Statuss:
Noslēdzies
.

Latvijas attīstības sadarbības politikas mērķus, uzdevumus un rīcības virzienus nosaka 2011. gada 5.jūlijā Ministru kabineta apstiprinātais attīstības sadarbības politikas plānošanas dokuments „Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes laika posmam no 2011.gada līdz 2015.gadam”.

Attīstības sadarbības mērķis ir sniegt palīdzību trūcīgām un mazāk attīstītām valstīm, veicinot to ilgtermiņa sociālo un ekonomisko tautas attīstību, nodrošinot mieru un drošību pasaulē. Attīstības sadarbības pamatprincipi balstās uz universālām vērtībām, kas noteiktas ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā un ANO tūkstošgades deklarācijā.

Detalizētāka informācija par Attīstības sadarbību pieejama Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājaslapā: http://www.mfa.gov.lv/lv/Arpolitika/Attistibas-sadarbiba/