Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

 1.

 

Dokumenta veids

Noteikumu projekts

 2.

 

 

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.739 „Ieslodzījuma vietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis”

 

 3.

 

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

 4.

 

Dokumenta mērķgrupas

Ieslodzītās personas.

Citas personas, kas var izmantot Ieslodzījuma vietu pārvaldes sniegtos maksas pakalpojumus.

 5.

 

 

 

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projektā paredzēts noteikt jaunu Ieslodzījuma vietu pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

No Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumu Nr.739 „Ieslodzījuma vietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis” (turpmāk – Noteikumi Nr.739) stāšanās spēkā, proti, no 2014.gada 1.janvāra, ir pagājuši divi gadi. Minētajā laika posmā, piemērojot Noteikumus Nr.739, tika konstatēts, ka nepieciešams pārskatīt maksas pakalpojumu veidus, ņemot vērā personiskās sadzīves tehnikas tehnisko parametru izmaiņas, un pārskatīt maksas pakalpojumu noteiktās cenas, ņemot vērā gan tiešo un netiešo izdevumu izmaiņas, gan personiskās sadzīves tehnikas tehnisko parametru izmaiņas.

Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2010.gada 12.novembra noteikumu Nr.972 „Noteikumi par kārtību, kā veicami maksājumi valsts budžetā un tie atzīstami par saņemtiem, un prasībām tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanai norēķinos ar valsts budžetu” ievērošanu, noteikumu projektā paredzēta maksas pakalpojumu apmaksas kārtība.

Latvijas Sodu izpildes kodeksa 41.panta devītā daļa un Apcietinājuma turēšanas kārtības likuma 14.panta 10.punkts noteic, ka notiesāto un apcietināto pienākums ir samaksāt par Ieslodzījuma vietu pārvaldes sniegtajiem maksas pakalpojumiem. Nosakot vienotu cenrādi maksas pakalpojumiem tiks nodrošināta vienlīdzīgas attieksmes ievērošana, vienota un atbilstīga aprēķinu veikšana par visiem maksas pakalpojumu veidiem visās ieslodzījuma vietās.

 6.

 

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē š.g. martā.

 

 7.

 

 

Dokumenti

1. Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.739 „Ieslodzījuma vietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis””, uz trīs lapām;

2. Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.739 „Ieslodzījuma vietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis””, sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz piecām lapām;

3. 1.pielikums Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.739 „Ieslodzījuma vietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis” sākotnējas ietekmes novērtējuma ziņojumam (anotācijai)”” uz četrām lapām;

4. 1.pielikums Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.739 „Ieslodzījuma vietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis” sākotnējas ietekmes novērtējuma ziņojumam (anotācijai)”” uz vienas lapas.

 8.

 

 

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt par to viedokļus, noteikumu projekts saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 13.punktu ievietots Ieslodzījuma vietu pārvaldes interneta mājas lapā. Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2016.gada 2.maijam atbilstoši minēto noteikumu 7.4.1 apakšpunktam.

 

 9.

 

 

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par izstrādāto noteikumu projektu lūdzam iesniegt rakstveidā no noteikumu projekta publicēšanas dienas līdz 2016.gada 2.maijam, nosūtot tos uz e-pasta adresi: inesa.maliseva@ievp.gov.lv

 

 10.

 

 

Cita informācija

Nav.

 11.

 

 

Atbildīgā amatpersona

Ieslodzījuma vietu pārvaldes

centrālā aparāta

Finanšu vadības dienesta

Finanšu vadības un kontroles daļas priekšniece

Inesa Mališeva, tālr.67290267,

e-pasta adrese: inesa.maliseva@ievp.gov.lv

 

Pievienotie dokumenti