Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

 

 1.

Dokumenta veids

Noteikumu projekts

 2.

 

 

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumos Nr.304 „Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem”.

 3.

 

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

 4.

 

Dokumenta mērķgrupas

Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas, ieslodzītie un ceļu satiksmes dalībnieki

 5.

 

 

 

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

2015.gada 1.janvārī stājās spēkā likums „Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvades likumā”. Ar minētā likuma 2.pantu Ieslodzījuma vietu pārvades likuma 22.pants papildināts ar piekto daļu, kas noteic, ka ieslodzītā pārvešanu uz ārstniecības iestādi veic ar operatīvo transportlīdzekli, ja tas nepieciešams sabiedrības drošības nodrošināšanai vai ieslodzītā veselības stāvokļa dēļ.

Šobrīd, lai uz ārstniecības iestādēm ārpus ieslodzījuma vietas teritorijas pārvestu ieslodzītos, ieslodzījuma vietas izmanto ikdienas dienesta transportlīdzekļus (vieglā automašīna vai mikroautobuss), kuri nav speciāli aprīkoti un ar kuriem jāiekļaujas kopējā transporta plūsmā. Šādās situācijās tiek zaudēts laiks, kas ārkārtas situācijā ir būtisks.

Normatīvajos aktos noteikto pienākumu efektīvākai izpildei, nepieciešams piešķirt operatīvā transportlīdzekļa statusu septiņiem Ieslodzījuma vietu pārvaldes transportlīdzekļiem, kuri nodrošinās ieslodzīto pārvešanu uz ārstniecības iestādēm ārpus ieslodzījuma vietas.

Lai Ieslodzījuma vietu pārvaldes transportlīdzekļiem varētu piešķirt operatīvā transportlīdzekļa statusu, ir izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumos Nr.304 „Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem”” (turpmāk – Noteikumu projekts).

Piešķirot operatīvā transportlīdzekļa statusu Ieslodzījuma vietu pārvaldes transportlīdzekļiem, kuri nodrošinās ieslodzīto pārvešanu uz ārstniecības iestādi ārpus ieslodzījuma vietas, Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas nodrošinās efektīvāku un pilnvērtīgāku tām normatīvajos aktos noteikto tiesību un pienākumu izpildi, kā arī novērsīs ārkārtēju situāciju rašanos ieslodzītā pārvešanas laikā.

Noteikumu projektā ir paredzēts noteikt, ka Ieslodzījuma vietu pārvaldei ir tiesības lietot operatīvos transportlīdzekļus ar stacionāri uzstādītām zilām bākugunīm, speciālām skaņas iekārtām un speciālu krāsojumu. Kā arī ir paredzēts noteikt, ka tieslietu ministrs piešķir un, ja nepieciešams, anulē operatīvā transportlīdzekļa statusu Ieslodzījuma vietu pārvaldes transportlīdzekļiem, kurus Ieslodzījuma vietu pārvalde izmanto ieslodzīto pārvešanai uz ārstniecības iestādi ārpus ieslodzījuma vietas.

Tāpat noteikumu projektā ir paredzēts noteikt, ka Ieslodzījuma vietu pārvaldē par C, D un E kategorijai atbilstošā operatīvā transportlīdzekļa vadītāju drīkst būt persona, kurai ir atbilstošas kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība un vismaz vienu gadu ilgs attiecīgajai kategorijai atbilstošā transportlīdzekļa vadītāja stāžs.

 6.

 

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē š.g. aprīlī – maijā.

 7.

Dokumenti

  1. Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumos Nr.304 „Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem”” uz vienas lapas;
  2. Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumos Nr.304 „Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz četrām lapām.

 8.

 

 

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt par to viedokļus, noteikumu projekts saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 13.punktu ievietots Ieslodzījuma vietu pārvaldes interneta mājas lapā. Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2015.gada 30.martam atbilstoši minēto noteikumu 7.4.1 apakšpunktam.

 9.

 

 

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par izstrādāto noteikumu projektu lūdzam iesniegt rakstveidā no noteikumu projekta publicēšanas dienas līdz 2015.gada 30.martam, nosūtot tos uz e-pasta adresi: aldis.somka@ievp.gov.lv

 10.

Cita informācija

Nav

 11.

 

 

Atbildīgā amatpersona

Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta

Apsardzes daļas priekšnieks

Aldis Šomka, tālr.67290206,

e-pasta adrese: aldis.somka@ievp.gov.lv

 

Pievienotie dokumenti