3.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai" (turpmāk – 3.4.1. SAM) mērķis ir paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai. 3.4.1. SAM mērķa grupa, kas tiek apmācīta, ir tiesu sistēmas un tiesu sistēmai piederīgie darbinieki: tiesneši, tiesu darbinieki, tiesu eksperti, prokuratūras un izmeklēšanas iestāžu amatpersonas un darbinieki, kā arī politikas veidotāji un politikas ieviesēji. Plānojot un īstenojot starpdisciplinārās apmācības, attiecīgos apmācību semināros atbilstoši apmācību saturam tiek piesaistīti brīvo juridisko profesiju pārstāvji (zvērināti advokāti, zvērināti notāri, zvērināti tiesu izpildītāji), šķīrējtiesneši, mediatori, maksātnespējas administratori un citi juridisko jomu profesionāļi), kā arī sociālie partneri un sadarbības partneri, kuru darbība ir saistīta ar uzņēmējdarbības vides uzlabošanu.

Ņemot vērā apkopoto citu valsts institūciju līdzšinējo pieredzi par līdzīga veida projekta īstenošanu, 3.4.1. SAM ir plānots ieviest ierobežotas projektu iesnieguma atlases veidā vienā projektu atlases kārtā. 3.4.1. SAM īstenošanas ietvaros nepieciešama pieredze apjomīgu un plašu projektu īstenošanā, tādējādi par finansējuma saņēmēju izvēlēta Tiesu administrācija, kura atbilstoši 2014. gada 30. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 589 „Tiesu administrācijas nolikums” ir atbildīga par tiesnešu un tiesu iestāžu darbinieku ar personālvadību saistītu uzdevumu īstenošanu, nodrošina tiesnešu un tiesu darbinieku apmācību, kā arī izstrādā un īsteno tiesu sistēmas attīstības projektus. Saskaņā ar likumu „Par tiesu varu” Tiesu administrācijas atbildībā ietilpst arī tiesnešu un tiesu darbinieku personāllietu kārtošana un tiesnešu stažēšanās nodrošināšana. Savā pastāvēšanas laikā Tiesu administrācija ir realizējusi tādus projektus kā „Tiesu modernizācija Latvijā”, „Pieredzes apmaiņa starp Latviju un Ziemeļvalstīm par efektīvu cilvēkresursu vadību, starptautisko sadarbību un moderno tehnoloģiju izmantošanu tiesu darbā”, kā arī daudzus citus lielus valsts nozīmes projektus, kuru rezultātā tika uzlabota tiesu sistēma Latvijā.

2015.gada 24.novembrī Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejas  sēdē tika apstiprināti Tieslietu ministrijas izstrādātie Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.4.1. SAM projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji, kā arī projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika.

 

SAM 3.4.1. ietvaros īstenots projekts "Justīcija attīstībai".

Efektīva un kvalitatīva tiesu sistēmas darbība, īpaši komercstrīdu risināšanā, tiesībsargājošo un izmeklēšanas iestāžu kompetence ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanā ir būtiski aspekti, kas ietekmē komercdarbības vidi. Projekts “Justīcija attīstībai” ir vērsts uz Latvijas komercdarbības vides uzlabošanu, nodrošinot vērienīgus kvalifikācijas pilnveides pasākumus ne tikai tiesu sistēmā strādājošajiem, bet arī tiesībsargājošo un izmeklēšanas iestāžu darbiniekiem.

Projektu “Justīcija attīstībai” īsteno Tiesu administrācija ar Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstu. Tieslietu ministrija ir atbildīga par projektā plānoto rezultātu sasniegšanu.

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir komercdarbības vides uzlabošana, paaugstinot tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci. Mērķis tiks sasniegts, nodrošinot Latvijā pirmās tik vērienīgas apmācības tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, tiesu ekspertiem, prokuratūras un izmeklēšanas iestāžu amatpersonām un darbiniekiem, politikas veidotājiem, kā arī kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas šķīrējtiesnešiem, mediatoriem, maksātnespējas administratoriem un citu juridisko jomu pārstāvjiem.

Projekta aktivitātes

Projektā plānots veikt Latvijas tieslietu sistēmas visaptverošu novērtējumu un pētījumus par tiesu un tieslietu sistēmu, organizēt labās prakses apmaiņas un stažēšanās pasākumus tiesu sistēmas pārstāvjiem un tiesu sistēmai piederīgajām personām, īstenot kvalifikācijas pilnveides programmas un apmācības, diskusijas, seminārus un konferences, kā arī izstrādāt apmācību materiālus – rokasgrāmatas un vadlīnijas, judikatūras apkopojumus, vienotas tiesas prakses piemērus.

Plānotie rezultāti

Projektā tiks izstrādāts visaptverošs Latvijas tieslietu sistēmas novērtējums – pamats turpmākām reformām un citiem tieslietu sistēmas pilnveidošanas pasākumiem.

Līdz 2018. gada beigām plānots apmācīt vairāk nekā 400 tiesu, tiesībsargājošo institūciju un tiesu sistēmai piederīgās personas. Līdz 2022. gada beigām plānots apmācīt vairāk nekā 11 tūkstošus tiesu sistēmas darbiniekus un tiesu sistēmai piederīgas personas.

Projekta īstenošanas periods

Projekta īstenošanas laiks ir no 2016. gada līdz 2022. gada beigām. Tiesu administrācija īsteno projektu ciešā sadarbībā ar Augstāko tiesu, Valsts tiesu ekspertīžu biroju, Iekšlietu ministriju un Ģenerālprokuratūru.

Projekta finansējums

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstu, tā kopējais finansējums ir 10 474 822 euro, tostarp Eiropas Sociālā fonda finansējums 8 903 599 euro un valsts budžeta finansējums 1 571 223 euro.

Projekta ilgtspēja

Projektā tiks izstrādāti virkne tiesu sistēmas un tiesu sistēmai piederīgo personu ikdienas darbā noderīgu materiālu: rokasgrāmatas, vadlīnijas, izveidoti judikatūras apkopojumi un apmācību modeļi, kas būs izmantojami tieslietu sistēmā strādājošajiem arī pēc projekta īstenošanas beigām.

Projekta ieguvumi

Pieeja tiesai, ātrs un kvalitatīvs process, neatkarība sistēmas ietvaros, efektīva ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšana, zems korupcijas līmenis un caurskatāma publisko iepirkumu procedūra ir elementi, kas nepieciešami uzņēmējiem un investoriem, lai gūtu pārliecību par prognozējamību un drošību, veicot darbību attiecīgās valsts jurisdikcijā.

Kompetents tiesu sistēmas personāls, kas sniedz kvalitatīvu pakalpojumu – pamatotu un skaidru tiesas nolēmumu; efektīvāka un kvalitatīvāka tiesu darbība un izpratne par labākās prakses izmantošanas paņēmieniem. Turklāt cilvēkresursu attīstība, kā arī intelektuālās kapacitātes stiprināšana, paver jaunas iespējas un ir priekšnoteikums sistēmas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā, stiprinot reaģēšanas spējas uz apstākļiem, kas ietekmē iestāžu noslodzi un procesa ilgumu.

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju projekts:

Darba kārtība Mazo un vidējo komersantu konkurētspējas prioritārā virziena apakškomitejai (24.09.2015.) (darba kārtības punkts 02_TM_341 "Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 3.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai" īstenošanai")

Rakstiskajā procedūrā precizētie projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (23.10.2015.)

Rakstiskajā procedūrā precizētie projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (03.11.2015.)

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.‑2020.gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejas sēdes protokols ar lēmumu apstiprināt 3.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai" projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus

Apstiprinātā projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju redakcija

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai" īstenošanas noteikumi

2017. gada 3. janvārī Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr. 11, ar kuriem grozīti Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumi Nr. 704 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai" īstenošanas noteikumi" (turpmāk – Noteikumi). Noteikumi tika publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 5 (5832), 2017. gada 5. janvārī un stājāss spēkā 2017. gada 6. janvārī.

Grozījumus Ministru kabineta noteikumos bija nepieciešams izstrādāt, jo tika veikti grozījumi darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība”. Izmaiņas skar šādus jautājumus:

  1. 2016. gada sākumā Koalīcijas padomē panākto vienošanos par finansējuma pārdali 590 224 euro apmērā no 3.4.1 specifiskā atbalsta mērķa to novirzot 3.4.2 specifiskā atbalsta mērķa pasākumiem – Latvijas darba devēju konfederācijas un Latvijas arodbiedrību savienības projektiem;
  2. Finansējuma pārdales rezultātā bija nepieciešams proporcionāli samazināt arī sasniedzamos uzraudzības un iznākuma rādītājus 3.4.1. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros;
  3. Noteikumi tika papildināti ar normām, kas precizē projektu īstenošanas nosacījumus gadījumiem, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts noslēpumu nav pieļaujama apmācāmo personu vai apmācību satura identificēšana projekta īstenošanas dokumentācijā;
  4. Tika precizēta projekta mērķa grupa un aktivitātes atbilstoši darbības programmā iekļautajām izmaiņām – turpmāk starpdisciplinārajos pasākumos varēs piedalīties arī politikas īstenotāju (Tiesu administrācijas) un darba devēju organizāciju (piem., Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas darba devēju konfederācija, u.c.) pārstāvji;
  5. Tika papildinātas projekta atbalstāmās darbības atbilstoši darbības programmā iekļautajām izmaiņām (piem., TIS meklētāja izveide, ar tiesu praksi un organizatorisko vadību saistīti pētījumi).

​-------------------------------------

Papildu informācija: