Statuss:
Noslēdzies
logo

Projekts "Stiprināt tiesu pieejamību Latvijā, veicinot mediācijas un juridiskās palīdzības pakalpojumus, kā arī atbalstīt tiesu politikas attīstību un tiesu pārvaldības kvalitātes uzlabošanu"

Viens no Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas (turpmāk – TM) mērķiem ir stiprināt tiesu pieejamību sabiedrībai. Projekta ietvaros paredzēts stiprināt tiesu pieejamību Latvijā, veicinot mediācijas un juridiskās palīdzības pakalpojumus, kā arī sniegt atbalstu tiesu politikas attīstībai un tiesu vadības kvalitātes paaugstināšanai.

Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot tiesu pieejamību Latvijā:

1) uzlabojot tiesu iestāžu organizāciju un darbību, tostarp tiesu pakalpojumu efektivitāti un kvalitāti;

2) atvieglojot piekļuvi juridiskajai palīdzībai;

3) nodrošinot plašāku mediācijas izmantošanu.

Uzlabota tiesu pieejamība veicina cilvēktiesību aizsardzību, ilgtspējīgu izaugsmi, darba vietu radīšanu un investīcijas.

Šī projekta mērķis ir, lai Latvija pieņemtu un ieviestu politiku (stratēģijas un normatīvus) un praktiskus pasākumus (pamatojoties uz pētījumiem un inovācijām tiesu administrēšanas jomā, salīdzinošiem pētījumiem un Eiropas Padomes ieteikumiem, mācībām, izpratnes veicināšanas pasākumiem, pilotprojektiem), lai modernizētu tiesu un tiesu lietu pārvaldību, tostarp piemērojot progresīvus cyberjustice instrumentus, paplašinātu piekļuvi juridiskajai palīdzībai un dažādotu tās veidus, kā arī veicinātu un popularizētu alternatīvus strīdu izšķiršanas veidus, piemēram, mediāciju. Tas tiks panākts, atbalstot TM un citu valstu ieinteresēto personu centienus definēt un ieviest atbilstošus pasākumus, procesus un metodiku, ņemot vērā Eiropas standartus un citu ES dalībvalstu labo praksi līdzīgu situāciju risināšanā. Projekts tiek izstrādāts ar mērķi nodrošināt turpmāku Latvijas tieslietu nozares attīstību un nostiprināt tās pozīcijas visā CEPEJ-STAT datu bāzē un Eiropas Savienības tiesiskuma rezultātu apkopojumā (European Union Justice Scoreboard).

Projektu finansē Eiropas Savienība, izmantojot Strukturālo reformu atbalsta programmu, un to īsteno Eiropas Padomes Komisijas Tiesu efektivitātei (turpmāk – CEPEJ) sadarbībā ar Eiropas Komisiju.

Projekts tika uzsākts 2019. gada oktobrī un ilgst 18 mēnešus.

Projekta rezultāti:

 1. Sagatavoti ekspertu ziņojumi par tieslietu nozares reformu popularizēšanu, to ieviešanu un ar to saistīto komunikācijas politiku.
 2. Sagatavoti norādījumi par CEPEJ rekomendēto tiesu statistiku, KPI (key performance indicator) jeb galvenajiem snieguma rādītājiem, kvalitātes mērījumiem un to novērtējumu, lai novērtētu reformu ietekmi.
 3. Sagatavoti ekspertu ieteikumi par informācijas sniegšanu un tiesu iestāžu saziņu.
 4. Sagatavotas konceptuālas piezīmes par IKT rīku turpmāku izstrādi tiesās un par mākslīgā intelekta (AI) izmantošanu tiesās.
 5. Izstrādātas vadlīnijas un veiktas apmācības par modernu tiesu un tiesu lietu pārvaldību (tiesnešiem un tiesu darbiniekiem).
 6. Sagatavotas ekspertu rekomendācijas par mediācijas izmantošanas veicināšanu.
 7. Īstenots tiesu mediācijas pilotprojekts (kā daļa no TM politikas, lai samazinātu civillietu daudzumu, kas izskatītas tiesās) un veikta tā rezultātu analīze.
 8. Paplašinātas zināšanas un izpratne par dažādām mediācijā iesaistītajām pusēm, tostarp tiesnešiem un juristiem, lai atbalstītu mediācijas izmantošanu un labās prakses izplatīšanu.
 9. Apzināta pašreizējās situācija (mapping), tostarp veikts tiesību aktu detalizēts novērtējums par juridiskās palīdzības (primārās un sekundārās) pieejamību, īpašu uzmanību pievēršot neaizsargātām grupām un sniedzot ieteikumus uzlabojumiem.
 10. Īstenots pilotprojekts, kas ievieš “vienas pieturas” pieejas principu valsts nodrošinātajā juridiskajā palīdzībā.
 11. Izvērtēti “vienas pieturas” pilotprojekta rezultāti un sniegti konkrēti ieteikumi gūtās pieredzes izplatīšana

 

Aktualitātes projektā:

9. jūnijā norisinājās projekta "Stiprināt tiesu pieejamību Latvijā, veicinot mediācijas un juridiskās palīdzības pakalpojumus, kā arī atbalstīt tiesu politikas attīstību un tiesu pārvaldības kvalitātes uzlabošanu" noslēguma pasākums, kurā piedalījās Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns un Eiropas Padomes Komisijas Tiesu efektivitātes (CEPEJ) prezidents Ramins Gurbanovs (Ramin Gurbanov).

Plašāka informācija: šeit.

Noslēguma pasākuma ieraksts: šeit.

Ar Eiropas Komisijas Strukturālo reformu programmas atbalstu Eiropas Padomes, Tieslietu ministrijas un Sertificētu mediatoru padomes īstenotā projekta “Mediācija civillietās” ietvaros tiek pagarināta iespēja līdz 2021. gada 30. janvārim saņemt līdzfinansētu mediācijas pakalpojumu.

 https://www.tm.gov.lv/lv/jaunums/lidz-30-janvarim-ir-iespeja-sanemt-sertificeta-mediatora-pakalpojumus-civillietas

Tieslietu ministrijas īstenotā pilotprojekta ietvaros iedzīvotāji aktīvi izmantojuši iespēju saņemt bezmaksas juridiskās konsultācijas, kas bija pieejamas Rīgā un Daugavpilī no 12. oktobra līdz 4. decembrim. Rīgā piedāvāto iespēju saņemt bezmaksas jurista konsultāciju izmantoja 481 cilvēks, savukārt Daugavpilī – 129.

https://www.tm.gov.lv/lv/jaunums/bordans-nepieciesams-attistit-bezmaksas-juridiskas-konsultacijas-iedzivotajiem-visa-latvija

Arī ārkārtas situācijā tiek turpinātas bezmaksas juridiskās konsultācijas Rīgā un Daugavpilī.

 https://www.tm.gov.lv/lv/jaunums/ari-arkartas-situacija-tiek-turpinatas-bezmaksas-juridiskas-konsultacijas-riga-un-daugavpili

Lai veicinātu mediācijas plašāku pieejamību sabiedrībai, kā arī nodrošinātu praktisku atbalstu mediācijas pakalpojuma saņemšanai no 19. oktobra līdz 21. decembrim tiek īstenots projekts Mediācija civillietās, kura ietvaros Latvijas sabiedrībai bez maksas būs pieejams mediācijas koordinatora atbalsts, kā arī iespēja saņemt projekta ietvaros līdzfinansētu mediācijas pakalpojumu. Vairāk šeit https://www.tm.gov.lv/lv/jaunums/risini-konfliktu-gudri-izmanto-mediaciju-ari-civillietas

No 12. oktobra līdz 4. decembrim Rīgā un Daugavpilī tiks īstenots pilotprojekts, kura ietvaros ikvienam iedzīvotājam būs pieejamas bezmaksas juridiskās konsultācijas. Pilotprojekta mērķis ir veicināt personas izpratni par juridisku jautājumu risināšanas nozīmību un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēmas pieejamību sabiedrībai, kā arī iedzīvinātu vienas pieturas aģentūras principu sākotnējās (primārās) juridiskās palīdzības sniegšanai.

https://www.tm.gov.lv/lv/jaunums/pilotprojekta-ietvaros-riga-un-daugavpili-ikvienam-bus-pieejamas-bezmaksas-juridiskas-konsultacijas

Ceturtdien, 31. oktobrī, tieslietu ministrs Jānis Bordāns un Eiropas Padomes Komitejas Tiesu efektivitātei (CEPEJ) prezidents Ramins Gurbanovs (Ramin Gurbanov) Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas ietvaros atklāja jaunu projektu, ar kuru plānots pārskatīt un uzlabot Latvijas tiesu sistēmas organizāciju, veicināt mediācijas izmantošanu un attīstīt valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēmu, izmantojot CEPEJ izstrādātos instrumentus un metodiku.

https://www.tm.gov.lv/lv/jaunums/ar-jaunu-projektu-efektivizes-latvijas-tiesu-sistemas-darba-organizaciju-0

Informācija par pilotprojektu "Mediācija civillietās" pieejama arī http://sertificetimediatori.lv/projekts-mediacija-civillietas/