Īstenotā rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzība tiek balstīta uz šādiem pamatprincipiem:

1.   attīstība - jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādes un ražošanas attīstības iespējas;

2. sadarbība - valsts institūciju un privāto institūciju savstarpējā sadarbošanās, sadarbība pētniecības un uzņēmējdarbības jomās;

3.   izpratne - informētība intelektuālā īpašuma tiesību jomā, tai skaitā informētība par intelektuālā īpašuma tiesību pielietojumu savu tiesību aizsardzībā.

 

Svarīgākie tiesību akti un politikas plānošanas dokumenti intelektuālā īpašuma jomā ir:

  • Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likums;
  • Speciālie likumi intelektuālā īpašuma tiesību jomā (Preču zīmju likums, Patentu likums, Dizainparaugu likums, Autortiesību likums);
  • Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa direktīva 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu;
  • Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un nodrošināšanas pamatnostādnes 2015. - 2020. gadam;
  • Konceptuālais ziņojums "Par intelektuālā īpašuma aizsardzības un pārvaldības sistēmu Latvijas Republikā".

 

Plašāka informācija par rūpnieciskā īpašuma tiesībām un to aizsardzību pieejama Patentu valdes mājaslapā.