Statuss:
Noslēdzies
.

Granta līgums Nr. AM 11/ENP-PCA/JH/08

Projekta īstenošanas laiks: 2012. gada augusts – 2014. gada augusts

Projekta finansējums:
EUR 203 279,00 (100% Twinning programmas finansējums)

Sadarbības partneri:

Vācijas Starptautiskās tiesiskās sadarbības fondu

Valsts valodas centrs

Mērķi:

Stiprināt Armēnijas valsts pārvaldes institūciju kapacitāti, piesaistot ES dalībvalstu ekspertus, radot iespēju veidot partnerattiecības un sadarbību starp dažādām valstīm. Projekta galvenais mērķis ir efektīvas acquis communautaire ieviešanas nodrošināšana, veicinot likumdošanas sakārtošanu un institūciju kapacitātes stiprināšanu.

Projekta komponentes:

1. Ekspertu konsultācijas ar mērķi novērtēt Armēnijas Tieslietu ministrijas un Armēnijas Tulkošanas centra pašreizējo tiesisko modeli, organizāciju un kārtību kopā ar nepieciešamību pēc saskaņošanas justīcijas jomā, lai noskaidrotu iespējamās inovācijas, kas varētu uzlabot saskaņošanas procesa efektivitāti

Projekta pirmās komponentes aktivitāšu ietvaros veikta Armēnijas Tieslietu ministrijas struktūras un procedūru un darba plūsmu novērtējums īpašu uzmanību vēršot struktūrvienībām, kas ir saistītas ar acquis communautaire ieviešanas nodrošināšanu, veicinot likumdošanas sakārtošanu un institūciju kapacitātes stiprināšanu. Veikta tiesību aktu novērtēšana attiecībā pret Eiropas Savienības standartiem un Eiropas Savienības dalībvalstu modeļiem, koncentrējoties uz tādām jomām kā uzņēmējdarbības tiesības, datu aizsardzība, tiesiskums, cilvēktiesības un pamatbrīvību ievērošanas, sadarbības migrācijas, patvēruma un robežu pārvaldībā, personu pārvietošanās, cīņa pret organizēto noziedzību un korupciju, naudas atmazgāšana un terorisma finansēšana, cīņu pret nelegālajām narkotikām un terorismu un tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās.

Veikta esošo tehnisko infrastruktūru, darbības procedūru, koordinācijas sistēmu un profesionālās prakses novērtēšana Armēnijas Tieslietu ministrijas Tulkošanas centrā (turpmāk – centrs), tostarp izvērtējot centra sadarbību ar Armēnijas Tieslietu ministriju. Uzmanība vērsta uz komunikācijas un rīcības plānu izstrādi, lai sekmētu centra darbības uzlabošanu un ilgtspēju. Papildus, sagatavojot ziņojumus par centra darbības novērtējumu un vadlīniju izstrādi, identificēti nepieciešamie tehniskās infrastruktūras un darbības procedūru koordinācijas sistēmu uzlabojumi, lai palielinātu centra darba efektivitāti.

2. Ekspertu konsultācijas ar mērķi atbalstīt Armēnijas Tieslietu ministriju profesionālo prasmju stiprināšanā, priekšzināšanu iegūšanā un prioritāšu noteikšanā, lai ieviestu uz saskaņošanu orientētas reformas tieslietu sektorā

Projekta otrās komponentes aktivitāšu ietvaros izstrādāta stratēģija un rīcības plāns Armēnijas Tieslietu ministrijas struktūrvienībām, kas atbild par acquis communautaire ieviešanas nodrošināšanu, lai palielinātu darba kapacitāti, plānošanu un saskaņošanu, kas orientētas uz reformu tieslietu jomā īstenošanu. Izstrādātās stratēģijas ietvaros noteiktas prioritātes un provizoriskie novērtējumi, kā arī plānotā ietekme uz izmaiņām likumos. Veikta metodikas izstrādāšana tiesību aktu tuvināšanai un juridisko instrumentu papildināšanai (nolikumi un iekšējie reglamenti), kas vajadzīga, lai īstenotu stratēģiju un rīcības plānu.

Organizētas apmācības darbiniekiem, kas iesaistīti tieslietu sektora reformās Armēnijas Tieslietu ministrijā. Sagatavoti mācību materiālu un mācību plāni, kā arī organizētas pieredzes apmaiņas vizītes Armēnijas Tieslietu ministrijas ekspertiem uz Latviju un Slovēniju, lai veicinātu labās prakses un pieredzes apmaiņu, kā arī sekmētu reformas tieslietu sektorā.

3. Ekspertu konsultācijas ar mērķi uzlabot Armēnijas Tulkošanas centra efektivitāti attiecībā uz ES tiesību kopuma un citu juridisko materiālu tulkošanu, lai pielāgotu ES standartiem

Projekta trešās komponentes aktivitāšu ietvaros izstrādāts Tulkošanas centra rīcības plāns, kas satur vadlīnijas centra pārvaldībai, darbības optimizēšanai, cilvēkresursu un instrumentālajiem resursu pārvaldībai, kā arī nosaka prioritātes attiecībā uz uzdevumiem un centra sniegtajiem pakalpojumiem, papildus nosakot tulkošanas darbību organizēšanu un tulkošanas metodiku. Izstrādāti praktiski instrumenti tulkošanas darba optimizācijas uzlabošanai, piemēram, armēņu/angļu vārdnīca, kas aptver dažādas tēmas, kas saistītas ar acquis communautaire ieviešanu, kā arī uzlabotas esošās datu bāzes, ieviesta Trados tulkošanas atbalsta sistēma un citi IT atbalsta instrumenti.

Veikta Tulkošanas centra darbinieku apmācības stratēģijas izstrāde un materiālu sagatavošana, kas saistīta ar tulku prasmju un zināšanu uzlabošanu. Organizētas pieredzes apmaiņas vizītes, lai papildinātu zināšanas un prasmes juridiskās terminoloģijas interpretācijai un uzlabotu juridisko tulkojumu kvalitāti. Īstenots tulkošanas pilotprojekts, kura ietvaros aplūkoti dažādas sarežģītības pakāpes tulkojumu gadījumi, lai novērtētu pareizu metodoloģiju piemērošanu un tulkošanas atbalsta instrumentu izvēli. Pamatojoties uz pilotprojekta rezultātiem, izveidotas rekomendācijas turpmākai tulkošanas procesa kvalitātes uzlabošanai.

Preses relīzes: