Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

       Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

       Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.850 „Kriminālprocesa informācijas sistēmas noteikumi”.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

       Tiesu sistēmas politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

       Juridiskās palīdzības administrācijas (turpmāk – administrācija) un Iekšlietu ministrijas Informācijas centra amatpersonas.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

        Likuma „Par valsts kompensāciju cietušajiem” (turpmāk – likums) 4.panta 3. un 4.punkts noteic, ka viens no administrācijas uzdevumiem ir piedzīt izmaksātās valsts kompensācijas summu no cietušā, kurš apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu valsts kompensāciju, vai noziedzīga nodarījuma izdarītāja.

        Atbilstoši likuma 9.pantam valsts kompensācijas pieprasījumu Juridiskās palīdzības administrācijai iesniedz gada laikā pēc dienas, kad persona atzīta par cietušo vai ir uzzinājusi par faktiem, kas šai personai dod tiesības to darīt.

       Likums noteic cietušajiem izmaksātās valsts kompensācijas piedziņas kārtību atkarībā no kriminālprocesa stadijas, kurā izmaksāta valsts kompensācija.

        Ja valsts kompensācija izmaksāta nepabeigtā kriminālprocesā, administrācija atbilstoši likuma 21.panta pirmajai daļai, pieteikuma par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu valsts interesēs uzturēšanu un izlemšanu nodrošina Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā. Savukārt, ja kriminālprocess ir pabeigts, administrācija atbilstoši likuma 21.panta otrajai daļai ar lēmumu par valsts kompensāciju stājas cietušā (piedzinēja) vietā izmaksātās valsts kompensācijas summas apmērā, ja tiesa apmierinājusi cietušā kompensācijas pieteikumu, vai atbilstoši likuma 21.panta ceturtajai un piektajai daļai lemj par cietušajam izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu, izdodot administratīvo aktu.

        Cietušajiem izmaksātās valsts kompensācijas piedziņas nodrošināšanai, administrācijai ir būtiski sekot kriminālprocesa virzībai, lai pieteiktu cietušajam izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu valsts budžetā kriminālprocesa ietvaros, kā arī, lai konstatētu brīdi, kad kriminālprocesā ir pieņemts un stājies spēkā kriminālprocesa virzītāja galīgais nolēmums. Kriminālprocesa virzītāja galīgā nolēmuma spēkā stāšanās ir pamats administrācijai uzsākt piedziņas administratīvo procesu vai piedziņas procesa monitoringu, ja cietušajam izmaksātā valsts kompensācija valsts budžetā no noziedzīga nodarījuma izdarītāja ir piedzīta kriminālprocesa ietvaros.

         Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumu Nr.850 „Kriminālprocesa informācijas sistēmas noteikumi” 18.6.apakšpunktam administrācijai ir nodrošināta piekļuve ziņām Kriminālprocesa informācijas sistēmā tādā apjomā, lai pieņemtu lēmumu par valsts kompensācijas izmaksu, taču tā nav pietiekama, lai efektīvi nodrošinātu cietušajam izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu likumā noteiktajos gadījumos.

        Saskaņā ar likuma 19.panta pirmo daļu administrācijai, nodrošinot izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu, ir tiesības pieprasīt no valsts un pašvaldību iestādēm izmaksātās valsts kompensācijas piedziņai nepieciešamo informāciju. Juridiskās palīdzības administrācijas lietvedībā uz 2015.gada 1.aprīli ir 850 lietas un to skaits pieaug, kurās turpinās pirmstiesas kriminālprocess un nepieciešams pieprasīt informāciju par kriminālprocesa virzību.

        Lai būtiski samazinātu kriminālprocesa virzītāju iestāžu un administrācijas resursu izlietojumu, pieprasot un sniedzot informāciju, nepieciešams papildu Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumu Nr.850 „Kriminālprocesa informācijas sistēmas noteikumi” 18.6.apakšpunktā noteiktajam, Juridiskās palīdzības administrācijai nodrošināt piekļuvi arī šo noteikumu 11.1., 11.3., 11.4.1., 11.4.2., 11.4.3., 11.4.4., 11.4.5. un 11.4.7.apakšpunktā norādītajai informācijai – ziņām par kriminālprocesā pieņemtajiem procesuālajiem lēmumiem, kriminālprocesa virzītāju un personām, kurām ir tiesības uz aizstāvību.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

       Ministru kabineta noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2015.gada maijā.

7.

Dokumenti

  1. Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.850 „Kriminālprocesa informācijas sistēmas noteikumi””.
  2. Grozījuma Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.850 „Kriminālprocesa informācijas sistēmas noteikumi” projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

      Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2015.gada 20.maijam atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

       Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Juridiskās palīdzības administrācijas e-pasta adresi: jpa@jpa.gov.lv.

10.

Cita informācija

      Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Juridiskās palīdzības administrācijas direktore I.Ļitvinova,           e-pasts: irina.litvinova@jpa.gov.lv, tālr.67514200.

 

Pievienotie dokumenti