Programma „Tiesiskums” 2014.-2020.gadam izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra regulu 1382/2013 (saite: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1409913999731&uri=CELEX:32013R1382).

Programmai ir trīs galvenās darbības jomas:

  1. sniegt atbalstu nacionāla un starptautiska līmeņa projektiem tiesu sistēmas darbinieku apmācībai un sadarbības veicināšanai ar kolēģiem ES mērogā;
  2. īstenot projektus noziegumos cietušo, kā arī aizdomās turēto vai apsūdzēto personu tiesību aizsardzībai;
  3. veicināt starptautisku projektu veidošanu ES narkotiku apkarošanas politikas un no narkotiskajām vielām atkarīgo personu rehabilitācijas nozarē.

Programmas „Tiesiskums” īstenošanai katru gadu laika periodā no 2014.gada līdz 2020.gadam tiks izstrādātas gada darba programmas.

Katrā no budžeta līnijām paredzēts finansējums atklātajiem konkursiem (action grants), darbības projektiem (operating grants) un Eiropas Komisijas iepirkumiem (procurement).

ES granta minimums programmas ietvaros īstenotajiem projektiem ir 75 000 EUR. Jāņem vērā, ka programmas prioritātēm ir atšķirīgs minimālā granta apmērs. Piemēram, prioritātes Nr. 2.2.2. „Aicinājums iesniegt pieteikumus, lai atbalstītu nacionāla vai starptautiska līmeņa projektus tiesu sistēmas darbinieku apmācībai konkurences tiesību jomā”, pieteikumu iesniegšanas nosacījumos noteikts, ka minimālais granta apmērs ir EUR 10 000 un maksimālais granta apmērs EUR 400 000. Prioritātē 2.2.1. „Aicinājums iesniegt pieteikumus, lai atbalstītu starptautiskus projektus tiesu sistēmas darbinieku, juridiskās palīdzības sniedzēju u.c. kompetentu iestāžu darbinieku apmācībai civiltiesību, krimināltiesību un cilvēktiesību jomā” ES granta minimums EUR 50 000.

Atklātajos konkursos Eiropas Komisijas līdzfinansējuma maksimums ir līdz 80% no attiecināmajām izmaksām, savukārt darbības projektos Eiropas Komisijas līdzfinansējuma maksimums ir līdz pat 95% no attiecināmajām izmaksām.

Eiropas Komisija 2014.gada 24.aprīlī ir apstiprinājusi Programmas 2014.gada darba programmu: http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/files/justice_awp_2014_act_en.pdf; pielikums – programmas izklāsts: http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/files/justice_awp_2014_annex_en.pdf)

2014.gada darbības programmas ietvaros Eiropas Komisija plāno piešķirt finansējumu 45 812 000 euro apmērā:

Programma «Tiesiskums» («Justice» Programme) 2014.gada darba programma

2014.gada programma ir pirmā gada programma 2014.-2020.gada programmēšanas periodā un tās ietvaros projektu plānotais īstenošanas periods ir līdz 2017.gada beigām. Eiropas Komisija šī gada 25.aprīlī ir izsludinājusi konkursu pieteikumu iesniegšanai darbības projektiem (saite: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2014_og_en.htm).

Konkursu pieteikumu iesniegšanai atklātajos konkursos (action grants) Eiropas Komisija plāno izsludināt 2014.gada  3.ceturksnī.

2014.gada programmā plānots atbalstīt projektus ar Eiropas mēroga pievienoto vērtību: projekta īstenošanā iesaistītas vairākas dalībvalstis vai arī nacionālā līmenī īstenota projekta rezultāti pielietojami starptautiskā mērogā. Būtiska ir apmaiņa ar labas prakses piemēriem un minimālo standartu, kurus paredzēts ieviest visās dalībvalstīs, izveide, piemēram, īstenojot tiesnešu apmācības Eiropas Savienības konkurences tiesību jomā.

2014. gada programmas prioritārās mērķa grupas ir tiesu sistēmu darbinieki, juridiskās palīdzības sniedzēji u.c. kompetentu iestāžu darbinieki; personas, kas cietušas noziegumos, turētas aizdomās vai apsūdzētas par noziegumu veikšanu; narkotiku apkarošanas un narkomānu rehabilitācijas stratēģiju izstrādāšanā un ieviešanā iesaistītās iestādes.

Kā potenciālie finansējuma saņēmēji 2014.gada darba programmā minētas valsts iestādes, privātā sektora organizācijas, kuras atbilstoši likumam reģistrētas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī starptautiskas organizācijas.

Lai veicinātu programmas publicitāti Latvijā, Tieslietu ministrija sadarbībā ar Eiropas Komisiju 2014.gada jūlijā- septembrī plāno organizēt  informatīvo pasākumu par programmas mērķiem un nosacījumiem finansējuma saņemšanai.                                                                                                                                                          

Papildus informācija par programmu Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāta vietnē: http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm

Kontaktpersona ar programmu „Tiesiskums” saistītajos jautājumos: Alise Urtāne, Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Projektu plānošanas un īstenošanas nodaļas vecākā referente, tālr. 67036848, Alise.Urtane@tm.gov.lv