Statuss:
Noslēdzies
.

Twinning projekts „Horvātijas Republikas tiesu varas efektivitātes stiprināšana”

(Granta līgums Nr.HR/2010/IB/JH/02)

Projekta īstenošanas laiks: 2013. gada marts – 2015. gada 31.marts

EUR 95 280 (100% Twinning programmas finansējums)

Sadarbības partneri:

Lielbritānijas Tieslietu ministrija

Mērķi:

Stiprināt valsts pārvaldes institūciju kapacitāti, iesaistot Eiropas Savienībs dalībvalstu ekspertus un radot iespēju veidot sadarbību starp dažādām valstīm. Projekta galvenais mērķis ir efektīvas acquis communautaire ieviešanas nodrošināšana, veicinot likumdošanas pilnveidošanu un institūciju kapacitātes stiprināšanu.

Projekta komponentes:

1. Atbalsts Horvātijas Tieslietu ministrijai realizējot tiesu sistēmas reformu

Projekta pirmās komponentes „Atbalsts Horvātijas Tieslietu ministrijas iespējām realizēt tiesu sistēmas reformu” aktivitāšu ietvaros veikts Horvātijas tiesu sistēmas un racionalizācijas procesa izvērtējums. Analizējot tiesu iestāžu tīkla uzraudzības sistēmu, tās veiktspēju, kā arī resursu pārvaldību – efektivitāti un trūkumus, sagatavots ziņojums akcentējot ieteikumus tiesu iestāžu pārvaldībai, kā arī turpmākai Horvātijas tiesu sistēmas racionalizācijas procesa uzlabošanai.

2. Horvātijas Tiesu sistēmas efektivitātes uzlabošana

Projekta otrās komponentes „Horvātijas Tiesu sistēmas efektivitātes uzlabošana” aktivitāšu ietvaros uzmanība vērsta uz Horvātijas tiesu informācijas aprites sistēmu (dokumentu aprites sistēma), sagatavojot priekšlikumus par jaunas un efektīvas tiesu informācijas aprites sistēmas izstrādāšanu. Aktivitāšu ietvaros īpaša uzmanība pievērsta audioierakstu sistēmu izmantošanai tiesu sēdēs, izstrādājot tiesisko regulējumu audioieraksta sistēmu ieviešanas sagatavošanai. Organizēta labās prakses apmaiņas vizīte Latvijā, lai iepazīstinātu Horvātijas tiesu sistēmas dalībniekus ar Eiropas Savienības dalībvalstu labo praksi audioieraksta sistēmas ieviešanā un to izmantošanā tiesas sēžu ieraksta un attiecīgu ziņojumu sagatavošanā. Veikta audioierakstu sistēmas pilotprojekta testēšana, pilotprojekta rezultāti izmantoti ziņojuma sagatavošanai par audioierakstu sistēmas izmantošanas rezultātiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem to izmantošanā tiesu darbā.

3. Horvātijas tiesiskās sadarbības veicināšana civillietās, komerclietās un krimināllietās

Projekta trešās komponentes „Horvātijas tiesiskās sadarbības veicināšana civillietās, komerclietās un krimināllietās” aktivitāšu ietvaros uzmanība tika vērsta uz tiesiskās sadarbības veicināšanu civillietās, komerclietās un krimināllietās. Sagatavoti pārskati par citu Eiropas Savienības dalībvalstu (it īpaši Latvijas un Lietuvas) tiesu sistēmu un tiesisko sadarbību civillietās, komerclietās, krimināllietās, īpašu uzmanību pievēršot Latvijas pieredzei, ieviešot Eiropas Savienības direktīvas par tiesisko sadarbību pirms un pēc pilnvērtīgas Eiropas Savienības dalībvalsts statusa iegūšanas. Analizēta Horvātijas tiesiskās sadarbības (civillietās, komerclietās, krimināllietās) sistēma un institucionālā uzbūve, sagatavoti ziņojumi ar ieteikumiem tiesiskās sadarbības (civillietās, komerclietās, krimināllietās) sistēmas uzlabošanai.

Izstrādātas rokasgrāmata par tiesiskās sadarbības mehānismiem civillietās, komerclietās un krimināllietās tiesnešiem, tiesnešu palīgiem un Horvātijas Tieslietu ministrijas darbiniekiem. Izstrādātas rekomendācijas statistiska satura atskaišu un uzraudzības sistēmas izveidošanai tiesiskās sadarbības jautājumos civillietās, komerclietās un krimināllietās. Sagatavots pārskats par tiesnešu un tiesnešu palīgu izglītības sistēmu Eiropas Savienības dalībvalstīs par tiesisko sadarbību civillietās, komerclietās, krimināllietās. Izstrādāta visaptveroša apmācību stratēģiju un apmācību programma prokuroriem, tiesnešiem, tiesnešu palīgiem un Horvātijas Tieslietu ministrijas darbiniekiem par tiesisko sadarbību civillietās, komerclietās, krimināllietās, kā arī organizēti darba grupu apmācības Horvātijas tieslietu sistēmas darbiniekiem par labās prakses piemēriem starptautiskās sadarbības jomā.

Tieslietu ministrijas eksperti ir atbildīgi par trešās projekta komponentes īstenošanu – Horvātijas tiesu sadarbības veicināšana civillietās, komerclietās un krimināllietās, kā arī Latvijas eksperts piesaistīts pirmās projekta komponentes īstenošanā – atbalsts Horvātijas Tieslietu ministrijas iespējām realizēt tiesu iekārtas reformu. Projekta ietvaros Tieslietu ministrijas un tieslietu nozares eksperti piedalās konsultācijās un semināros, kā arī projekta vadības komitejas sanāksmēs.

Preses relīzes: