Statuss:
Noslēdzies
.

Vienošanās Nr. ĀM/2013/2

Projekta īstenošanas laiks: 2013. gada 1. maijs – 2013. gada 10. decembris

Projekta finansējums:
LVL 17 686,00 (100% budžeta finansējums)

Sadarbības partneri:

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Valsts probācijas dienests

Tiesu administrācija

Mērķi:

Moldovas tiesu sistēmas efektivitātes, caurspīdīguma un atbildības uzlabošana

Aktivitātes:

1. Valsts probācijas dienesta delegācijas vizīte Moldovā (Kišiņevā)

Valsts probācijas dienesta vizītes laikā tika stiprināta Moldovas probācijas dienesta darbinieku profesionālā kapacitāte. Latvijas eksperti semināru laikā/ praktisko apmācību laikā, kas ilga trīs dienas, apmācīja 13 Moldovas probācijas dienesta darbiniekus darbam ar „Motivējošās intervēšanas metodi”. Apmācību mērķis bija sniegt zināšanas, kā arī veidot un attīstīt prasmes motivējošās intervēšanas praksē. Vizītes ietvaros 2013. gada 19. jūlijā notika tikšanās ar Moldovas Probācijas dienesta vadītāju V. Popu un Probācijas dienesta vadītāja vietnieku S. Margarint, tikšanās laikā tika pārrunāti vizītes mērķi un uzdevumi, kā arī jautājumi par sadarbību apmācību jomā. Savukārt 2013. gada 17. jūlijā Latvijas Probācijas dienesta delegācija tikās ar Eiropas Probācijas konfederācijas (CEP) ģenerālsekretāru Willem Van den Brugge.

2. Tieslietu ministrijas Tiesiskās sadarbības departamenta delegācijas vizīte Moldovā (Kišiņevā)

Latvijas tieslietu eksperti iepazīstināja Moldovas tieslietu nozares pārstāvjus ar Latvijas Tieslietu ministrijas pieredzi darbā ar starptautiskajiem tiesību aktiem civillietās un Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās, kā arī ar Eiropas tiesiskās sadarbības atlantu civillietās tai skaitā sadarbība uz divpusējiem (trīspusējiem) līgumiem un Konvencijām. Moldovas tieslietu nozares pārstāvji tika informēti par Latvijas pieredzi tiesiskās sadarbības jautājumos administratīvajās lietās un administratīvo pārkāpumu lietās, kā arī prezentēta Latvijas Tieslietu ministrijas struktūra, Tiesiskās sadarbības departamenta darba organizācija, sniedzot informācija par Tiesiskās sadarbības departamenta Tiesu sadarbības nodaļas kompetenci veicot tiesisko sadarbību civillietās, komerclietās un krimināllietās, kā arī administratīvajās lietās, īpaši tika vērsta Moldovas kolēģu uzmanība uz Tieslietu ministrijas Elektronisko datu pārvaldības sistēmu (EDPS). Ar Moldovas kolēģiem tika pārrunāti iepriekš iesūtītie problēmjautājumi par tiesisko sadarbību civillietās jautājumos par sprieduma atzīšanu, tika apspriests Likums par starptautiskajiem līgumiem (par divpusējo līgumu un Regulu vienlaicīgu piemērošanu), par Tieslietu ministrijas lomu sprieduma izpildes jautājumos ārvalstīs. Prezentēta Latvijas Tieslietu ministrijas pieredze ar starptautiskajiem tiesību aktiem krimināllietās uzsvaru liekot uz Eiropas Savienības tiesisko regulējumu krimināllietās attiecībā uz tiesisko sadarbību spriedumu atzīšanā.

3. Tiesu administrācijas delegācijas vizīte Moldovā (Kišiņevā)

Tiesu administrācijas delegācijas vizītes Moldovā notika tikšanās ar Moldovas Tieslietu ministrijas Tiesu administrēšanas departamenta pārstāvjiem, Moldovas Augstākās Maģistrātu Padomes pārstāvjiem, un tikšanās ar Hincesti rajona tiesas pārstāvjiem. Moldovas tieslietu sistēmas pārstāvji tika iepazīstināti ar labo praksi Latvijas tieslietu sistēmas administrēšanā. Vizītes laikā tika diskutēts par Moldovas un Latvijas pieredzi tieslietu sistēmas attīstības jautājumos, konkrēti par tiesu un zemesgrāmatu nodaļu centralizētu administrēšanu, centralizētu budžeta plānošanu un finanšu vadības nodrošināšanu, tiesnešu un tiesu darbinieku personālvadības nodrošināšanu, centralizētu materiāltehniskā un IT nodrošinājuma nodrošināšanu, kā arī Tiesu informatīvās sistēmas administrēšanu un Tiesu informatīvās sistēmas Datu izplatīšanas sistēmas izstrādi. Vizītes laikā tika secināts, ka Moldovas tiesu sistēmai nepieciešamas gan strukturālas, gan funkcionālas pārmaiņas, kas veicinātu sistēmas finansiālo efektivitāti (zināmu administrēšanas funkciju centralizācija), kā arī celtu tās prestižu un nozīmi civiltiesisku un komerciāla rakstura strīdu risināšanā (likumu sistēmas pilnveide).

4. Valsts probācijas dienesta delegācijas vizīte Moldovā (Kišiņevā)

Valsts probācijas dienesta delegācija vizītes apmācībās darbam ar „Motivējošās intervēšanas metodi” tika apmācīti 14 Moldovas probācijas dienesta darbinieki. Papildus vizītes ietvaros tika piedāvāta 5 stundu profesionālā atbalsta konsultācija (grupu supervīzija) „Motivējošās intervēšanas pielietošana ikdienas darba praksē”, kurā piedalījās 11 Moldovas probācijas dienesta darbinieki, kas „Motivējošās intervēšanas metodi” bija apguvuši pirmās projekta aktivitātes ietvaros 2013. jūlijā. Vizītes laikā no 2013. gada 3. septembra līdz 7. septembrim tikšanās laikā ar Moldāvu Probācijas dienesta vadītāju V. Popu un Probācijas dienesta vadītāja vietnieku S. Margarint tika pārrunāti iepriekšējās vizītes rezultāti, esošās vizītes uzdevumi un turpmākā sadarbība mācību jomā. Vizītes ietvaros Latvijas delegācija apmeklēja Moldovas Probācijas dienesta struktūrvienības (Buincani un Straseni), tikās ar to vadītājiem un pārrunāja praktisko darba pieredzi.

5. Tieslietu ministrijas Projektu departamenta, Latvijas Vēstneša un Normatīvo aktu kvalitātes nodrošināšanas nodaļas pārstāvju vizīte Moldovā (Kišiņevā)

Tieslietu ministrijas Projektu departamenta, Normatīvo aktu kvalitātes nodrošināšanas nodaļas un Latvijas Vēstneša pārstāvju vizītes laikā tika prezentēta Latvijas Tieslietu ministrijas pieredze darbā ar starptautisko finanšu instrumentu līdzfinansētajiem projektiem. Tika novadītas praktiskās apmācības par Twinning projekta izstrādāšanu, kā arī sniegti ieteikumi un rekomendācijas par Moldovas Tieslietu ministrijas iespējām saņemt ārvalstu finanšu palīdzību tieslietu sektora attīstībai. Notikušas sarunas ar Moldovas Tieslietu ministrijas pārstāvjiem par iespējamo sadarbību 2014. gadā. Prezentēta Ārējo normatīvo aktu projektu saskaņošanas kārtība Latvijā, kā arī sabiedrības iesaiste normatīvo aktu projektu izstrādē un izvērtēšanā. Moldovas tieslietu sistēmas pārstāvji tika iepazīstināti ar iekšējo normatīvo aktu projektu izvērtēšanas un reģistrācijas kārtību Latvijā, ar kārtību, kādā Latvijā tiek nodrošināta valdības pozīcijas pārstāvība Satversmes tiesā, normatīvo aktu oficiālās elektroniskās publikācijas ieviešana Latvijā, kā arī Latvijas risinājumi normatīvo aktu sistematizācijā – jauno portālu www.likumi.lv.

6. Saprašanās memoranda parakstīšana

2014. gada martā noslēgusies saprašanās memoranda parakstīšana rakstiskajā procedūrā, starp Latvijas Republikas Tieslietu ministriju un Moldovas Republikas Tieslietu ministriju. Saprašanās memorands paredz, ka sadarbība starp Latvijas Republikas Tieslietu ministriju un Moldovas Republikas Tieslietu ministriju tiks īstenota institūciju un organizāciju līmenī, jautājumos, kas attiecas uz profesionālās izglītības uzlabošanu, darbinieku un speciālistu apmācību, kā arī ar tehnoloģiju attīstību saistītas informācijas apmaiņā tieslietu jomā.

7. Moldovas Probācijas dienesta delegācijas vizīte Latvijā

Moldovas probācijas dienesta delegācijas vizītes mērķis bija sniegt atbalstu Moldovas probācijas dienesta pārstāvjiem probācijas programmas „Motivācija izmaiņām” ieviešanā. 15 Moldovas probācijas dienesta darbinieki tika apmācīti grupu profesionālā atbalsta konsultācijās – grupu supervīzijās programmas „Motivācija izmaiņām” ietvaros. Vizītes laikā Moldovas probācijas dienesta kolēģiem tika sniegtas atbildes uz praktiskiem jautājumiem gan normatīvās bāzes veidošanas funkciju veiksmīgai realizācijai, gan dažādu praktisku jautājumu risināšanā, ar kuriem saskārās probācijas dienesta darbinieki ikdienā – gan vadības līmenī, gan funkciju īstenošanas līmenī.

Vizītes laikā tika rīkots informatīvs seminārs „VPD darbība un tā vēsturiskā attīstība”. Semināra mērķis bija sniegt informāciju par dienesta darbību kopumā (struktūra, organizācija), iepazīties ar dienesta vēsturisko attīstību, gūt ieskatu par probācijas funkcijām un statistiskajiem datiem par funkciju īstenošanu. Semināra ietvaros Moldovas delegācija apmeklēja Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju, lai iepazītos ar piespiedu un sabiedriskā darba organizēšanas praktisko pieredzi muzeja teritorijā. Moldovas delegācija apmeklēja VPD Jūrmalas teritoriālo struktūrvienību, lai iepazītos ar probācijas funkciju īstenošanu un struktūrvienības darba organizāciju. Moldovas delegācija Jūrmalas domē tikās ar Jūrmalas domes Sociālo un veselības lietu komitejas vadītāju, lai pārrunātu Valsts probācijas dienesta sadarbības jautājumus ar pašvaldības un sadarbību ar nevalstiskā sektora pārstāvjiem. Moldovas delegācija kopā ar Valsts probācijas dienesta amatpersonām apmeklēja Rīgas teritoriālo struktūrvienību Kurzemes rajona filiāli ar mērķi gūt ieskatu struktūrvienības filiāles darba organizācijā. Līdztekus tika sniegta informācija par uzraudzības un citu probācijas funkciju īstenošanu.

8. Izvērtējuma sagatavošana un rekomendāciju izstrādāšana probācijas programmas „Motivācija izmaiņām” turpmākai īstenošanai Moldovā

Aktivitātes ietvaros tika sagatavos izvērtējums un izstrādātas rekomendācijas probācijas programmas „Motivācija izmaiņām” turpmākai īstenošanai Moldovā.

9. Probācijas programmas „Motivācija izmaiņām” dalībnieka rokasgrāmatas tulkošana no krievu valodas moldāvu (rumāņu) valodā

Aktivitātes ietvaros Moldovas probācija dienestam tika nodoti Valsts probācijas dienesta izstrādātās probācijas programmas „Motivācija izmaiņām” materiāli „Programmas dalībnieka rokasgrāmata” 102 lapu apjomā moldāvu (rumāņu) valodā.