Statuss:
Noslēdzies
.

Līgums Nr. EBF/2007-3

Projekta īstenošanas laiks: 2008. gada 1. janvāris – 2008. gada 31. decembris

Projekta finansējums:
LVL 166 519 (75% Eiropas Bēgļu fonda finansējums, 25% līdzfinansējums)

Sadarbības partneri:

Starptautiskā Migrācijas organizācija

Mērķi:

Veikt integrācijas rekomendāciju izstrādi Latvijā, nodrošināt konsultāciju un apmācību sniegšanu bēgļiem, sekmēt Latvijas sabiedrības izglītošanu par integrācijas jautājumiem, kā arī veicināt dialoga veidošanos starp Latvijas sabiedrību un bēgļiem.

Aktivitātes:

1. Pētījums par bēgļu un personu ar alternatīvo statusu vajadzībām, iespējām un šķēršļiem veiksmīgai integrācijai Latvijas sabiedrībā

Projekta ietvaros veikts pētījums „Jauno sabiedrības locekļu integrācija” ar mērķi apzināt patvēruma meklētāju, bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu iespējas, vajadzības un problēmas izglītības iegūšanai Latvijā. Pētījuma veikšanas laikā, iesaistot gan Latvijas sabiedrību un bēgļus, gan atbildīgo institūciju pārstāvjus, tika izstrādātas vadlīnijas bēgļu iekļaušanai gan Latvijas sabiedrībā, gan izglītības sistēmā.

Pētījums

2. Mācību vizītes un labās prakses apgūšana ES dalībvalstīs

Aktivitātes ietvaros Latvijas migrācijas un patvēruma lietu eksperti iepazina piecu Eiropas Savienības dalībvalstu pieredzi bēgļu integrācijas jautājumos. Svarīgi, ka pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros, Latvijas ekspertiem tika sniegta iespēja apmeklēt gan vecās Eiropas Savienības dalībvalstis - Nīderlande un Spānija, gan jaunās Eiropas Savienības dalībvalstis – Čehija, Ungārija, Lietuva, gūstot plašāku ieskatu par bēgļu integrācijas procesu, proti, gan izvērtēt integrācijas programmu ieviešanu, gan novērtēt ieviesto programmu rezultātus. Vizīšu laikā iegūtā informācija un zināšanas tika izmantotas rekomendāciju izstrādei, gan tālākai integrācijas politikas veidošanai, gan integrācijas pasākumu organizēšanai Latvijā.

3. Rekomendāciju izstrāde veiksmīgai bēgļu integrācijas nodrošināšanai

Noslēdzoties pētījumam „Jauno sabiedrības locekļu integrācija”, kā arī mācību vizītēm Nīderlandē, Spānijā, Čehijā, Ungārijā un Lietuvā, migrācijas un patvēruma lietu eksperti izstrādāja rekomendācijas veiksmīgai bēgļu integrācijas nodrošināšanai Latvijā.

4. Integrācijas uzticības punkta bēgļiem izveide un darbība

Projekta ietvaros izveidots Integrācijas uzticības punkts bēgļiem, kurā bēgļi, personas ar alternatīvo statusu un patvēruma meklētāji var saņemt informāciju, praktisku atbalstu un konsultācijas. Integrācijas uzticības punkta darbinieki sniedz konsultācijas un praktisku palīdzību mājokļa, darba atrašanas, iztikas līdzekļu nodrošināšanas, medicīniskās, psiholoģiskās un sociālās palīdzības saņemšanas jautājumos. Bēgļu integrācijas uzticības punkta darbība projektam „Jauno sabiedrības locekļu integrācija” noslēdzoties tiks turpināta citu Eiropas Bēgļu fonda līdzfinansēto projektu ietvaros.

5. Konference "Bēgļi - jaunie Latvijas sabiedrības locekļi"

2008. gada 28. novembrī tika rīkota konference "Bēgļi - jaunie Latvijas sabiedrības locekļi", konferencē valsts pārvaldes un nevalstiskā sektora pārstāvji tika informēti par projektā paveikto un iesaistīti viedokļu apmaiņā par bēgļu, patvēruma meklētāju integrācijas jautājumiem un problēmām Latvijā.

6. Apaļā galda diskusijas Latvijas reģionos

Projekta īstenošanas laikā aktivitātes „Apaļā galda diskusijas Latvijas reģionos” ietvaros Latvijas lielākajās pilsētās tika organizētas apaļā galda diskusijas par bēgļu, patvēruma meklētāju integrācijas jautājumiem Latvijā. Apaļā galda diskusiju laikā Liepājā, Ventspilī, Rīgā, Valmierā un Jelgavā tika aktualizēti bēgļu integrācijas jautājumi, veicināts dialogs reģiona, valsts, pašvaldību, NVO pārstāvju vidū par bēgļu integrācijas problēmām, kā arī apzināta situācija par integrācijas iespējām reģionos.

7. Informatīvo materiālu un mājas lapas izstrāde

Integrācijas uzticības punkta darbinieki balstoties uz praktiskajā darbā gūto pieredzi, ir izstrādājuši rokasgrāmatu „Jaunpienācēja rokasgrāmata”, kas sniedz bēgļiem, patvēruma meklētājiem būtiskāko informāciju par Latviju, skaidros tādus jautājumus kā dzīvesvietas atrašana, nodarbinātība, izglītības iespējas, dažādu iestāžu un organizāciju funkcijas. Rokasgrāmata ir tulkota latviešu, angļu, krievu, franču, spāņu un arābu valodās. Aktivitātes ietvaros izstrādātā arī informatīva mājas lapa www.refugees.lv, kurā tiks publicēta bēgļiem un patvēruma meklētājiem svarīga informācija. Mājas lapa darbosies arī kā iesaistīto valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju sadarbības instruments. Tajā paredzēta slēgta daļa, kur institūcijas koordinēs savas darbības, lai sekmētu efektīvāku sniegto atbalstu bēgļiem un patvēruma meklētājiem.

8. 2009. gada kalendāra izveide

Projekta īstenošanas laikā sadarbībā ar bēgļiem un patvēruma meklētājiem izveidots 2009. gada kalendārs, kas veidots atbilstoši valstu tematikām, no kurām Latvijā ir ieradušies bēgļi un patvēruma meklētāji.

9. Integrācijas kursi

Aktivitātes „Integrācijas kursi” ietvaros organizēti bēgļu un patvēruma meklētāju integrāciju veicinoši pasākumi. Integrācijas kursu ietvaros bēgļiem un patvēruma meklētājiem bija iespēja iepazīt Latviju ārpus Rīgas, apmeklējot dažādus un kultūrvēsturiskus objektus un iepazīstot Latvijas sabiedrību un vēsturi. Ar integrācijas kursu palīdzību tiek sniegts labāks ieskats Latvijas kultūrā, vēsturē un sabiedrībā. Ņemot vērā bēgļu un patvēruma meklētāju skaitu Latvijā, šāda pieeja ir iespējama un ieteicama, jo tā neprasa lielus izdevumus un ļauj izmantot vispārpieejamus līdzekļus.

10. Latviešu valodas kursi

Projekta īstenošanas laikā bēgļiem un patvēruma meklētājiem bija pieejami latviešu valodas kursi, kurus vadīja pasniedzēja no Valodu mācību centra.