Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

  1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu “Tiesu ekspertu padomes nolikums” projekts

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

 Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Tiesu eksperti

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

 2016.gada 15.martā stājās spēkā Tiesu ekspertu likums, kura 19. panta trešajā daļā noteikts deleģējums Ministru kabinetam apstiprināt Tiesu ekspertu padomes nolikumu.

Saskaņā ar minētā likuma pārejas noteikumu 2.punktu līdz Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne vēlāk kā līdz 2016. gada 31. jūlijam ir spēkā Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnijā noteikumi Nr. 465 “Tiesu ekspertu padomes nolikums”, ar kuriem noteikti Tiesu ekspertu padomes (turpmāk – Padome) kā tiesu ekspertu pārvaldības un uzraudzības institūcijas funkcijas, uzdevumi, tiesības, sēžu norises kārtība.

Ministru kabineta noteikumu projekts „Tiesu ekspertu padomes nolikums” (turpmāk – noteikumu projekts) precizēs esošo Padomes nolikumu, pēc būtības nemainot padomes līdzšinējās funkcijas, uzdevumus un tiesības.

Noteikumu projektā saglabāta līdzšinējā kārtība, kādā Padomes darbs tiek organizēts gan attiecībā uz Padomes sēžu sasaukšanas un noturēšanas kārtību, gan attiecībā uz balsošanas kārtību, gan arī uz kārtību, kādā tiek nodrošināts Padomes darbs Padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā.

Saskaņā ar Tiesu ekspertu likuma 18.panta trešo daļu padomes darbu nodrošina Tieslietu ministrija vai tās pilnvarota persona, proti, šajā gadījumā saskaņā ar noteikumos noteikto tā būs Tiesu administrācija, kas to darījusi arī līdz šim.

Noteikts, ka padomes sēdi un tajā pieņemtos lēmumus fiksē audioierakstā. Padome sekretārs piecu darbdienu laikā sagatavo izrakstu no audioieraksta, norādot padomes sēdes norises datumu un laiku, klātesošās personas un pieņemtos lēmumus. Izrakstu paraksta padomes priekšsēdētājs un sekretārs un ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc tā sagatavošanas nosūta visiem padomes locekļiem. Sēdes audioieraksts glabājas padomes lietvedībā. Padome normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos sagatavo sēdē pieņemto lēmumu atsevišķa dokumenta veidā saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu paredzēts pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē līdz 2016. gada maija otrajai pusei.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts un tā pielikums.

Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par Ministru kabineta noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt viedokli, Ministru kabineta noteikumu projekts, saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” ievietots Tieslietu ministrijas interneta mājas lapā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par izstrādāto procesa aprakstu intereses gadījumā lūdzam iesniegt rakstveidā divu nedēļu laikā no publicēšanas dienas (līdz 6.maijam), nosūtot tos uz e-pasta adresi: daina.obuka@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

 -

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore Inita Ilgaža, tālr. 67036814, inita.ilgaza@tm.gov.lv

Pievienotie dokumenti:

  1. Ministru kabineta noteikumu “Tiesu ekspertu padomes nolikums” projekts;
  2. Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

Pievienotie dokumenti