1.

Dokumenta veids

Likumprojekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts “Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā”.

 

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Personas, kuras reģistrē civilstāvokļa aktus (dzimšanu, miršanu, laulības), maina vārdu, uzvārdu vai tautību.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts paredz, ka civilstāvokļa aktu reģistri turpmāk tiks iekļauti, aktualizēti un atjaunoti Fizisko personu reģistrā, nevis Civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēmā.  Tāpat likumprojekts paredz precizēt esošo regulējumu atbilstoši faktiskajai situācijai.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots izsludināt Valsts sekretāru 11.07.2019. sanāksmē.

7.

Dokumenti

Likumprojekts, anotācija.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Rakstiski iesniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par izstrādāto likumprojektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus, iebildumus un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 05.07.2019., nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi pdad@pmlp.gov.lv. Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par likumprojektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), tālruņa numurs un e-pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Žanna Semenjuka, 67829730, zanna.semenjuka@pmlp.gov.lv.

Pievienotie dokumenti