību problēmas.

 5.

 

 

 

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Saeima 2016.gada 9.jūnijā pieņēma likumu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā", kurš stājas spēkā 2016.gada 13.jūlijā. Saskaņā ar Minētā likuma 9.pantu, Latvijas Sodu izpildes kodeksa 61.3 pants "Notiesāto sociālās rehabilitācijas līdzekļi" tika papildināts ar 6.punktu, paredzot jaunu notiesāto sociālās rehabilitācijas līdzekli – atkarību mazināšanas programmu — notiesātā iesaistīšanu mērķtiecīgu un strukturētu pasākumu kopumā sociālo prasmju attīstībai, uzvedības modeļa pilnveidei un sociāli atbalstāmas vērtību sistēmas veidošanai.

Savukārt minētā likuma 10.pants noteic papildināt Latvijas Sodu izpildes kodeksa devīto "A" nodaļu ar 61.8 pantu, kura septītā daļa noteic, ka iekšējo kārtību brīvības atņemšanas iestādes struktūrvienībā, kurā tiek īstenota atkarību mazināšanas programma, notiesāto atlases, uzņemšanas un pārvietošanas kārtību, kā arī kārtību, kādā notiesāto izslēdz no atkarību mazināšanas programmas, un attiecīgo lēmumu pieņemšanas kritērijus nosaka Ministru kabinets.

Lai izpildītu likumdevēja Ministru kabinetam doto deleģējumu, nepieciešams izstrādāt Ministru kabineta noteikumus nosakot iekšējo kārtību brīvības atņemšanas iestādes struktūrvienībā, kurā tiek īstenota atkarību mazināšanas programma, notiesāto atlases, uzņemšanas un pārvietošanas kārtību, kā arī kārtību, kādā notiesāto izslēdz no atkarību mazināšanas programmas, un attiecīgo lēmumu pieņemšanas kritērijus. Kā rezultātā būs tiesisks pamats notiesātos ar atkarības problēmām iesaistīt atkarību mazināšanas programmā, kas veicinās atkarības problēmas izplatības mazināšanos ieslodzījuma vietās.

Tā kā šobrīd atkarību mazināšanas programmu paredzēts īstenot tikai Atkarīgo centrā, kas ir Olaines cietuma struktūrvienība, projektā ietverts attiecīgs regulējums, kā arī tiesību normās ir definēta precīza Olaines cietuma priekšnieka un tā struktūrvienības – Atkarīgo centra priekšnieka un amatpersonu rīcība un pienākumi.

Atkarību mazināšanas programmā tiks iesaistīti notiesātie, kas saskaņā ar Latvijas Sodu izpildes kodeksa prasībām izcieš sodu dažādās soda izciešanas režīma pakāpē, tātad tiem ir paredzēts dažāds tiesību apjoms, taču, pēc iesaistīšanās atkarību mazināšanas programmā visiem tajā iesaistītajiem ieslodzītajiem būs vienāds tiesību apjoms un uz tiem vienādā apmērā attieksies ministru kabineta noteikumos paredzētās prasības, taču neattieksies vispārējie brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi.

Projektā ir detalizēti izstrādā kārtība, kādā notiesāto, kurš brīvprātīgi vēlas iesaistīties atkarību mazināšanas programmā, atlasa no pārējiem notiesātajiem, uzņem un izvērtē viņa atbilstību konkrētam atkarību mazināšanas programmā īstenojamajam pasākumu kopumam. Vairāki nosacījumi, kas ir paredzēti arī brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumos, ir aktualizēti atbilstoši mūsdienu tiesiskajai situācijai. Tā kā notiesātajiem, kuri iesaistīti atkarību mazināšanas programmā, tiks nodrošināts gan apģērbs, gan materiāli, kas nepieciešami iesaistei programmā, ir paredzēts mazāks mantu skaits, ko notiesātie var iegādāties un glabāt paši. Precizēta kārtībā, kādā notiesātie tiesīgi īslaicīgi atstāt brīvības atņemšanas iestādi, kā arī precizēta sodu par soda izciešanas režīma pārkāpumu piemērošanas kārtība. Projekta ietveros paredzēts, ka satikšanās tiks aizstātas ar apmeklējumiem un izstrādāta apmeklētāju uzņemšanas un pārbaudes kārtība, kā arī precizēts tiesiskais pamats cietuma apmeklētāju pārmeklēšanai, atbilstoši mūsdienu situācijai precizēta rīcība ieslodzīto atbrīvošanās un nāves gadījumā.

 

 6.

 

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2016.gada 8.septembrī.

 7.

Dokumenti

  1. Ministru kabineta noteikumu "Iekšējās kārtības noteikumi brīvības atņemšanas iestādes struktūrvienībā, kurā tiek īstenota resocializācijas programma atkarību mazināšanai un notiesāto atlases, uzņemšanas, pārvietošanas un izslēgšanas kārtība un lēmumu pieņemšanas kritēriji resocializācijas programmā atkarību mazināšanai" projekts ar pielikumiem uz 48 lapām;
  2. Ministru kabineta noteikumu projekta "Iekšējās kārtības noteikumi brīvības atņemšanas iestādes struktūrvienībā, kurā tiek īstenota resocializācijas programma atkarību mazināšanai un notiesāto atlases, uzņemšanas, pārvietošanas un izslēgšanas kārtība un lēmumu pieņemšanas kritēriji resocializācijas programmā atkarību mazināšanai" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz 11 lapām;

 8.

 

 

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt par to viedokļus, noteikumu projekts saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 13.punktu ievietots Ieslodzījuma vietu pārvaldes interneta mājas lapā. Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2016.gada 9.septembrim atbilstoši minēto noteikumu 7.4.1 apakšpunktam.

 9.

 

 

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par izstrādāto noteikumu projektu lūdzam iesniegt rakstveidā (norādot arī kontaktinformāciju – vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi) no noteikumu projekta publicēšanas dienas līdz 2016.gada 9.septembrim, nosūtot tos uz e-pasta adresi: maris.dumpis@ievp.gov.lv

 10.

Cita informācija

Nav

 11.

 

 

Atbildīgā amatpersona

Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta

Uzraudzības daļas vecākais inspektors

Māris Dumpis, tālr.67290322,

e-pasta adrese: maris.dumpis@ievp.gov.lv

 

Pievienotie dokumenti