Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.119 „Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē kriminālsoda – piespiedu darbs - izpildi” (turpmāk – projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politikas joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

Projekta mērķgrupa ir notiesātās personas, kuriem ir piemērots kriminālsods – piespiedu darbs, un viņu likumiskie pārstāvji un VPD un brīvības atņemšanas iestāžu amatpersonas.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Pašreiz kriminālsoda – piespiedu darbs - izpildes organizēšanas kārtību reglamentē Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumi Nr.119 „Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē kriminālsoda – piespiedu darbs - izpildi” (turpmāk – noteikumi Nr.119).

2013.gada 1.aprīlī stājas spēkā grozījumi Krimināllikumā un 2015.gada 14.jūlijā stājas spēkā grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā, kuri paredz virkni izmaiņu, kuru ieviešanai ir nepieciešami noteikumu Nr.119 grozījumi.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projekta saskaņošana ar Tieslietu ministrijas struktūrvienībām un citām iesaistītajā institūcijām uzsākta 2016.gada 4.janvārī.

Paredzētais projekta izstrādes pabeigšanas termiņš 2016.gada 9.septembris.

7.

Dokumenti

Projekts – TMNot_130516_groz_VPDPD

Anotācija – TMAnot_130516_groz_VPDPD

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības līdzdalības veids, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.punktam – Sabiedriskā apspriede (sanāksme).

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedriskā apspriede (sanāksme) norisināsies 2016.gada 21.jūnijā plkst.15.30 Valsts probācijas dienesta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 91.

Pieteikumus līdzdalībai sabiedriskajā apspriedē (sanāksmē) sūtīt uz e-pastu lita.zelca@vpd.gov.lv līdz 2016.gada 20.jūnija plkst.14.00, norādot sabiedriskās apspriedes (sanāksmes) dalībnieka vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Lita Zelča, 67021128, lita.zelca@vpd.gov.lv

 

Pievienotie dokumenti