1.

Dokumenta veids

Noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Noteikumu projekts "Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļvietnē publicējamo ziņu noteikumi".

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Ministru kabineta noteikumu projekts attiecas uz sabiedrību kopumā, kā arī uz maksātnespējas procesa administratoriem (turpmāk – administrators), tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošajām personām (turpmāk – uzraugošā persona) un Maksātnespējas administrāciju.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteiktumu projekta "Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļvietnē publicējamo ziņu noteikumi" (turpmāk – noteikumu projekts) mērķis ir, publicējot Maksātnespējas likuma 12.2 panta pirmajā daļā noteiktās ziņas, nodrošināt maksātnespējas procesu un tiesiskās aizsardzības procesu caurskatāmību un veicināt sabiedrības kontroli pār minētajiem procesiem. Lai sasniegtu minēto mērķi, noteikumu projekts atbilstoši Maksātnespējas likuma 12.2 panta ceturtajā daļā ietvertajam deleģējumam nosaka detalizētu publiskoto ziņu apjomu un publicēšanas , kā arī kļūdu labošanas kārtību.

Vairākos pētījumos konstatēts, ka sabiedrības uzticēšanās līmenis administratoru profesijai un maksātnespējas procesa norises likumībai ir ļoti zems. Apkopotās informācijas analīzes rezultātā tika secināts, ka šāda situācija ir izveidojusies, jo maksātnespējas process atsevišķos gadījumos tiek izmantots ļaunprātīgi. Viens no faktoriem, kas veicina uzticamību maksātnespējas procesiem, ir tā caurspīdīgums. Publiskojot informāciju par administratora un uzraugošās personas darbības rezultātiem, tiks radīts priekšnoteikums sabiedrības kontrolei pār šo personu darbību, kā arī nodrošināta iespēja kreditoriem sekot līdzi administratora un uzraugošās personas darbības atbilstībai normatīvo aktu prasībām, cita starpā nodrošinot iespēju kreditoriem izvēlēties konkrētajam gadījumam atbilstošāko uzraugošo personu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

1. Noteikumu projekts uz 6 lapas (TMNot_140518_publ_info).

2. Noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz 13 lapām (TMAnot_140518_publ_info).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2018. gada 28. maijam atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.¹ apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu intereses gadījumā lūdzam iesniegt rakstveidā divu nedēļu laikā no publicēšanas dienas, nosūtot tos uz Maksātnespējas administrācijas Juridiskā departamenta juriskonsultes Karīnas Paturskas elektroniskā pasta adresi: Karina.Paturska@mna.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Maksātnespējas administrācijas Juridiskā departamenta juriskonsulte Karīna Paturska, elektroniskā pasta adrese: Karina.Paturska@mna.gov.lv, tel.67099103.

Pievienotie dokumenti:

1. Ministru kabineta noteikumu projekts "Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļvietnē publicējamo ziņu noteikumi" uz 6 lapām;

2. Ministru kabineta noteikumu projekta "Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļvietnē publicējamo ziņu noteikumi" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz 13 lapām.

Pievienotie dokumenti