Eiropas Komisija (EK) 2021. gada 5. maijā Oficiālajā vēstnesī ir publicējusi Eiropas Parlamenta un Padomes regulu ar ko izveido programmu "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības" un regulu, ar kuru izveido programmu "Tiesiskums".

 

Programmas "Tiesiskums" vispārīgais mērķis ir sekmēt tādas Eiropas tiesiskuma telpas turpmāku attīstību, kuras pamatā ir tiesiskums, tostarp tiesu neatkarība un objektivitāte, savstarpēja atzīšana un savstarpēja uzticēšanās un tiesu iestāžu sadarbība, tādējādi stiprinot arī demokrātiju, tiesiskumu un pamattiesību aizsardzību.

 

Programmas "Tiesiskums" specifiskie mērķi:

1. veicināt un atbalstīt tiesu iestāžu sadarbību civillietās un krimināllietās un sekmēt tiesiskumu un tiesu neatkarību un objektivitāti, tostarp, atbalstot centienus uzlabot valstu tiesu sistēmu efektivitāti un nolēmumu efektīvu izpildi;

2. atbalstīt un veicināt tiesu sistēmas personāla apmācību ar mērķi sekmēt kopīgu juridisko un tieslietu kultūru kā kultūru, kuras pamatā ir tiesiskums, un atbalstīt un veicināt Eiropas Savienības (ES) juridisko instrumentu konsekventu un efektīvu īstenošanu, kas ir nozīmīgi programmas īstenošanas kontekstā;

3. sekmēt efektīvu un nediskriminējošu tiesu iestāžu pieejamību visiem un efektīvu tiesisko aizsardzību, tostarp ar elektroniskiem līdzekļiem (e-tiesiskums), veicinot efektīvu civilprocesu un kriminālprocesu un sekmējot un atbalstot visu noziegumos cietušo tiesības, kā arī aizdomās turēto un apsūdzēto procesuālās tiesības kriminālprocesā.

 

EK apstiprinātā programmas "Tiesiskums" darba programma 2021.-2022. gadam ir pieejama ŠEIT. Minētajā dokumentā ir sniegta informācija par 2021. un 2022. gada vidēja termiņa programmas prioritātēm, konkursiem, atbalstāmajām aktivitātēm un mērķiem, kā arī atvēlēto finansējuma apmēru.

 

Gan programmas "Tiesiskums", gan programmas "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības" aktuālie konkursi tiek publicēti EK Funding&Tenders portālā un arī pieteikšanās projektu konkursos norisinās caur minēto portālu.

 

Programmas "Tiesiskums" ietvaros drīzumā tiks atvērta pieteikšanās darbības dotācijām uzsaukumā, kas atbalsta starptautiskus projektus ar mērķi stiprināt to personu tiesības, kuras tiek turētas aizdomās vai apsūdzētas noziegumos, kā arī noziegumos cietušo tiesības "Call for proposals for action grants to support transnational projects to enhance the rights of persons suspected or accused of crime and the rights of victims of crime (JUST-2021-JACC)", kurā pieteikties varēs līdz 2021. gada 9. septembrim. Informācija par konkursu pieejama ŠEIT.

 

ES programma "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības" (CERV – Citizenship, Equality, Rights and Values) apvieno iepriekšējā perioda ES programmas "Eiropa pilsoņiem" (Europe for Citizens) un "Tiesības, Vienlīdzība un Pilsonība" (Rights, Equality and Citizenship). Tās vispārīgais mērķis ir aizsargāt un veicināt tiesības un vērtības, kas noteiktas līgumā par ES darbību, ES Pamattiesību hartā un piemērojamajās starptautiskajās cilvēktiesību konvencijās, jo īpaši, šim nolūkam atbalstot pilsoniskās sabiedrības organizācijas un citas ieinteresētās personas, kuras darbojas vietējā, reģionālā, valsts un transnacionālā līmenī, un sekmējot pilsonisko un demokrātisko līdzdalību, lai saglabātu un pilnveidotu atklātu, tiesībās balstītu, demokrātisku, vienlīdzīgu un iekļaujošu sabiedrību, kuras pamatā ir tiesiskums.

 

Par CERV programmu un izsludinātajiem konkursiem aicinām vairāk informācijas meklēt Kultūras ministrijas publikācijā ŠEIT.

 

Jautājumos, kas saistīti ar "Tiesiskums" programmas ietvaros plānotajiem un izsludinātajiem konkursiem aicinām sazināties ar EK e-pastā ec-justice-calls@ec.europa.eu.

 

Programma „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” 2014.-2020. gadam izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra regulu 1381/2013 (saite: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1381&qid=1399444831539&from=LV).

Programmai ir trīs galvenās darbības jomas:

  1. visu vardarbības formu pret bērniem, jauniešiem, sievietēm u.c. mazāk aizsargātām sabiedrības grupām novēršana un apkarošana (apakšprogramma „Dafne”), kā arī bērnu tiesību un invalīdu tiesību aizsardzība;
  2. Eiropas Savienības pilsoņu tiesību popularizēšana, aicinājums tās pielietot, t.sk. patērētāju tiesību aizsardzības jomā;
  3. novērst diskrimināciju, ar kuru saskaras personas sava dzimuma, vecuma, rases, reliģiskās pārliecības, invaliditātes vai dzimumorientācijas dēļ.

Programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” īstenošanai katru gadu laika periodā no 2014.gada līdz 2020.gadam tiks izstrādātas gada darba programmas.

Katrā no budžeta līnijām paredzēts finansējums atklātajiem konkursiem (action grants), darbības projektiem (operating grants) un Eiropas Komisijas iepirkumiem (procurement).

ES granta minimums programmas ietvaros īstenotajiem projektiem ir 75 000 EUR. Jāņem vērā, ka programmas prioritātēm ir atšķirīgs minimālā granta apmērs. Atklātajos konkursos Eiropas Komisijas līdzfinansējuma maksimums ir līdz 80% no attiecināmajām izmaksām, savukārt darbības projektos Eiropas Komisijas līdzfinansējuma maksimums ir līdz pat 95% no attiecināmajām izmaksām.

Eiropas Komisija 2014.gada 24.aprīlī ir apstiprinājusi programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” 2014.gada darba programmu: http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/files/rec_awp_2014_act_en.pdf; pielikums – programmas izklāsts: http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/files/rec_awp_2014_annex_en.pdf).

2014.gada darbības programmas ietvaros Eiropas Komisija paredz piešķirt finansējumu 54 158 000 euro apmērā.

Programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” („Rights, Equality and Citizenship” Programme) 2014.gada darba programma.

2014. gada darba programma ir pirmā 2014.-2020. gada programmēšanas periodā un tās ietvaros projektu plānotais īstenošanas periods ir līdz 2017. gada beigām. Eiropas Komisija šī gada 25.aprīlī ir izsludinājusi konkursu pieteikumu iesniegšanai darbības projektiem (saite: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2014_og_en.htm).

Konkursu pieteikumu iesniegšanai atklātajos konkursos (action grants) plānots izsludināt šī gada 3.ceturksnī.

2014.gada darba programmā plānots atbalstīt projektus ar Eiropas mēroga pievienoto vērtību: projekta īstenošanā iesaistītas vairākas dalībvalstis vai arī nacionālā līmenī īstenota projekta rezultāti pielietojami starptautiskā mērogā. Būtiska ir apmaiņa ar labas prakses piemēriem un minimālo standartu, kurus paredzēts ieviest visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, izveide, piemēram, invalīdu tiesību aizsardzības jomā.

2014.gada programmas prioritārās mērķa grupas diskriminācijas un vardarbības novēršanas jomā ir bērni, jaunieši, (arī tie, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpes iestādēs vai nepilngadīgo ieslodzījuma vietās) sievietes, personas, kas pakļautas diskriminācijai sava dzimuma, vecuma, rases, reliģiskās pārliecības, invaliditātes vai dzimumorientācijas dēļ.

Kā potenciālie finansējuma saņēmēji 2014.gada darba programmā minētas valsts iestādes un  pašvaldības, kā arī privātā sektora organizācijas, kuras atbilstoši likumam reģistrētas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, un starptautiskas organizācijas.

Lai veicinātu programmas publicitāti, Tieslietu ministrija sadarbībā ar Eiropas Komisiju 2014.gada jūlijā- septembrī plāno organizēt  informatīvo pasākumu par programmas mērķiem un nosacījumiem finansējuma saņemšanai.

Papildus informācija par programmu Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāta vietnē: http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm

Kontaktpersona ar programmu „Tiesiskums” saistītajos jautājumos: Alise Urtāne, Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Projektu plānošanas un īstenošanas nodaļas vecākā referente, tālr. 67036848, Alise.Urtane@tm.gov.lv.