Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumos Nr.572 „Noteikumi par personas datu aizsardzības speciālista reģistrācijas iesnieguma un iesnieguma par personas datu aizsardzības speciālista izslēgšanu no Datu valsts inspekcijas reģistra veidlapu paraugiem””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgrupa ir visas fiziskās un juridiskās personas, kuras saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 2.panta 9.punktu ir uzskatāmas par pārziņiem, un kuras saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 21.pantu reģistrē personas datu aizsardzības speciālistu Datu valsts inspekcijā vai saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 21.1 panta astotās daļas 1.punktu vēlas izslēgt personas datu aizsardzības speciālistu no Datu valsts inspekcijas reģistra.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Datu valsts inspekcija, vērtējot saņemtos personas datu aizsardzības speciālista reģistrācijas iesniegumus un iesniegumus par personas datu aizsardzības speciālista izslēgšanu no Datu valsts inspekcijas reģistra, secināja, ka iesniegumi bieži tiek iesniegti Datu valsts inspekcijā ar daudzām kļūdām un neprecizitātēm, kā arī par iesniegumu saturu Datu valsts inspekcijai uzdod jautājumus pārziņi un personas datu aizsardzības speciālisti.

Ņemot vērā iepriekš minēto, ir nepieciešams pilnveidot un precizēt Datu valsts inspekcijā iesniedzamo personas datu aizsardzības speciālista reģistrācijas iesnieguma un iesnieguma par personas datu aizsardzības speciālista izslēgšanu no Datu valsts inspekcijas reģistra veidlapu paraugus.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. augustā-septembrī.

7.

Dokumenti

  1. Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumos Nr.572 „Noteikumi par personas datu aizsardzības speciālista reģistrācijas iesnieguma un iesnieguma par personas datu aizsardzības speciālista izslēgšanu no Datu valsts inspekcijas reģistra veidlapu paraugiem”” (TMNot_030715_PDASVeid);
  2. Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumos Nr.572 „Noteikumi par personas datu aizsardzības speciālista reģistrācijas iesnieguma un iesnieguma par personas datu aizsardzības speciālista izslēgšanu no Datu valsts inspekcijas reģistra veidlapu paraugiem”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_030715_PDASVeid).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par Ministru kabineta noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt par to viedokļus, noteikumu projekts saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 13.punktu ievietots Datu valsts inspekcijas, Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas mājas lapā. Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2015. gada 11.augustam atbilstoši minēto noteikumu 7.4.1 apakšpunktā minētajam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par izstrādāto noteikumu projektu lūdzam iesniegt rakstveidā no noteikumu projekta publicēšanas dienas līdz 2015. gada 11.augustam, nosūtot tos uz e-pasta adresi: info@dvi.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Datu valsts inspekcijas direktore S.Plūmiņa

e-pasts: Signe.Plumina@dvi.gov.lv; tel.67223131

Pievienotie dokumenti