1.

Dokumenta veids

Likumprojekti (turpmāk – projekti).

2.

Dokumenta nosaukums

"Grozījumi Krimināllikumā";

“Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un

piemērošanas kārtību"”.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Ar projektiem preventīvi tiks aizsargāta indivīda un sabiedrības drošība no noziedzīgiem nodarījumiem, savukārt noziedzīga nodarījuma izdarītājs tiks saukts pie kriminālatbildības atbilstoši noziedzīgā nodarījuma kaitīgumam.

Ar projektiem tiks pastiprināta Latvija Republikas aizsardzība pret noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar diskrimināciju, kukuļošanu, būtiska kaitējuma radīšanu, kā arī piesavināšanos un krāpšanu.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekti izstrādāti, lai:

 

  • Izpildītu Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Spīdzināšanas izskaušanas komitejas (turpmāk – Komiteja) noslēguma secinājumos par Latvijas Republikas kārtējo ziņojumu par ANO 1984. gada Konvencijas pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem (turpmāk – ANO Konvencija) izpildi Latvijā laika posmā no 2014. gada līdz 2016. gadam (turpmāk – secinājumi) ietverto rekomendāciju.

 

  • Izpildītu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (turpmāk – OECD) Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas (turpmāk – WGB) Latvijas 2. fāzes novērtējuma ziņojuma (turpmāk – ziņojums) 193. punktā ietverto rekomendāciju;

 

  • Pārskatītu kvalificējošās pazīmes – būtisks kaitējums tvērumu Krimināllikuma Sevišķajā daļas pantu dispozīcijās.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektus plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2021. gada augustā.

7.

Dokumenti

Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā":

  • Likumprojekts (TMLik_020821_KL_būtisks_kait);
  • Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_020821_KL_būtisks_kait).

Likumprojekts “Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"”.

  • Projekts (TMLik_020821_PKLS_starpniecība);
  • Projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_020821_PKLS_starpniecība).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojektu izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli līdz 2021. gada 20. augustam atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus, kuri vēlas sniegt viedokli par izstrādātajiem likumprojektiem, lūdzam to līdz 2021. gada 20. augustam nosūtīt uz Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta direktora vietnieka U.Zemzara e-pasta adresi: Uldis.Zemzars@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

 -

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta direktore Indra Gratkovska, tālr. 67036961, e-pasts: Indra.Gratkovska@tm.gov.lv.