Eiropas Sociālā fonda vizuālo elementu ansamblis

Projekta mērķis ir Tieslietu ministrijas kapacitātes palielināšana, lai īstenotu atbildīgās iestādes pienākumu veikšanu – Eiropas Savienības fondu publicitātes nodrošināšanu.

Saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda komunikācijas stratēģiju 2015.-2023.gadam, Tieslietu ministrijas kā atbildīgās iestādes galvenās darbības projekta ietvaros būs:

  1. atbildīgās iestādes publicitātes funkciju nodrošināšana;
  2. informatīvie pasākumi (t.sk., Tieslietu ministrijas rīkotie informatīvie pasākumi un dalība vadošās iestādes rīkotajos pasākumos);
  3. infografiku sagatavošana;
  4. videomateriālu sagatavošana;
  5. informatīvo bukletu izstrāde un izplatīšana;
  6. ziņu lapu sagatavošana un izplatīšana;
  7. informatīvo materiālu izvietošana (Facebook Ads).

Projekta darbības tiks īstenotas saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda komunikācijas stratēģiju 2015.-2023.gadam, ievērojot minētajā stratēģijā noteiktos komunikācijas principus. Visas projektā plānotās darbības tiks iekļautas vadošās iestādes apstiprinātajā Eiropas Savienības fondu darbības programmas ikgadējā komunikācijas plānā. Tāpat visu projektā plānoto darbību īstenošanā tiks ņemta vērā stratēģija Tieslietu ministrijai kā ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda atbildīgajai iestādei par tās pārziņā esošo specifiskā atbalsta mērķu projektiem, kas tika sagatavota projekta Nr.10.1.2.0/15/TP/008 "Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā" ietvaros.

Projekta rezultātā plānots, ka Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei būs nodrošināts tehniskais atbalsts projekta īstenošanas personāla atalgošanai kopumā vienas slodzes apmērā, kā arī tiks nodrošināta Eiropas Savienības fondu publicitāte.

Projekta īstenošana plānota no 2018.gada decembra līdz 2021.gada decembrim.

Kopējās plānotās projekta izmaksas ir EUR 225 000,00 no kā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums ir EUR 191 250,00 un nacionālais līdzfinansējums ir EUR 33 750,00.


Papildu informācija: