Statuss:
Noslēdzies
.

Vienošanās Nr.1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/006/08)

Projekta īstenošanas laiks: 2010. gada jūlijs – 2011. gada decembris

Projekta finansējums:
EUR 26 474; 85% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15% finansē Latvijas valsts. Aktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Mērķi:

Veikt Tieslietu ministrijas darbības pašnovērtējumu atbilstoši CAF (Common Assessment Framework – publiskā sektora kopējais novērtēšanas ietvars) metodei, izstrādāt konkrētu uzlabojumu pasākumu priekšlikumus, kas ar vadības lēmumu tiktu iekļauti Tieslietu ministrijas vadības dokumentos, ar mērķi nodrošināt nepārtrauktu un mērķtiecīgu Tieslietu ministrijas darbības kvalitātes uzlabošanu atbilstoši vispārējiem kvalitātes vadības principiem.

Aktivitātes:

1. CAF grupas apmācības

Aktivitātes „CAF grupas apmācības” ietvaros Tieslietu ministrijā tika izveidota darbinieku grupa, kura tika apmācīta ministrijas darbības pašnovērtējuma veikšanai saskaņā ar CAF metodi. 2010. gada septembrī tik organizētas apmācības, kuru laikā divdesmit ministrijas darbinieki apmācīti CAF modeļa pielietošanā gan CAF-publiskā sektora novērtēšanai, gan CAF pašnovērtējuma veikšanai iesaistītajām personām.

2. Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana

Aktivitātes „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana ietvaros organizēti semināri CAF pašnovērtējuma veikšanai. Laika periodā no 2010. gada oktobra līdz 2011. gada aprīlim norisinājušies deviņi semināri CAF pašnovērtējuma veikšanai, kā arī divi uzlabojumu pasākumu piedāvājuma izstrādes semināri, kuros CAF grupas dalībnieki praksē pielietojuši apmācībās iegūtās zināšanas. CAF grupa konsultanta un projekta eksperta vadībā izstrādāja uzlabojumu pasākumu piedāvājumu tajos ministrijas darbības būtiskajos aspektos, kas tika iekļauti apmācībās par CAF pašnovērtējuma metodes pielietojumu. Semināru norises rezultātā izstrādāts uzlabojumu pasākumu piedāvājums un kopsavilkuma ziņojums 2011. gada 8. jūnijā tika prezentēts projekta vadības komitejas dalībniekiem.

2011. gada 7. jūlijā norisinājies CAF grupas seminārs uzlabojumu pasākumu prioritizēšanai, kura laikā tika izstrādāts uzlabojumu pasākumu ieviešanas piedāvājums prioritārā secībā. Projekta noslēgumā tika izdots ministrijas rīkojums par uzlabojumu pasākumu iekļaušanu Tieslietu ministrijas darba plānā. Veicamie uzlabojumu pasākumi ievadīti QPR portālā, kur to izpildes gaitai var sekot Tieslietu ministrijas darbinieki.

3. Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu

Aktivitātes „Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu” ietvaros nodrošināta informācijas aprite par projekta norisi, ievietojot informāciju ministrijas interneta vietnē un ministrijas intraneta lapā.