Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

  1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu “Tiesu ekspertu disciplinārlietu ierosināšanas un izskatīšanas kārtība” projekts

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Tiesu eksperti

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

 2016.gada 15.martā stājās spēkā Tiesu ekspertu likums, kura  20. panta otrajā daļā un 22. panta trešajā daļā noteikts deleģējums Ministru kabinetam noteikt tiesu ekspertu disciplinārlietu ierosināšanas un izskatīšanas kārtību.

Saskaņā ar minētā likuma pārejas noteikumu 2.punktu līdz Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne vēlāk kā līdz 2016. gada 31. jūlijam ir spēkā Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumi Nr. 564  “Tiesu ekspertu disciplinārlietu izskatīšanas un sodu piemērošanas kārtība”.

Ministru kabineta noteikumu projekts „Tiesu ekspertu disciplinārlietu ierosināšanas un izskatīšanas kārtība” (turpmāk – noteikumu projekts) precizēs esošo tiesu ekspertu disciplinārlietu izskatīšanas kārtību. Atšķirībā no līdzšinējās kārtības Tiesu ekspertu padomei (turpmāk – Padome) ar likumu piešķirtas lielākas pilnvaras attiecībā uz disciplinārlietu ierosināšanu, proti, gadījumos, kad valsts tiesu eksperts nodarbināts valsts pārvaldes iestādē, vairs nav nepieciešams tiesu ekspertīžu iestādes vadītāja iesaiste komisijas, kas izskatīto disciplinārlietu, izveidē. Šobrīd visos gadījumos šādu komisiju izveidos Padome, nodrošinās disciplinārlietas materiālu iepriekšēju pārbaudi un nodošanu komisijai izvērtēšanai, kā arī galīgā lēmuma pieņemšanu.

Noteikumu projekts paplašina to darbību loku, kas veicamas pirms disciplinārlietas ierosināšanas, nosakot, ka Padome ir atbildīgais subjekts, kas organizē saņemto materiālu vispusīgu iepriekšējo pārbaudi un pieprasa tiesu eksperta rakstveida paskaidrojumu.

Noteikumu projektā noteikta komisijas disciplinārlietas izskatīšanai izveidošanas kārtība un tās pilnvaras disciplinārlietas izskatīšanas gaitā, kā arī noteikts, ka līdz disciplinārlietas izskatīšanas uzsākšanai komisijas ir tiesības pieprasīt papildu materiālus.

Saskaņā ar Tiesu ekspertu likuma 21. panta  piekto daļu komisijas darbu nodrošina Tieslietu ministrija vai tās pilnvarota persona, proti, minētajā gadījumā komisijas darbu nodrošinās Tiesu administrācija.

Komisija sagatavo atzinumu, izsakot padomei vienu no šādiem priekšlikumiem: izbeigt disciplinārlietu; piemērot vienu no Tiesu ekspertu likuma 22. panta ceturtajā daļā paredzētajiem disciplinārsodiem; nosūtīt disciplinārlietas materiālus Ģenerālprokuratūrai jautājuma par kriminālprocesa uzsākšanu izlemšanai.

Padome 14 dienu laikā no komisijas atzinuma saņemšanas dienas lemj par disciplinārsoda piemērošanu vai disciplinārlietas izbeigšanu, vai disciplinārlietas materiālu nosūtīšanu Ģenerālprokuratūrai.

Lēmums par disciplinārsoda piemērošanu stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots tiesu ekspertam.

Atšķirībā no līdzšinējā regulējuma, noteikts, ka disciplinārlietas materiālus reģistrē un glabā nevis tā institūcija, kura izskata disciplinārlietu, bet gan Padome.

Lēmumu par disciplinārsoda piemērošanu tiesu eksperts var apstrīdēt mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Tieslietu ministrijā.

Lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu paredzēts pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē līdz 2016. gada maija otrajai pusei.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts.

Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par Ministru kabineta noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt viedokli, Ministru kabineta noteikumu projekts, saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” ievietots Tieslietu ministrijas interneta mājas lapā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par izstrādāto procesa aprakstu intereses gadījumā lūdzam iesniegt rakstveidā divu nedēļu laikā no publicēšanas dienas (līdz 6.maijam), nosūtot tos uz e-pasta adresi: daina.obuka@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

 -

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore Inita Ilgaža, tālr. 67036814, inita.ilgaza@tm.gov.lv

Pievienotie dokumenti:

  1. Ministru kabineta noteikumu “Tiesu ekspertu disciplinārlietu ierosināšanas un izskatīšanas kārtība” projekts
  2. Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

Pievienotie dokumenti