Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu.

2.

Dokumenta nosaukums

“Noteikumi par finansiālā atbalsta pieprasīšanas un izmaksāšanas kārtību” (turpmāk – noteikumu projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgupa ir Latvijas valstspiederīgās personas, kuras lūdz finansiālo atbalstu Juridiskās palīdzības administrācijai (turpmāk – administrācija) juridiskās palīdzības saņemšanai iestādē vai tiesā, ar likumu aizsargāto interešu aizsardzībai, kas saistītas ar bērna aizgādnības pārtraukšanu vai atņemšanu Eiropas savienības valstīs vai trešajā valstī.

Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

 Likumprojekta “Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā”, kas 2017. gada 2. februārī tika pieņemts Saeimas trešajā lasījumā, 14.6 panta trešajā daļā paredzēts deleģējums Ministru kabinetam noteikt finansiālā atbalsta, kas paredzēts aizskarto vai apstrīdēto personas tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzībai, kas saistītas ar bērna aizgādības pārtraukšanu vai atņemšanu Eiropas Savienības valstīs vai trešajā valstī (turpmāk – finansiālais atbalsts) apmēru, izmaksāšanas nosacījumus un kārtību, un 14.7 panta otrajā daļā paredzēts deleģējums Ministru kabinetam noteikt iesnieguma veidlapu paraugus finansiālā atbalsta saņemšanai un iesnieguma iesniegšanas kārtību.

Noteikumu projekts paredz, ka iesniegumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu varēs iesniegt ne tikai personīgi administrācijā, bet arī elektroniski, pa pastu, kā arī Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs, jo Latvijas valstspiederīgais, kuram būs nepieciešams finansiālais atbalsts, visticamāk brīdī, kad nepieciešama palīdzība, atradīsies ārvalstī.

Finansiālais atbalsts konsultācijai pie juridiskās palīdzības sniedzēja tiks nodrošināts izdevumu faktiskajā apmērā, bet ne vairāk kā 200 euro, savukārt, ja Latvijas valstspiederīgajam tiks nodrošināta juridiskās palīdzības sniedzēja pārstāvība iestādes pieņemtā lēmuma pārskatīšanai vai juridiskā palīdzība tiesas procesā, tad finansiālais apmērs tiks nodrošināts izdevumu faktiskajā apmērā, bet ne vairāk kā 1300 euro, katrā tiesas instancēMinētās summas noteiktas, apzinot vidējās juridiskās palīdzības izmaksas ārvalstīs, kurās palīdzība Latvijas valstspiederīgajiem nepieciešama visbiežāk. Minētās naudas summas netiks izsniegtas pašai personai, bet administrācija apmaksās juridiskās palīdzības sniedzēja sniegto juridisko palīdzību un, ja personai par juridisko palīdzību tiks piestādīts rēķins lielākā apmērā, rēķina starpība būs jāsedz personai.

Noteikumu projekts paredz, ka, lai Latvijas valstspiederīgais saņemtu finansiālo atbalstu, tam administrācijā būs jāiesniedz iesniegums un juridiskās palīdzības sniedzēja apliecinājums par sniegto juridisko palīdzību. Tas veicinās personas ieinteresētību procesā un procesuālo ekonomiju, kā arī nodrošinās valsts budžeta līdzekļu atbilstošu izlietošanu regulējumā noteiktajam mērķim.

Savukārt noteikumu projekta pielikumos – iesniegumos paredzēti arī dokumenti, kuri Latvijas valstspiederīgajam jāpievieno isniegumam, kas apliecina, ka viņam ir pamats saņemt finansiālo atbalstu.

Noteikumu projekts paredz, ka administrācija ne vēlāk mēneša laikā pēc tam, kad noteiktajā termiņā saņemts pilnīgi un pareizi sagatavots apliecinājums par juridiskās palīdzības sniegšanu, pārskaitīs finansiālajam atbalstam paredzētos naudas līdzekļus uz apliecinājumā norādīto juridiskās palīdzības sniedzēja kontu. Termiņš naudas līdzekļu pārskaitīšanai noteikts ņemot vērā budžeta plānošanu un izmaksu grafikus. Minētais termiņš ir elastīgs, jo paredz, ka naudas līdzekļi tiek pārskaitīti ne vēlāk kā mēneša laikā, tas nozīmē, ka gadījumā, ja finansiālie resursi attiecīgajam mēnesim būs pieejami, tad izmaksa var notikt arī ātrāk.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu paredzēts pieteikt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts.

Noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt viedokli, noteikumu projekts, saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumiem Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" ievietots Tieslietu ministrijas interneta mājas lapā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par sagatavoto noteikumu projektu intereses gadījumā lūdzam iesniegt rakstveidā divu nedēļu laikā no publicēšanas dienas (līdz 22. februārim), nosūtot tos uz e-pasta adresi: Sanita.Janevica@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore Inita Ilgaža, tālr. 67036814, inita.ilgaza@tm.gov.lv

 

Pievienotie dokumenti:

  1. Noteikumu projekts “Noteikumi par finansiālā atbalsta pieprasīšanas un izmaksāšanas kārtību”;
  2. Noteikumu projekta “Noteikumi par finansiālā atbalsta pieprasīšanas un izmaksāšanas kārtību” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

 

Pievienotie dokumenti