1.

Dokumenta veids

 

      Noteikumu projekts.

 

2.

Dokumenta nosaukums

 

       Noteikumu projekts "Noteikumi par izmaksājamo uzturlīdzekļu apmēru no Uzturlīdzekļu garantiju fonda".

 

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

       Tieslietu politikas joma.

4.

Dokumenta mērķgrupas

 

Tiesiskais regulējums var ietekmēt personas, kuras vēlēsies saņemt uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda.

 

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Saskaņā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumu (turpmāk - Fonda likums) 13. panta otro daļu uzturlīdzekļi no Fonda tiek izmaksāti tādā apmērā, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179. panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets, bet ne lielākā par to apmēru, kādu paredz tiesas nolēmums vai vienošanās par uzturlīdzekļiem. Atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 15. janvāra noteikumiem Nr. 37 "Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam" minimālo ikmēneša uzturlīdzekļu apmērs ir šāds:

  1. 25 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas (turpmāk – minimālā alga) katram bērnam no viņa dzimšanas līdz 7 gadu vecumam (tas ir, šobrīd 107,50 euro);
  2. 30 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās algas katram bērnam no 7 gadu vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai (tas ir, šobrīd 129 euro).

2019. gada 13. novembrī Saeimā tika pieņemti grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā, kas cita starpā paredz, ka no Fonda izmaksājamo uzturlīdzekļu apmērs no 2020. gada 1. janvāra netiek piesaistīts minimālās algas apmēram, un no Fonda izmaksājamo uzturlīdzekļu apmēru noteic Ministru kabineta noteikumi. Ņemot vērā minēto, izstrādāts Noteikumu projekts.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

 

Noteikumu projektu plānots iesniegt Valsts kancelejai līdz 2019. gada 29. novembrim.

 

7.

Dokumenti

 

 

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

 

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Noteikuma projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli, līdz 2019. gada 27. novembrim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam.

 

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

 

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta juristes S.Šubes e-pasta adresi: sindija.sube@tm.gov.lv.

 

10.

Cita informācija

 

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

 

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore I. Ilgaža e-pasts: inita.ilgaza@tm.gov.lv tel.67036814.

 

Pievienotie dokumenti