Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

  1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Elektronisko izsoļu vietnes noteikumi.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Personas, kuras vēlas iegādāties nekustamo īpašumu zvērināta tiesu izpildītāja vai maksātnespējas procesa administratora rīkotā izsolē.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Pašlaik zvērināti tiesu izpildītāji un maksātnespējas procesa administratori nekustamā īpašuma pārdošanu veic, ievērojot Civilprocesa likumā noteikto kārtību, proti, rīkojot izsoli klātienē (visbiežāk - zvērināta tiesu izpildītāja vai maksātnespējas procesa administratora biroja telpās).

Latvijas Republikas Saeima 2015. gada 7. maija sēdē otrajā lasījumā atbalstīja likumprojektu „Grozījumi Civilprocesa likumā”, kas spriedumu izpildes un maksātnespējas procesā paredz pilnībā atteikties no nekustamā īpašuma izsoļu organizēšanas klātienē, mainot izsoles norises formu no izsoles klātienē uz izsoli elektroniskā vidē (likumprojekta izstrādes pamatojums izriet no Ministru kabineta 2014. gada 7. aprīļa rīkojuma Nr. 151 „Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai” pielikuma 118.2. punktā Tieslietu ministrijai ietvertā uzdevuma izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par vienota elektronisko izsoļu modeļa ieviešanas iespējām, lai nodrošinātu godīgas konkurences veidošanos izsoles dalībnieku vidū un vienkāršotu izsoles procesu, padarot to pieejamāku un ekonomiskāku). Minētā nodrošināšanai likumprojektā „Grozījumi Civilprocesa likumā” noteikts pamata regulējumu elektroniskā vidē organizētu izsoļu norisei un nostiprināts Elektronisko izsoļu portāla izveidošanas un darbības tiesiskais pamats. Elektroniskas izsoles kā parādniekam piederoša nekustamā īpašuma pārdošanas formu spriedumu izpildes procesā plānots ieviest no 2015. gada 1. jūlija, bet maksātnespējas procesā – no 2016. gada 1. janvāra.

Attiecīgi atbilstoši likumprojektā „Grozījumi Civilprocesa likumā” Ministru kabinetam ietvertajiem deleģējumiem nepieciešams izstrādāt noteikumu projektu, lai noteiktu detalizētāku kārtību, kādā tiek veiktas darbības Elektronisko izsoļu vietnē, un kārtību, kādā ziņas par izsoļu dalībniekiem tiek iekļautas un aktualizētas Elektronisko izsoļu vietnes ietvaros uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā.

Tieslietu ministrija sadarbībā ar Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomi un Tiesu administrāciju veic darbu pie atbilstoša satura Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādes un tā ietekmes izvērtējuma ziņojuma (anotācijas) izstrādes.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu paredzēts iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā termiņā, kāds nepieciešams, lai nodrošinātu elektroniskas formas izsoļu ieviešanu sprieduma izpildes procesā likumprojektā „Grozījumi Civilprocesa likumā” paredzētajā termiņā – līdz 2015. gada 1. jūlijam.

7.

Dokumenti

Procesa apraksts „Kārtība personas dalībai elektroniskā formā organizētā izsolē sprieduma izpildes un maksātnespējas procesā” uz 4 lapām.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par Ministru kabineta noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt viedokli, procesa apraksts kārtībai, kādā personām būs iespēja pieteikties dalībai zvērinātu tiesu izpildītāju un maksātnespējas procesa administratoru rīkotās nekustamā īpašuma izsolēs un piedalīties izsoles norisē, saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” ievietots Tieslietu ministrijas interneta mājas lapā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par izstrādāto procesa aprakstu intereses gadījumā lūdzam iesniegt rakstveidā divu nedēļu laikā no publicēšanas dienas (līdz 21.maijam), nosūtot tos uz e-pasta adresi: evija.timpare@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

 -

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore Inita Ilgaža, tālr. 67036814, inita.ilgaza@tm.gov.lv

Pievienotie dokumenti