Statuss:
Īstenošanā
Justīcija attīstībai

Projekta īstenošanas laiks ir no 2016.gada līdz 2022.gada 31.decembrim un to kopējās izmaksas veido 10 859 393.00 EUR, tostarp Eiropas Sociālā fonda finansējums 9 230 484.00 EUR un valsts budžeta finansējums 1 628 909.00 EUR.

Projekta mērķis ir paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai. 

Projekta mācību plāna apakšmērķi:

  • Tiesvedības efektivitātes un kvalitātes veicināšana;
  • Efektivitāte strīdu izšķiršanā komercdarbības kontekstā, ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanā;
  • Uzticēšanās veicināšana tiesu un tiesībsargājošajām iestādēm.

Projekta mērķa grupa ir tiesu sistēmas un tiesu sistēmai piederīgi darbinieki - tiesneši, tiesu darbinieki, tiesu eksperti, prokuratūras un izmeklēšanas iestāžu amatpersonas un darbinieki, politikas veidotāji un politikas ieviesēji.

Īstenojot starpdisciplinārās mācības (var būt) piesaistīti brīvo juridisko profesiju pārstāvji - zvērināti advokāti, zvērināti notāri, zvērināti tiesu izpildītāji, šķīrējtiesneši, mediatori.

Kopumā plānots apmācīt 11 433 personas.

Projekta darbības:

  • mācības tiesību jomu aktualitātēs (procesuālajos jautājumos, starptautiskās sadarbības jautājumos, ES tiesību un cilvēktiesību jautājumos, alternatīvo strīdu izšķiršanas veidu kontekstā, tiesu ekspertīžu un citās jomās);
  • svešvalodu un citu vispārējo prasmju mācības;
  • stažēšanās un vizītes - labās prakses apguvei ārvalstīs;
  • dalība vietējās un ārvalstu konferencēs, semināros par aktuālajiem tieslietu jautājumiem; 
  • rokasgrāmatu, vadlīniju un judikatūras apkopojumu izstrāde;
  • Latvijas tieslietu sistēmas visaptverošo novērtējums (sadarbībā ar CEPEJ, OECD, SVF);
  • e-risinājumi.

Projektu īsteno Tiesu administrācija, sadarbības partneri ir Augstākā tiesa, Valsts tiesu ekspertīžu birojs, Iekšlietu ministrija un Prokuratūra. Tieslietu ministrija ir projekta uzraugošā iestāde.

Projekts izstrādāts pamatojoties uz 2015.gada 8.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.704 un Tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanas un kompetenču attīstīšanas plānu 2015.-2020.gadam, lai īstenotu Eiropas Savienības struktūrfondu un kohēzijas fondu 2014.-2020.gadam darbības programmas „Izaugsme un Nodarbinātība” 3.4.1. specifisko atbalsta mērķi „Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai”.

 

Plašāku informāciju par projektu atradīsiet šeit: https://ta.gov.lv/LV/eiropas_socialais_fonds_1520/projekts_justicija_attistibai__1563

Aktuālais mācību kalendārs pieejams šeit:

https://www.ta.gov.lv/lv/macibu-kalendars