Programma „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” 2014.-2020. gadam izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra regulu 1381/2013 (saite: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1381&qid=1399444831539&from=LV).

Programmai ir trīs galvenās darbības jomas:

  1. visu vardarbības formu pret bērniem, jauniešiem, sievietēm u.c. mazāk aizsargātām sabiedrības grupām novēršana un apkarošana (apakšprogramma „Dafne”), kā arī bērnu tiesību un invalīdu tiesību aizsardzība;
  2. Eiropas Savienības pilsoņu tiesību popularizēšana, aicinājums tās pielietot, t.sk. patērētāju tiesību aizsardzības jomā;
  3. novērst diskrimināciju, ar kuru saskaras personas sava dzimuma, vecuma, rases, reliģiskās pārliecības, invaliditātes vai dzimumorientācijas dēļ.

Programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” īstenošanai katru gadu laika periodā no 2014.gada līdz 2020.gadam tiks izstrādātas gada darba programmas.

Katrā no budžeta līnijām paredzēts finansējums atklātajiem konkursiem (action grants), darbības projektiem (operating grants) un Eiropas Komisijas iepirkumiem (procurement).

ES granta minimums programmas ietvaros īstenotajiem projektiem ir 75 000 EUR. Jāņem vērā, ka programmas prioritātēm ir atšķirīgs minimālā granta apmērs. Atklātajos konkursos Eiropas Komisijas līdzfinansējuma maksimums ir līdz 80% no attiecināmajām izmaksām, savukārt darbības projektos Eiropas Komisijas līdzfinansējuma maksimums ir līdz pat 95% no attiecināmajām izmaksām.

Eiropas Komisija 2014.gada 24.aprīlī ir apstiprinājusi programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” 2014.gada darba programmu: http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/files/rec_awp_2014_act_en.pdf; pielikums – programmas izklāsts: http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/files/rec_awp_2014_annex_en.pdf).

2014.gada darbības programmas ietvaros Eiropas Komisija paredz piešķirt finansējumu 54 158 000 euro apmērā.

Programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” („Rights, Equality and Citizenship” Programme) 2014.gada darba programma.

2014. gada darba programma ir pirmā 2014.-2020. gada programmēšanas periodā un tās ietvaros projektu plānotais īstenošanas periods ir līdz 2017. gada beigām. Eiropas Komisija šī gada 25.aprīlī ir izsludinājusi konkursu pieteikumu iesniegšanai darbības projektiem (saite: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2014_og_en.htm).

Konkursu pieteikumu iesniegšanai atklātajos konkursos (action grants) plānots izsludināt šī gada 3.ceturksnī.

2014.gada darba programmā plānots atbalstīt projektus ar Eiropas mēroga pievienoto vērtību: projekta īstenošanā iesaistītas vairākas dalībvalstis vai arī nacionālā līmenī īstenota projekta rezultāti pielietojami starptautiskā mērogā. Būtiska ir apmaiņa ar labas prakses piemēriem un minimālo standartu, kurus paredzēts ieviest visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, izveide, piemēram, invalīdu tiesību aizsardzības jomā.

2014.gada programmas prioritārās mērķa grupas diskriminācijas un vardarbības novēršanas jomā ir bērni, jaunieši, (arī tie, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpes iestādēs vai nepilngadīgo ieslodzījuma vietās) sievietes, personas, kas pakļautas diskriminācijai sava dzimuma, vecuma, rases, reliģiskās pārliecības, invaliditātes vai dzimumorientācijas dēļ.

Kā potenciālie finansējuma saņēmēji 2014.gada darba programmā minētas valsts iestādes un  pašvaldības, kā arī privātā sektora organizācijas, kuras atbilstoši likumam reģistrētas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, un starptautiskas organizācijas.

Lai veicinātu programmas publicitāti, Tieslietu ministrija sadarbībā ar Eiropas Komisiju 2014.gada jūlijā- septembrī plāno organizēt  informatīvo pasākumu par programmas mērķiem un nosacījumiem finansējuma saņemšanai.

Papildus informācija par programmu Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāta vietnē: http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm

Kontaktpersona ar programmu „Tiesiskums” saistītajos jautājumos: Alise Urtāne, Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Projektu plānošanas un īstenošanas nodaļas vecākā referente, tālr. 67036848, Alise.Urtane@tm.gov.lv.