Statuss:
Īstenošanā

Projekts turpina jau iepriekš īstenotā Strukturālo reformu atbalsta instrumenta projekta "Pieejas tiesiskumam stiprināšana Latvijā, veicinot mediācijas un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pakalpojumus, kā arī atbalstot tiesu politikas attīstību un paaugstinot tiesas vadības kvalitāti" aktivitātes.

Projekta vispārējais mērķis ir atbalstīt Latvijas centienus stiprināt institucionālo un administratīvo kapacitāti, tostarp reģionālā un vietējā līmenī, veicināt sociāli iekļaujošu, zaļu un digitālu pāreju, efektīvi risināt valstij adresētajos ieteikumos norādītās problēmas un īstenot Eiropas Savienības (ES) tiesību aktus. Paredzēts stiprināt tiesiskumu, paplašinot valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības (t.sk. sākotnējās (primārās) juridiskās palīdzības un mediācijas pakalpojumu) tvērumu un uzlabojot valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieejamību.

Šī projekta specifiskais mērķis ir lai Latvija pieņemtu un ieviestu politiku (stratēģijas un normatīvus) un praktiskus pasākumus, lai paplašinātu piekļuvi juridiskajai palīdzībai un dažādotu tās formas, kā arī popularizētu alternatīvu strīdu risināšanas veidus, jo īpaši mediāciju. Tas tiks panākts atbalstot Tieslietu ministrijas (TM) un citu valstu ieinteresēto personu centienus definēt un ieviest atbilstošus pasākumus, procesus un metodiku, ņemot vērā Eiropas standartus un citu ES dalībvalstu labo praksi līdzīgu situāciju risināšanā. Projekts ir izstrādāts ar mērķi nodrošināt turpmāku Latvijas tieslietu nozares attīstību un nostiprināt tās pozīcijas CEPEJ-STAT datu bāzē un ES tiesiskuma rezultātu apkopojumā (European Union Justice Scoreboard).

Projektu finansē ES, izmantojot Tehniskā atbalsta instrumentu, un to īsteno Eiropas Padomes Komisija Tiesu efektivitātei (CEPEJ) sadarbībā ar Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorātu. TM un Juridiskās palīdzības administrācija noteikti kā labuma guvēji.

Projekts tika uzsākts 2022. gada 28. martā, paredzētais ilgums ir 18 mēneši.

Projekta rezultāti:

  1. Sagatavots ziņojums par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības kvalitātes nodrošināšanas mehānisma izveidi, t.sk. apsverot arī pastiprinātu mediācijas izmantošanu, un izstrādāti situācijai Latvijā atbilstoši kvalitātes nodrošināšanas rīki.
  2. Izveidota mācību programma valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēmā iesaistīto profesionāļu zināšanu stiprināšanai, t.sk. modulis speciālistiem, lai tie spētu izvērtēt mediācijas izmantošanas iespējamību.
  3. Sagatavots ziņojums par pielāgotu sākotnējās (primārās) juridiskās palīdzības mehānismu, ņemot vērā iespējamo mediācijas izmantošanu, tās integrēšanai Latvijas bezmaksas juridiskās palīdzības sistēmā.
  4. Izstrādāta stratēģija un rīcības plāns mediācijas veicināšanai, kas vērsts uz dažādām ieinteresētajām pusēm.
  5. Noorganizēta projekta noslēguma konference, lai veicinātu juridiskās palīdzības mehānismu un mediācijas pakalpojumu atpazīstamību.
  6. Izstrādāti informatīvie materiāli par projekta rezultātiem.

Paredzēts turpināt projekta 1. daļā īstenoto sākotnējās (primārās) juridiskās palīdzības pilotprojektu, kas šoreiz ietvers arī mediācijas iespēju izvērtēšanu. Pilotprojekts paredz ieviest jaunu pakalpojumu – sākotnējās (primārās) juridiskās palīdzības sniegšanu no speciālistu puses, kas ikdienā nav aktīvi iesaistīti sekundārās juridiskās palīdzības sniegšanā, bet ir apmācīti atbilstoši projekta ietvaros izveidotajai mācību programmai. Speciālisti tiks vērtēti saskaņā ar projektā izstrādāto kvalitātes nodrošināšanas mehānismu. Pēc pilotprojekta īstenošanas tiks nodrošināta tā rezultātu un ieviestās sākotnējās (primārās) juridiskās palīdzības sistēmas darbības analīze, lai nodrošinātu tālāku integrēšanu esošajā sistēmā.