Paziņojums par līdzdalības iespējām politikas plānošanas dokumenta izstrādes procesā

   1.

Dokumenta veids

Politikas plānošanas dokuments

2.

Dokumenta nosaukums

Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnes

2016.-2020. gadam”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Uzņēmējdarbības politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Juridiskā personas (izņemot mantojuma masu) vai fiziskās personas

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Pamatnostādnes izstrādātas, ņemot vērā Nacionālais attīstības plānā 2020 (NAP2020) noteikto rīcības virzienu – izcilas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana, jo maksātnespējas politikas rezultāti vistiešākajā veidā raksturo vienu no uzņēmējdarbības izbeigšanas veidiem.

Tāpat Pamatnostādnes atspoguļo Valdības deklarācijā 2016. gada februārī ietvertās apņemšanās izvērtēt un mazināt uzņēmējdarbības riskus, precizējot maksātnespējas jomas regulējumu, kā arī pabeigt darbu pie maksātnespējas procesa administratoru darbības tiesiskā regulējuma un maksātnespējas procesa uzraudzības sistēmas pilnveidošanas un kreditoru aizsardzības stiprināšanas TAP, kā arī ieviest vienotu elektronisko izsoļu modeli spriedumu izpildes un maksātnespējas procesos.

Pamatnostādnes ir izstrādātas, lai noteiktu maksātnespējas politikas vidējā termiņa attīstības virzienus, sniedzot sistēmisku maksātnespējas jomā pastāvošo problēmu izvērtējumu un nosakot sasniedzamās prioritātes un rezultātus.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Pamatnostādņu projekts 2016.gada 8.jūnijā ir prezentēts tieslietu ministra izveidotajā Maksātnespējas regulējuma pilnveidošanas darba grupā, kuras sastāvā ir iekļauti pārstāvji no Ārvalstu investoru padomes Latvijā, Augstākās tiesas, Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Rīgas apgabaltiesas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Komercbanku asociācijas, Latvijas Kredītņēmēju asociācijas, Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Zvērinātu advokātu padomes un Latvijas zvērinātu tiesu izpildītāju padomes.  Savukārt 2016.gada 13.jūnijā projekts ir prezentēts Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes sēdē. Abos iepriekš minētajos forumos iesaistīto institūciju pārstāvji informēja par to, ka viedokli par pamatnostādnēm sniegs pēc to izsludināšanas valsts sekretāru sanāksmē.

Likumprojektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2016. gada 16. jūnijā.

7.

Dokumenti

Pamatnostādņu projekts (TMPamn_140616_mpap), Ministru kabineta rīkojuma projekts (TMRik_140616_mpap).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt par to viedokļus, noteikumu projekts saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 13. punktu ievietots Tieslietu ministrijas mājas lapā. Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2016. gada 11. jūlijam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par izstrādāto noteikumu projektu lūdzam iesniegt rakstveidā no likumprojekta publicēšanas dienas līdz 2016. gada 11. jūlijam, nosūtot tos uz e-pasta adresi: dzintra.svarca@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Jekaterina Macuka, tālr. 67046134, jekaterina.macuka@tm.gov.lv

 

Pievienotie dokumenti