Statuss:
Noslēdzies
Vienošanās Nr. ĀM/2012/8 2012.gada 28.jūlijā tika noslēgts saprašanās memorands starp Latvijas Ārlietu ministriju un ASV Starptautiskās attīstības aģentūru (USAID) par sadarbību Moldovā tieslietu jomā ar mērķi veicināt abu pušu sadarbību Moldovā,…
Statuss:
Noslēdzies
Vienošanās Nr. ĀM/2013/2 Projekta īstenošanas laiks: 2013. gada 1. maijs – 2013. gada 10. decembris Projekta finansējums: LVL 17 686,00 (100% budžeta finansējums) Sadarbības partneri: Latvijas Republikas Ārlietu ministrija …
Statuss:
Noslēdzies
Granta līgums Nr. G1-12/2007 Projekta īstenošanas laiks: 2007. gada 1. jūnijs – 2007. gada 30. novembris Projekta finansējums: LVL 19 245,00 (100% budžeta finansējums) Sadarbības partneri: Valsts Tiesu ekspertīžu birojs Mērķi: …
Statuss:
Noslēdzies
Projekta īstenošanas laiks: 2008. gada 21. jūlijs – 2008. gada 30. novembris Projekta finansējums: LVL 8022,00 (100% budžeta finansējums) Sadarbības partneri: Latvijas Republikas Ārlietu ministrija Mērķi: Sniegt atbalstu…
Statuss:
Noslēdzies
Latvijas attīstības sadarbības politikas mērķus, uzdevumus un rīcības virzienus nosaka 2011. gada 5.jūlijā Ministru kabineta apstiprinātais attīstības sadarbības politikas plānošanas dokuments „Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes laika posmam…