1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 7.februāra noteikumos Nr.107 „Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības reģistru”.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tiesu sistēmas politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Juridiskās palīdzības administrācijas (turpmāk – administrācija) nodarbinātie.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Pamatojoties uz Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma (turpmāk – likums) 28.panta pirmo daļu, juridiskās palīdzības reģistru izveido un uztur administrācija, savukārt saskaņā ar šā panta otro daļu Ministru kabinets nosaka iekļaujamās informācijas apjomu un piekļuvi informācijai. Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības reģistrā iekļaujamās informācijas apjomu noteic Ministru kabineta 2006.gada 7.februāra noteikumi Nr.107 „Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības reģistru”. Atbilstoši minēto Ministru kabineta noteikumu 3.punktam reģistra pārzinis un turētājs ir administrācija.

         2015.gada 12.februāra Valsts sekretāru sanāksmē ir izsludināti un 2015.gada 7.jūlijā Ministru kabinetā atbalstīti Tieslietu ministrijas izstrādātie likumprojekti (likumprojekts „Grozījumi Civilprocesa likumā” (VSS-138, TA-1098) un „Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā” (VSS-137, TA-1097), kas paredz regulējumu izdevumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu piedziņai (plašāk pamatojumu un informāciju par plānoto regulējumu skatīt likumprojektu sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumos (anotācijās)). Līdz ar to valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības reģistrā ir jāiekļauj informācija, kas nepieciešama jautājuma izlemšanai par piedzenamo līdzekļu apmēru no zaudējušās puses civillietā (valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķirtais, izlietotais un atlikušais apjoms un juridiskās palīdzības izmaksāto līdzekļu apmērs).

          Ministru kabineta 2006.gada 7.februāra noteikumos Nr.107 „Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības reģistru” nepieciešams precizēt valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības reģistrā iekļaujamās informācijas apjomu, tādējādi atvieglojot valsts informācijas sistēmas lietotāju darbu. Līdz ar to administrācija izstrādāja grozījumus minētajos Ministru kabineta noteikumos, paredzot:

1) iekļaut ziņas par juridiskās palīdzības sniedzējam izmaksātajiem naudas līdzekļiem un ar administrācijas lēmumu piedzenamajiem un atmaksātajiem naudas līdzekļiem.

2) iekļaut ziņas par saņemtajām sūdzībām par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzēja darbību un sniegtās palīdzības kvalitāti.

3) iekļaut ziņas par juridiskās palīdzības saņēmēja pārstāvi.

4) svītrot ziņu iekļaušanu par dokumentu, kas apliecina personas tiesisko uzturēšanos Latvijas Republikā, jo šādas ziņas ir iegūstamas un pārbaudāmas Iedzīvotāju reģistrā.

5) redakcionāla rakstura labojumus, kas pēc satura nemaina regulējuma būtību un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2015.gada oktobrī.

7.

Dokumenti

  1. Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 7.februāra noteikumos Nr.107 „Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības reģistru””;
  2. Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 7.februāra noteikumos Nr.107 „Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības reģistru”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2015.gada 7.oktobrim atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
administrācijas e-pasta adresi: jpa@jpa.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Administrācijas Juridiskās palīdzības nodrošinājuma nodaļas vadītāja, direktora vietniece J.Bārbale, e-pasts: Jelena.Barbale@jpa.gov.lv, tālr.67514225.

 

Pievienotie dokumenti