Statuss:
Noslēdzies
.

Vienošanās Nr. ĀM/2012/8

2012.gada 28.jūlijā tika noslēgts saprašanās memorands starp Latvijas Ārlietu ministriju un ASV Starptautiskās attīstības aģentūru (USAID) par sadarbību Moldovā tieslietu jomā ar mērķi veicināt abu pušu sadarbību Moldovā, sniedzot atbalstu Moldovas tieslietu jomas reformām, tai skaitā, veicinot Moldovas integrāciju Eiropā. Kopš 2012. gada attīstības sadarbības projekta aktivitātes tiek saskaņotas starp Tieslietu ministriju un USAID. Saprašanās memorands ir spēkā līdz 2014. gada jūnijam un pēc tam tā darbība ik gadus tiks automātiski pagarināta, kamēr vien Dalībnieki ir iesaistīti Moldovas tieslietu nozares reformu projektos un vēlas turpināt sadarboties.

Projekta īstenošanas laiks: 2012. gada 7. septembris – 2012. gada 10. decembris

Projekta finansējums:
LVL 17 544,00 (100% budžeta finansējums)

Sadarbības partneri:

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Mērķi:

Moldovas tiesu sistēmas efektivitātes, caurspīdīguma un atbildības uzlabošana

Aktivitātes:

1. Latvijas delegācijas vizīte Moldovā (Kišiņevā)

Pirmās priekšizpētes vizītes Moldovā laikā tika uzsvērts Latvijas Valsts probācijas dienesta ieguldījums Moldovas Probācijas dienesta izveidošanā, kā arī tika identificētas iespējamās sadarbības jomas starp Latvijas un Moldovas Tieslietu ministrijām – Brīvās juridiskās profesijas (tiesu izpildītāji, maksātnespējas administratori, notāri, advokāti), IT tehnoloģiju izmantošana tiesvedības procesa organizēšanā un nodrošināšanā, tiesu administrēšana un budžeta veidošana, tiesu sistēmas uzraudzība, tai skaitā disciplinārlietu izskatīšana, probācija, Tieslietu padome un tiesnešu apmācību sistēma. Tika pārrunāts arī jautājums par sadarbības līguma (rīcības plāna) sagatavošanu un noslēgšanu starp abu valstu Tieslietu ministrijām.

2. Moldovas delegācijas vizīte Latvijā (Rīga)

Otrās vizītes laikā Latvijā saskaņā ar iepriekšējās vizītes laikā identificētajām sadarbības jomām tika noteiktas prioritārās jomas šajā vizītē – IT tehnoloģiju izmantošana tiesvedības procesā, tiesu administrēšana, probācija, brīvās juridiskās profesijas, it īpaši tiesu izpildītāji, kā arī juridiskā palīdzība. Minētajās jomās Moldovas Tieslietu ministrijas pārstāvji saņēma detalizētu informāciju, izdales materiālus un nodibināja kontaktus, lai dažādu problēmjautājumu gadījumos būtu iespējams sazināties tieši un veicinātu arī turpmāku attiecīgo ekspertu sadarbību.

3. Latvijas delegācijas vizīte Moldovā (Kišiņevā)

Trešajā vizītē uz Moldovu devās Latvijas eksperti par maksātnespējas, probācijas, izpildu lietu reģistra un tiesu administrēšanas centralizācijas jautājumiem. Detalizētāku interesi par minētajiem jautājumiem izrādīja Moldovas Tieslietu ministrijas pārstāvji iepriekšējās vizītes noslēgumā. Vizītes laikā tika sniegts ieskats par tiesu sistēmas un tiesu administrēšanas jautājumiem, padziļināti tika sniegta informācija par tiesu budžetu centralizētu veidošanu Latvijā. Latvijas delegācijas pārstāvji prezentēja iecerētās tiesu sistēmas reformas Latvijā, kā arī sniedza ieskatu un atbildēja uz Moldovas Tieslietu padomes pārstāvju jautājumiem par tiesu budžetu veidošanu un citiem galvenokārt ar tiesu finansiālo nodrošinājumu saistītiem jautājumiem. Vizītes ietvaros tika prezentētas prezentācijas gan par maksātnespējas administratoru darbību un šīs nozares politiku, gan par izpildu lietu reģistru, gan par tiesu sistēmas uzbūvi, reformām un tiesu administrēšanas jautājumiem.

4. Moldovas delegācijas vizīte Latvijā (Rīga)

Pēdējā vizītē Latvijā Moldovas Tieslietu ministrijas pārstāvjiem individuālo tikšanos laikā ar attiecīgajiem ekspertiem tika sniegta detalizēta informācija par Eiropas integrācijas, likumdošanas harmonizācijas jautājumiem, tiesiskās sadarbības jautājumiem, kā arī par normatīvo aktu izstrādi un sistematizāciju, kuru ietvaros tika apmeklēts oficiālā žurnāla „Latvijas Vēstnesis” birojs par normatīvo aktu sistematizāciju. Kā arī pārrunātas turpmākās sadarbības jomas, piemēram, turpināt sadarbību probācijas jautājumos, tiesu darba organizatorisko jautājumu risinājumiem, tiesu informatīvo sistēmu pilnveidošanas jomā, apmācību projektu rakstīšanā, programmu sastādīšanā un finansējuma piesaistē, normatīvo aktu sistematizācijā, tieši IT tehnoloģiju, datu bāzes izstrādes jautājumos, sadarboties likumdošanas harmonizācijas jautājumos.