Statuss:
Noslēdzies
.

Granta līgums Nr. G1-12/2007

Projekta īstenošanas laiks: 2007. gada 1. jūnijs – 2007. gada 30. novembris

Projekta finansējums:
LVL 19 245,00 (100% budžeta finansējums)

Sadarbības partneri:

Valsts Tiesu ekspertīžu birojs

Mērķi:

Gruzijas Tieslietu sistēmas administratīvās kapacitātes veicināšana un atbalsts Eiropas un starptautiskās integrācijas procesā.

Aktivitātes:

1. Tehnisku sagatavošanās darbu veikšana Latvijas un Gruzijas Tieslietu ministrijās, lai nodrošinātu semināru veiksmīgu uzsākšanos un norisi.

Aktivitātes ietvaros veikta apmācību semināru programmu sagatavošana un saskaņošana, kā arī nodrošināta Gruzijas Tieslietu ministrijas un Valsts tiesu ekspertīžu biroja pārstāvju ierašanās un uzturēšanās Latvijas Republikā.

2. Seminārs par starptautiskās arbitrāžas pamatprincipiem un praktiskiem jautājumiem.

Semināra ietvaros tika sniegts vispārīgs pārskats par starptautisko arbitrāžu un tajā izmantotajām pārstāvības metodēm, informējot Gruzijas Tieslietu ministrijas pārstāvjus gan par starptautisko arbitrāžu regulējošiem tiesību aktiem un procesa teorētisko skaidrojumu, gan par praktiskām norādēm, kā arī analizējot pozitīvās un negatīvās prakses piemērus.

3. Seminārs par nacionālo tiesību aktu izstrādāšanas principiem, lai ieviestu Eiropas Savienības un starptautiskos tiesību principus.

Semināra laikā Gruzijas Tieslietu ministrijas pārstāvji tika informēti par Latvijas pieredzi izpildot iestāšanās kritērijus periodā pirms iestāšanās Eiropas Savienībā. Īpaša uzmanība tika pievērsta nacionālajām tiesībām ieviešot starptautiskos un Eiropas Savienības tiesību principus. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar mehānismi, ar kādiem Tieslietu ministrija koordinē un kontrolē Eiropa Savienības acquis communautaire ieviešanu nacionālo tiesību sistēmā, kā arī par pārkāpumu procedūras darbības principiem un iesaistītajām pusēm.

4. Seminārs par tiesu ekspertīžu biroja darba metodēm un darba kvalitātes paaugstināšanu atbilstoši starptautiskiem standartiem.

Pēc Gruzijas Tieslietu ministrijas Nacionālo tiesu ekspertīžu biroja pārstāvju lūguma Latvijas tieslietu eksperti iepazinās ar Gruzijas Tieslietu ministrijas Nacionālo tiesu ekspertīžu biroja Dokumentu tehniskās ekspertīzes daļas struktūru, materiāli tehnisko nodrošinājumu, veicamajiem ekspertīžu veidiem, tiesu ekspertu kompetenci, vienojoties par turpmākām sadarbības iespējām. Seminārā laikā uzsvars tika likts uz Gruzijas Nacionālā tiesu ekspertīžu biroja mērķu, funkciju, struktūras, materiāli tehniskā nodrošinājuma, darbinieku kompetenču, biroja attīstības stratēģijas, kā arī citu esošo problēmjautājumu apzināšanu. Gruzijas delegācija tika iepazīstināta ar dažādām informācijas sistēmu pielietošanas iespējām dokumentu izpētē, dodot iespēju praktiskā darbā iepazīties ar Latvijas ekspertu rīcībā esošajām iekārtām, veicot praktiskos darbus dokumentu, iespieto tekstu, krāsu – laku materiālu un to izstrādājumu izpētē. Tika sniegta informācija par Valsts tiesu ekspertīžu biroja pieredzi darbojoties starptautiskajos projektos, piemēram, ES PHARE un Ziemeļvalstu Ministru padomes projekti.

5. Latvijas ekspertu vizīte Gruzijas Tieslietu ministrijā un Nacionālajā tiesu ekspertīžu birojā.

Vizītes mērķis diskusiju laikā ar Gruzijas Tieslietu ministrijas un Nacionālā tiesu ekspertīžu biroja pārstāvjiem iepazīties ar Gruzijas tieslietu sistēmu, organizēt seminārus par nacionālo tiesību aktu izstrādāšanas principiem, lai ieviestu Eiropas Savienības un starptautiskos tiesību principus un par Nacionālā tiesu ekspertīžu biroja pielietotajām metodēm un darba kvalitātes paaugstināšanu atbilstoši starptautiskajiem standartiem, kā arī veikt nozares SVID analīzi.

6. Rekomendāciju sagatavošana Gruzijas Tieslietu ministrijas sistēmai.

Aktivitātes ietvaros izstrādāta rekomendācija „Recommendations on Best Solutions for Georgia Regarding Harmonization of National Legislation with European union Law and Opportunities to Raise Work quality of the National Forensic Expertise Bureau”, apkopojot galvenās vadlīnijas turpmākai Gruzijas tieslietu sistēmas attīstībai.