3.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai" (turpmāk – 3.4.1. SAM) mērķis ir paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai. 3.4.1. SAM mērķa grupa, kas tiek apmācīta, ir tiesu sistēmas un tiesu sistēmai piederīgie darbinieki: tiesneši, tiesu darbinieki, tiesu eksperti, prokuratūras un izmeklēšanas iestāžu amatpersonas un darbinieki, kā arī politikas veidotāji un politikas ieviesēji. Plānojot un īstenojot starpdisciplinārās apmācības, attiecīgos apmācību semināros atbilstoši apmācību saturam tiek piesaistīti brīvo juridisko profesiju pārstāvji (zvērināti advokāti, zvērināti notāri, zvērināti tiesu izpildītāji), šķīrējtiesneši, mediatori, maksātnespējas administratori un citi juridisko jomu profesionāļi), kā arī sociālie partneri un sadarbības partneri, kuru darbība ir saistīta ar uzņēmējdarbības vides uzlabošanu.

Ņemot vērā apkopoto citu valsts institūciju līdzšinējo pieredzi par līdzīga veida projekta īstenošanu, 3.4.1. SAM ir plānots ieviest ierobežotas projektu iesnieguma atlases veidā vienā projektu atlases kārtā. 3.4.1. SAM īstenošanas ietvaros nepieciešama pieredze apjomīgu un plašu projektu īstenošanā, tādējādi par finansējuma saņēmēju izvēlēta Tiesu administrācija, kura atbilstoši 2014. gada 30. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 589 „Tiesu administrācijas nolikums” ir atbildīga par tiesnešu un tiesu iestāžu darbinieku ar personālvadību saistītu uzdevumu īstenošanu, nodrošina tiesnešu un tiesu darbinieku apmācību, kā arī izstrādā un īsteno tiesu sistēmas attīstības projektus. Saskaņā ar likumu „Par tiesu varu” Tiesu administrācijas atbildībā ietilpst arī tiesnešu un tiesu darbinieku personāllietu kārtošana un tiesnešu stažēšanās nodrošināšana. Savā pastāvēšanas laikā Tiesu administrācija ir realizējusi tādus projektus kā „Tiesu modernizācija Latvijā”, „Pieredzes apmaiņa starp Latviju un Ziemeļvalstīm par efektīvu cilvēkresursu vadību, starptautisko sadarbību un moderno tehnoloģiju izmantošanu tiesu darbā”, kā arī daudzus citus lielus valsts nozīmes projektus, kuru rezultātā tika uzlabota tiesu sistēma Latvijā.

2015.gada 24.novembrī Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejas  sēdē tika apstiprināti Tieslietu ministrijas izstrādātie Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.4.1. SAM projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji, kā arī projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika.

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai" īstenošanas noteikumi

SAM 3.4.1. ietvaros īstenots projekts "Justīcija attīstībai".

Efektīva un kvalitatīva tiesu sistēmas darbība, īpaši komercstrīdu risināšanā, tiesībsargājošo un izmeklēšanas iestāžu kompetence ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanā ir būtiski aspekti, kas ietekmē komercdarbības vidi. Projekts “Justīcija attīstībai” ir vērsts uz Latvijas komercdarbības vides uzlabošanu, nodrošinot vērienīgus kvalifikācijas pilnveides pasākumus ne tikai tiesu sistēmā strādājošajiem, bet arī tiesībsargājošo un izmeklēšanas iestāžu darbiniekiem.

Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēto projektu "Justīcija attīstībai" īsteno Tiesu administrācija, un projekta sadarbības partneri ir Augstākā tiesa, Valsts tiesu ekspertīžu birojs, Iekšlietu ministrija un Prokuratūra. Tieslietu ministrija ir atbildīgā iestāde par projektā plānoto rezultātu sasniegšanu.

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir komercdarbības vides uzlabošana, paaugstinot tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci. Mērķis tiks sasniegts, nodrošinot Latvijā pirmās tik vērienīgas apmācības tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, tiesu ekspertiem, prokuratūras un izmeklēšanas iestāžu amatpersonām un darbiniekiem, politikas veidotājiem, kā arī kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas šķīrējtiesnešiem, mediatoriem, maksātnespējas administratoriem un citu juridisko jomu pārstāvjiem.

Projekta aktivitātes

Projektā plānots veikt Latvijas tieslietu sistēmas visaptverošu novērtējumu un pētījumus par tiesu un tieslietu sistēmu, organizēt labās prakses apmaiņas un stažēšanās pasākumus tiesu sistēmas pārstāvjiem un tiesu sistēmai piederīgajām personām, īstenot kvalifikācijas pilnveides programmas un apmācības, diskusijas, seminārus un konferences, kā arī izstrādāt apmācību materiālus – rokasgrāmatas un vadlīnijas, judikatūras apkopojumus, vienotas tiesas prakses piemērus.

Plānotie rezultāti

Projektā tiks izstrādāts visaptverošs Latvijas tieslietu sistēmas novērtējums – pamats turpmākām reformām un citiem tieslietu sistēmas pilnveidošanas pasākumiem.

Līdz 2018. gada beigām plānots apmācīt vairāk nekā 400 tiesu, tiesībsargājošo institūciju un tiesu sistēmai piederīgās personas. Līdz 2022. gada beigām plānots apmācīt vairāk nekā 12 tūkstošus tiesu sistēmas darbiniekus un tiesu sistēmai piederīgas personas.

Projekta īstenošanas periods

Projekta īstenošanas laiks ir no 2016. gada līdz 2022. gada beigām. 

Projekta finansējums

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstu, tā kopējais finansējums ir 10 859 393 euro, tostarp Eiropas Sociālā fonda finansējums 9 230 484 euro un valsts budžeta finansējums 1 628 909 euro.

Projekta ilgtspēja

Projektā tiks izstrādāti virkne tiesu sistēmas un tiesu sistēmai piederīgo personu ikdienas darbā noderīgu materiālu: rokasgrāmatas, vadlīnijas, izveidoti judikatūras apkopojumi un apmācību modeļi, kas būs izmantojami tieslietu sistēmā strādājošajiem arī pēc projekta īstenošanas beigām.

Projekta ieguvumi

Pieeja tiesai, ātrs un kvalitatīvs process, neatkarība sistēmas ietvaros, efektīva ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšana, zems korupcijas līmenis un caurskatāma publisko iepirkumu procedūra ir elementi, kas nepieciešami uzņēmējiem un investoriem, lai gūtu pārliecību par prognozējamību un drošību, veicot darbību attiecīgās valsts jurisdikcijā.

Kompetents tiesu sistēmas personāls, kas sniedz kvalitatīvu pakalpojumu – pamatotu un skaidru tiesas nolēmumu; efektīvāka un kvalitatīvāka tiesu darbība un izpratne par labākās prakses izmantošanas paņēmieniem. Turklāt cilvēkresursu attīstība, kā arī intelektuālās kapacitātes stiprināšana, paver jaunas iespējas un ir priekšnoteikums sistēmas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā, stiprinot reaģēšanas spējas uz apstākļiem, kas ietekmē iestāžu noslodzi un procesa ilgumu.

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju projekts:

Darba kārtība Mazo un vidējo komersantu konkurētspējas prioritārā virziena apakškomitejai (24.09.2015.) (darba kārtības punkts 02_TM_341 "Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 3.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai" īstenošanai")

Rakstiskajā procedūrā precizētie projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (23.10.2015.)

Rakstiskajā procedūrā precizētie projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (03.11.2015.)

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.‑2020.gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejas sēdes protokols ar lēmumu apstiprināt 3.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai" projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus

Apstiprinātā projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju redakcija

​-------------------------------------

Papildu informācija:

 

Logo

Šīs rokasgrāmatas mērķis ir atvieglot latviešu literārās valodas lietojumu tiesu darbā, piedāvāt ieskatu kļūdu veidos un tiem atbilstošā latviešu valodas teorijā ar piemēriem no tiesu nolēmumiem.

RokasgrāmataRokasgrāmataRokasgrāmata

Video: EMUS

Aicinām skatīties tiešsaistē paneļdiskusiju "Procesuālā regulējuma efektivitāte komercstrīdu un ekonomisko noziegumu lietu izskatīšanā"

20.septembrī, plkst. 11.00-15:00, aicinām skatīties tiešsaistē Tieslietu ministrijas sadarbībā ar ASV vēstniecību organizētu ekspertu paneļdiskusiju par procesuālā regulējuma efektivitātes jautājumiem lietu izskatīšanā. Pasākumā eksperti diskutēs par neizmantotajām procesu likumu iespējām, kā arī instrumentiem, kas nepieciešami efektīvai procesa vadībai. ekspertu paneļdiskusiju, kas veltīta procesuālā regulējuma efektivitātes jautājumiem lietu izskatīšanā. Skatīties tiešraidi būs iespējams, izmantojot šo saiti: https://youtu.be/y37rV8lvCU8 Pasākuma aktuālo darba kārtību var apskatīties ŠEIT. *Pasākumā tiks nodrošināts sinhronais tulkojums no/uz angļu valodas   Pasākums tiek organizēts Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 10.1.2.0/18/TP/003 “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā”. Projektu 85% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds un 15% ir valsts budžeta finansējums.    

Aicinām uz paneļdiskusiju "Procesuālā regulējuma efektivitāte komercstrīdu un ekonomisko noziegumu lietu izskatīšanā"

Aicinām uz ekspertu paneļdiskusiju Procesuālā regulējuma efektivitāte komercstrīdu un ekonomisko noziegumu lietu izskatīšanā   20.septembrī plkst. 11.00 aicinām apmeklēt Tieslietu ministrijas sadarbībā ar ASV vēstniecību organizētu ekspertu paneļdiskusiju, kas veltīta procesuālā regulējuma efektivitātes jautājumiem lietu izskatīšanā. Pirmajā pasākuma daļā eksperti diskutēs par komercstrīdu izskatīšanas efektivitāti,  pēcpusdienā diskusiju turpinās eksperti ekonomisko un finanšu noziegumu jomā. Diskusijas programma: Norises laiks: piektdien, 2019. gada 20. septembrī, plkst. 11.00 -15.30 Norises vieta: viesnīca „Mercure Rīga Centre”, Elizabetes iela 101, Rīga Diskusiju moderē Ingrīda Kariņa-Bērziņa, Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā prezidente. 10.30-11.00 Dalībnieku reģistrācija, kafija 11.00-11.10 Diskusijas atklāšana Uzruna Jānis Bordāns (Ministru prezideta biedrs, Tieslietu ministrs) 11.10 -11.15 Informācija par iespēju Eiropas Sociālā fonda projekta "Justīcija attīstībai" ietvaros nodrošināt nepieciešamās profesionālās apmācības specializētās tiesas tiesnešiem un darbiniekiem Anna Skrjabina (Tiesu administrācijas Eiropas Sociālā fonda projekta vadītāja) 11.15 -12.45 Procesuālā regulējuma efektivitāte komercstrīdu izskatīšanā Paneļa dalībnieki:

 • Daiga Vilsone (Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja)
 • Māris Vainovskis (Ārvalstu investoru padomes Latvijā Investīciju drošības un aizsardzības darba grupas vadītājs, zvērināts advokāts ZAB "Eversheds Sutherland Bitāns", LTRK Juridiskās komitejas loceklis)
 • Māris Meļķisis (zvērināts advokāts ZAB "Reihmanis & Partneri")
 • Aigars Strupišs (Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs)
 • Paul A. Magnuson (Amerikas Savienoto Valstu tiesnesis; the United States District Court for the District of Minnesota)

Jautājumi diskusijai:

 • Civilprocesa likuma neapgūtās iespējas procesa efektivitātei (sagatavošanas sēde, procesuālās sankcijas, u.c.)
 • Pieredze lietu izskatīšanā, procesuālie sarežģījumi
 • Ļaunprātīga procesuālā regulējuma izmantošana
 • Tiesnesis sēdes vadītājs vai vērotājs
 • Pilnveidojamās tiesneša prasmes un zināšanas
 • Nepieciešamās izmaiņas civilprocesuālajā regulējumā/jauni instrumenti

12.45-13.15 Pusdienu pauze 13.15 – 15.15 Procesuālā regulējuma efektivitāte ekonomisko un finanšu noziegumu izskatīšanā Paneļa dalībnieki:

 • Igors Gerasimins (Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta Metodikas nodaļas prokurors)
 • Vineta Zvirbule (Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūras virsprokurore)
 • Vitālijs Polovinskis (Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 1.nodaļas priekšnieka vietnieks)
 • Juris Stukāns (Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs)
 • Michael M. Mihm (Amerikas Savienoto Valstu tiesnesis; the United States District Court for the Central District of Illinois)

Jautājumi diskusijai:

 • Kriminālprocesa likuma neapgūtās iespējas ekonomisko un finanšu noziegumu izskatīšanā
 • Tiesnesis kā saimnieks tiesas zālē vai situācijas ķīlnieks
 • Pierādījumu pārbaudīšana, t.sk. elektronisko pierādījumu
 • Liecinieku pratināšana (obligāti mutiska, vai tomēr pietiek ar prokurora/aizstāvības vienošanos)
 • Pierādījumu daudzums finanšu noziegumos (attieksme pret netiešajiem pierādījumiem)
 • Pilnveidojamās tiesneša prasmes un zināšanas
 • Nepieciešamās izmaiņas kriminālprocesuālajā regulējumā/jauni instrumenti

15.15-15.30 Noslēgums *Pasākumā tiks nodrošināts sinhronais tulkojums no/uz angļu valodas *Tiek nodrošināta pasākuma tiešraide Pieteikšanās dalībai pasākumā ir noslēgusies.   Informējam, ka pasākumā tiks fotografēts un filmēts ES projektu ilustrācijas un informācijas mērķiem. Lai sniegtu informāciju iedzīvotājiem un nodrošinātu valsts pārvaldes darbības caurspīdīgumu, informācija par pasākumu kopā ar audio vai vizuālo materiālu var tikt publicēta Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē, kā arī izmantota ES projektu vizuālajos un informatīvajos materiālos. Iebildumu gadījumā aicinām vērsties pie Tieslietu ministrijas Projektu departamenta sabiedrisko attiecību speciālistes ES fondu jautājumos.   Diskusija tiek organizēta Tieslietu ministrija Eiropas Sociālā fonda projekta “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā" ietvaros.

Materiāls sagatavots šī projekta ietvaros

Starptautiskā Valūtas fonda pētījums apliecina, ka Latvija ir uz pareizā ceļa maksātnespējas jomas pilnveidošanā

Informācija plašsaziņas līdzekļiem 2018. gada 14. februārī   Starptautiskā Valūtas fonda pētījums apliecina, ka Latvija ir uz pareizā ceļa maksātnespējas jomas pilnveidošanā   Ceturtdien, 14. februārī, Tieslietu ministrijas rīkotajā preses konferencē tieslietu ministrs Jānis Bordāns un valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos Laila Medina prezentēja Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) Latvijas maksātnespējas regulējuma novērtējuma galvenās atziņas un rekomendācijas, kā arī iezīmēja prioritātes maksātnespējas nozarē un plānus tās turpmākajai attīstībai. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns izteica gandarījumu par maksātnespējas jomā paveikto kopš 2014. gada: "Tieši tas, ka, uzsākot reformas, mēs nekoncentrējāmies uz grūtībām, bet gan uz sabiedrības interesēm, ir rezultējies ar veiksmīgi noslēgušos maksātnespējas jomas reformas pirmo posmu. Tas ir būtisks pagrieziens stabilas un uzticamas tiesiskās vides nodrošināšanai, lai sekmētu Latvijas tautsaimniecības attīstību. Esam gandarīti, ka arī SVF novērtējums kopumā ir pozitīvs. Tā secinājumi neapšaubāmi liecina, ka Latvija ir uz pareizā ceļa maksātnespējas jomas pilnveidošanā. Vēl, protams, daudz ir jāpaveic - tālākais darbs ir pie maksātnespējas sistēmas attīstības un biznesa kultūras uzlabošanas. Tomēr SVF apliecinājums tam, ka maksātnespējas joma ir stiprināta, mūs mudina aktīvi darboties arī turpmāk." Nākamajā darba posmā galvenais uzdevums būs pilnveidot procesus, kas sniegtu finanšu grūtībās nonākušajiem uzņēmējiem un fiziskajām personām "otro iespēju". Pirmkārt, būs pilnveidots tiesiskās aizsardzības procesa regulējums, un meklēti risinājumi tam, kā iedrošināt uzņēmējus savlaicīgi risināt finanšu problēmas. Otrkārt, būs jāpilnveido fiziskās personas maksātnespējas procesa regulējums, lai atvieglotu šo procesu. Treškārt, jāturpina domāt par tādu valsts informācijas sistēmas pilnveidošanu, kas spēs nodrošināt jau pieejamo resursu vēl efektīvāku izmantošanu. Efektīva informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošana tieslietu nozarē kalpos caurspīdīguma principa iedzīvināšanai maksātnespējas jomā un ļaus veidot uzņēmējiem labvēlīgu infrastruktūru, valsts pakalpojumu piedāvājumu un nodrošināt biznesa vides drošību. Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos Laila Medina, prezentējot SVF novērtējuma svarīgākos secinājumus un plānotos soļus maksātnespējas regulējuma uzlabošanai, atzīmēja: "SVF secinājis, ka ir veiksmīgi pārvarēta krīzes situācija maksātnespējas jomā, kad "jādzēš ugunsgrēks" un jābūt tūlītējiem pasākumiem, lai pārtrauktu nelikumīgas darbības šajā jomā. Ir jau jūtami pirmie pozitīvie rezultāti un ir pienācis laiks attīstībai." Pētījuma ziņojumā SVF atzīmē, ka Latvijas iestādes ir panākušas ievērojamu progresu, veidojot efektīvu un drošu maksātnespējas sistēmu, tomēr ir sniegtas arī konkrētas rekomendācijas turpmākajai maksātnespējas sistēmas efektivitātes celšanai, ko var sadalīt piecās rekomendāciju pamata grupās. Pirmkārt, SVF īpaši pozitīvi novērtēja uzlabojumus maksātnespējas procesa administratoru darbības regulējumā un uzraudzībā. Atzinīgi novērtētas kvalifikācijas prasības, tostarp eksāmenu norise, prasības atjaunot amata apliecību, pastiprināta uzraudzība, ko veic Maksātnespējas kontroles dienests, kā arī maksātnespējas procesa administratoru iecelšanas sistēma. Turpmākie pilnveidošanas soļi attiecas uz administratoru reputācijas novērtēšanu; amata apliecību atjaunošanas noteikumiem; apdrošināšanu; maksātnespējas procesa administratoru atlīdzību. Otrā rekomendāciju grupa attiecas uz tiesiskās aizsardzības procesu jeb parādu restrukturizāciju. SVF atzina, ka tiesiskās aizsardzības process Latvijā kopumā ir labs un atbilstošs starptautiskajai praksei, tomēr tā izmantošana ir ļoti ierobežota un jāmeklē risinājumi tam, lai uzņēmēji nenonāktu līdz maksātnespējai, bet spētu efektīvi pārstrukturizēt savu darbību un būtu nodrošināta augstākminētā "otrā iespēja" dzīvotspējīgu uzņēmumu atjaunošanai un ilgtermiņa izaugsmei. Trešā rekomendāciju grupa ir saistīta ar lielo bezaktīvu jeb tā saucamo "tukšo" maksātnespējas gadījumu skaitu Latvijā – kad maksātnespējas procesā nonāk uzņēmumi, kuriem nav nekādu aktīvu. SVF secināja, ka šo situāciju var izskaidrot ar faktoriem, kuri neatteicas uz maksātnespējas sistēmu. Situāciju iespējams labot, likumdošanā meklējot risinājumus tam, kā samazināt Latvijā izplatīto “fiktīvo uzņēmumu” izmatošanu un nodrošināt to likvidēšanas iespējas. Kopā ar tiesībsargājošām iestādēm nepieciešams padziļināti vērtēt, vai bezaktīvu lietu gadījumos nav pieļauta apzināta maksātnespēja, un pārskatīt iespējas, lai šādi gadījumi tiktu nodoti tiesībsargājošo iestāžu rīcībā, ierosinot kriminālprocesu. Ceturtā rekomendāciju grupa vērsta uz to, ka uzņēmumu pārdošanas stimulēšana varētu veicināt likvidācijas režīma efektivitāti. Šobrīd likvidāciju rezultātā pārsvarā tiek veikta maksātnespējīgā uzņēmuma aktīvu pārdošana pa daļām, kas ir mazāk efektīva. Turpmāk jāpārskata maksātnespējas regulējums un metodika, nodrošinot iespēju kā prioritāro risinājumu izvirzīt uzņēmuma vai uzņēmuma struktūrvienību pārdošanu kopumā. Visbeidzot SVF rekomendē pilnveidot datu uzskaites metodoloģiju maksātnespējas procesos.  

Papildu informācija: Pētījums veikts projektā "Justīcija attīstībai" un ir daļa no visaptveroša Latvijas tieslietu sistēmas novērtējuma. Novērtējums sadalīts trīs atsevišķos pētījumos, kurus veica starptautiskas institūcijas ar pieredzi attiecīgajā jomā. Tiesu administrācijas īstenotā projekta “Justīcija attīstībai” galvenais mērķis ir uzlabot komercdarbības vidi, paaugstinot tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci. Atbildīgās iestādes funkcijas projekta īstenošanas laikā pilda Tieslietu ministrija. Projektu 85 % apmērā finansē ESF, un 15% ir valsts budžeta finansējums.   Informāciju sagatavoja: Ksenija Lučko Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Eiropas Savienības fondu nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste (ES fondu jautājumos) tālr.: 67036837 e-pasts: Ksenija.Lucko@tm.gov.lv  

Aicinām uz preses konferenci par starptautiskā novērtējuma rekomendācijām maksātnespējas regulējuma pilnveidošanai

Aicinām uz preses konferenci par starptautiskā novērtējuma rekomendācijām maksātnespējas regulējuma pilnveidošanai   2019. gada 14. februārī plkst. 10.45 Viesnīcas “Radisson Blu Elizabete” 1.stāva zālē "Barons", Elizabetes iela 73, Rīga   14. februārī, plkst. 10.45, aicinām apmeklēt preses konferenci, kurā prezentēsim Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) Latvijas maksātnespējas nozares novērtējuma galvenās atziņas un rekomendācijas. Konferencē piedalīsies tieslietu ministrs Jānis Bordāns un iezīmēs prioritātes maksātnespējas nozarē un plānus turpmākajai attīstībai. Preses konferences dalībnieki: Jānis Bordāns, tieslietu ministrs; Laila Medina, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos; Baiba Banga, Maksātnespējas kontroles dienesta direktore. SVF veiktais pētījums izvērtē maksātnespējas administrēšanas sistēmas pilnveides iespējas, īpaši pievēršoties maksātnespējas administratoru darbības uzraudzībai, kā arī maksātnespējas procesa caurskatāmībai un kreditoru labāko interešu ievērošanai. Pētījums veikts projektā "Justīcija attīstībai" un ir daļa no visaptveroša Latvijas tieslietu sistēmas novērtējuma. Novērtējums ietver starptautisko ekspertu veiktu neatkarīgu Latvijas tiesu sistēmas, maksātnespējas regulējuma un komerctiesību regulējuma analīzi, kā arī rekomendācijas to iespējamai pilnveidei un modernizācijai. Novērtējuma secinājumi tiks izmantoti kā bāze konkrētu attīstības plānu sagatavošanai, kā arī normatīvo aktu iespējamiem grozījumiem. Tiesu administrācijas īstenotā projekta “Justīcija attīstībai” galvenais mērķis ir uzlabot komercdarbības vidi, paaugstinot tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci. Atbildīgās iestādes funkcijas projekta īstenošanas laikā pilda Tieslietu ministrija. Projektu 85 % apmērā finansē ESF, un 15% ir valsts budžeta finansējums. Dalību preses konferencē lūdzam apstiprināt, nosūtot informāciju uz e-pastu  Ksenija.Lucko@tm.gov.lv vai zvanot pa tālruni 67036837 līdz 14. februāra plkst. 09.00.   Informāciju sagatavoja: Ksenija Lučko Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Eiropas Savienības fondu nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste (ES fondu jautājumos) tālr.: 67036837 e-pasts: Ksenija.Lucko@tm.gov.lv

Eksperti spriež, kā sekmēt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū

Informācija plašsaziņas līdzekļiem 2018. gada 10. aprīlī Eksperti spriež, kā sekmēt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū   2018. gada 9. aprīlī, Tieslietu ministrijas (TM) sadarbībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi (IeVP) un Valsts probācijas dienestu (VPD) organizētajā diskusijā “Cik efektīvi notiek bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū?” ieslodzījuma vietu, VPD, pašvaldību, nevalstisko organizāciju un Labklājības ministrijas eksperti runāja par ciešāka sadarbības tīkla veidošanu atbalsta sniegšanai personām, kas atbrīvojušies no ieslodzījuma. TM Valsts sekretārs Raivis Kronbergs pasākuma atklāšanā atzina: “Kritiski nepieciešams aktivizēt sabiedrībā esošos resursus, kam ir nozīmīga loma personas resocializācijas uzturēšanai pēc soda beigām. Katram no sabiedrības sektoriem ir milzīgi resursi šo personas pozitīvo pārmaiņu uzturēšanā – pašvaldībām, komersantiem, nevalstiskajām organizācijām un citiem sektoriem. Bieži vien šie sektori pat neapzinās par savu lomu un nozīmīgumu, tāpēc par to ir jāatgādina un jāizskaidro. Svarīgi ir stiprināt šo sektoru sadarbības tīklu, lai sekmētu ar kriminālsodu notiesāto cilvēku atgriešanos sabiedrībā pēc soda izciešanas un novērstu atkārtotu noziedzību.” Pērn no ieslodzījuma vietām pēc pilna soda termiņa izciešanas atbrīvotas ap 1350 personām, 320 bijušie notiesātie brīvībā devušies bez noteiktas dzīves vietas. Kā atzīst IeVP priekšniece Ilona Spure: “Praksē novērojam, ka tieši šiem cilvēkiem ir lielāks atkārtotu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas risks, nestabilās sociālās situācijas dēļ. Tādēļ gan pašvaldībām, gan cietumiem jāstiprina sadarbība, lai nodrošinātu šiem cilvēkiem pietiekamu atbalstu resocializācijas procesa turpināšanai arī pēc ieslodzījuma”. Kopš 2016. gada decembra IeVP īsteno divus Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētus projektus “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” un “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšna”. Sadarbībā ar IeVP, TM šogad plāno organizēt vēl trīs diskusijas par resocializācijas nozīmi un ieguvumiem, piesaistot vairāku institūciju ekspertus un pārrunājot starpinstitūciju efektīvo sadarbību, lai sekmētu bijušo ieslodzīto integrāciju darba tirgū. IeVP projekts “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” paredz veicināt ieslodzīto un bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un to iesaisti darba tirgū, kā arī atbalsta pasākumu īstenošanu bijušo ieslodzīto ģimenēm. Projekta īstenošanas gaitā plānots ieviest brīvprātīgo darbu kā soda izpildes procesa sastāvdaļu, tai skaitā iedzīvināt brīvprātīgo darbu ieslodzījuma vietās. Tiek īstenoti pasākumi ieslodzīto un bijušo ieslodzīto karjeras plānošanai (karjeras konsultācijas, valsts valodas apmācība u.c.). Tāpat tiek īstenotas dažādas aktivitātes, kas saistītas ar atbalsta sniegšanu ieslodzīto un bijušo ieslodzīto ģimenēm, piemēram, speciālistu konsultācijas, pasākumi ieslodzīto tuviniekiem (ģimenes dienas ieslodzījuma vietās) u.c. Savukārt projekts "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana" ir vērsts uz ieslodzījuma vietu un probācijas darbinieku profesionālās kapacitātes celšanu un mācību sistēmas pilnveidi. Projektā plānots nodrošināt apjomīgu apmācību, atbalsta un motivācijas pasākumu ieviešanu, kā arī darbinieku atlases sistēmas pilnveidi.  Projektā tiks izvērtēta esošā resocializācijas sistēma un izstrādāts mehānisms tās efektivitātes paaugstināšanai, apzinot un praksē ieviešot jaunus instrumentus (resocializācijas programmas, atbalsta programmas u.c.), kam būs tieša ietekme uz ieslodzīto un bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū. Tāpat projektā tiks veikta virkne pētījumu, uz kuru rezultātiem tiks balstīta rekomendāciju izstrāde un metodes esošās resocializācijas sistēmas pilnveidei.   Diskusija notika TM ESF projekta Nr. 10.1.2.0/15/TP/008 “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā” ietvaros. Projektu 85% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds un 15% ir valsts budžeta finansējums.   Papildu informācija: Ksenija Lučko Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Eiropas Savienības fondu nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste (ES fondu jautājumos) Tel.: 67036837 E-pasts: Ksenija.Lucko@tm.gov.lv   

2017. gada 22. un 23. maijā notiks konference, kas veltīta mediācijas tematikai: esošās situācijas mediācijas jomā Latvijā analīzei un turpmākajiem mediācijas attīstības virzieniem. 22. maijā konferencē tiks diskutēts par mediāciju civillietās, krimināllietās un administratīvajā procesā, kā arī par tiesas ieteiktu mediāciju. Savukārt konferences otrajā dienā notiks atzītu mediācijas jomas ārvalstu ekspertu meistarklases.  Konferences norisi būs iespējams vērot tiešraidē, sekojot šai saitei.

Konferences darba kārtība pieejama šeit. 

Mediācija ir mūsdienīga strīdu risināšanas metode. Arī Latvijā tā tiek plašāk izmantota, lai gan Latvijai joprojām ir salīdzinoši neliela pieredze mediācijas izmantošanā. Daļā sabiedrības mediācija kā strīdu risināšanas veids joprojām tiek uztverta ar piesardzību un neuzticību. Nepieciešams gan laiks, gan informācija par mediāciju kā alternatīvu strīdu risināšanas instrumentu, lai mainītos sabiedrības izpratne par konfliktu risināšanas iespējām.  

Konferencē ar savu pieredzi un gūtajām atziņām mediācijas izmantošanā dalīsies gan pašmāju, gan ārvalstu eksperti. Latvijai ir būtiski uzklausīt ārvalstu pieredzi un ieteikumus, lai veicinātu mediācijas kā konfliktu risināšanas instrumenta izmantošanu un atpazīstamību Latvijā.

Konferences mērķauditorija ir sertificēti mediatori, tiesneši, tiesnešu palīgi un advokāti. Konferenci tiešraidē aicināts vērot ikviens interesents.

Mediācijas process

Mediācija ir brīvprātīgas sadarbības process, kad strīdā iesaistītās puses cenšas panākt savstarpēji pieņemamu vienošanos ar mediatora starpniecību.

Mediators ir neitrāla persona, kura atbalsta abas puses domstarpību risināšanas procesā, palīdzot strīdu risināt konstruktīvā gaisotnē ar mērķi atrast abām pusēm pieņemamus un uz nākotni vērstus risinājumus. Mediācijas procesu veiksmīgi pielieto, risinot, piemēram:

•   ģimenes konfliktus;

•   darba strīdus;

•   nekustamā īpašuma strīdus;

•   mantojuma strīdus;

•   komercstrīdus.

 

Mediācijas izmantošana ģimenes strīdu risināšanā

Kopš šī gada ir paplašināta mediācijas pieejamība ģimenes strīdu risināšanā. No 2017. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim pieejamas bezmaksas sertificētu mediatoru konsultācijas, lai palīdzētu risināt vecāku domstarpības, kas skar arī bērnu intereses un veicinātu ģimeņu stabilitāti. Ģimenēm bezmaksas ir pieejamas pirmās piecas mediācijas sesijas. Plašāka informācija par projektu "Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos" pieejama Tieslietu ministrijas mājaslapā.

Konference tiek organizēta Eiropas Sociālā fonda projekta “Justīcija attīstībai” (Nr.3.4.1.0/16/I/001) ietvaros. Projekts “Justīcija attīstībai” tiek īstenots ar Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa 3.4.1. Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai” ietvaros. Projekta finansējums ir 10 474 822 euro, tostarp Eiropas Sociālā fonda finansējums 8 903 599 euro un valsts budžeta finansējums 1 571 223 euro apmērā.

Informācija sagatavota projektā Nr. 10.1.2.0/15/TP/008 “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā”. Projektu 85% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds un 15% ir valsts budžeta finansējums

 

Līva Rancāne

Tieslietu ministrijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste ES fondu jautājumos
Tālrunis: 67036712, 28748349
E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv

2017. gada 18. maijā notika konference par krāpšanu darījumos ar nekustamajiem īpašumiem, kurā tieslietu un ekonomisko noziegumu apkarošanas jomas eksperti diskutēs par vērojamām tendencēm un ciešākas sadarbības iespējām, lai sekmētu darījumu vides tiesiskumu un novērstu krāpšanu darījumos ar nekustamo īpašumu.

Konferencē ar prezentācijām uzstājās Ģenerālprokuratūras, izmeklēšanas iestāžu, zvērinātu notāru un zemesgrāmatu pārstāvji, kā arī advokatūras pārstāvji. Ar pieredzi par notariāta darba organizēšanu Spānijā dalīsies notārs, Eiropas Savienības Notāru padomes (CNUE) pārstāvis Ignacio Goma Lanzon.

Konferences mērķis bija veicināt diskusiju tās dalībnieku - tiesnešu, zvērinātu notāru, prokuroru, izmeklētāju, zvērinātu advokātu, kuri savā darbā saskaras ar nekustamā īpašuma darījumu sagatavošanu un izpēti, kā arī tiesību politikas plānotāju un ieviesēju – starpā,  veicinot sadarbību starp iesaistītajām iestādēm, lai iespējami operatīvi identificētu aizdomīgus darījumus un novērstu turpmāku prettiesisku darījumu ķēdi.

Konference tika organizēta Eiropas Sociālā fonda projektā “Justīcija attīstībai”. Projekts “Justīcija attīstībai” tiek īstenots ar Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa 3.4.1. Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai” ietvaros. Projekta finansējums ir 10 474 822 euro, tostarp Eiropas Sociālā fonda finansējums 8 903 599 euro un valsts budžeta finansējums 1 571 223 euro apmērā.

Informācija sagatavota projektā Nr. 10.1.2.0/15/TP/008 “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā”. Projektu 85% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds un 15% ir valsts budžeta finansējums.

 

 

Līva Rancāne

Tieslietu ministrijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste ES fondu jautājumos
Tālrunis: 67036712, 28748349
E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv

2017. gada 9. martā Latvijā viesosies Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) pārstāvji, lai pārrunātu turpmākos uzdevumus Latvijas komerctiesību regulējuma novērtējuma veikšanā. Tiesu administrācija sadarbībā ar Tieslietu ministriju Eiropas Sociālā fonda projektā “Justīcija attīstībai” sadarbības partneriem un medijiem organizē diskusiju “Latvijas tieslietu sistēmas novērtējums: uzņēmēju pieeja tiesiskumam” šī gada 9. martā plkst. 15.00 Ministru kabinetā.

Jau iepriekš ziņots, ka 14. februārī valdība apstiprināja ziņojumu par Latvijas tieslietu sistēmas novērtējuma izveidi. Šāds novērtējums paredz pētījumu veikšanu tiesu sistēmas darbības, maksātnespējas un komerctiesību jomās ar mērķi novērtēt esošo situāciju un iegūt rekomendācijas tieslietu sistēmas turpmākai attīstībai.

Komerctiesību regulējuma novērtējums

Kā vienu no sadaļām Tieslietu sistēmas novērtējums paredz Latvijas komerctiesību regulējuma izvērtējuma veikšanu. Līdz šim gan darba grupās, gan diskusijās ar jomas ekspertiem ir pārrunāti Latvijas komerctiesību vides regulējuma problemātiskie aspekti, kā arī meklēti piemērotākie risinājumi tās pilnveidei. Tomēr nav ticis veikts Komerclikuma visaptverošs novērtējums, kā arī pieejamā informācija par komerctiesību vides esošo situāciju ir sadrumstalota.

Projektā “Justīcija attīstībai” veiktais komerctiesību regulējuma novērtējums palīdzēs identificēt Komerclikuma regulējuma un tā piemērošanas prakses stiprās puses un trūkumus, kā arī uz komersantiem vērsto tieslietu sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nepieciešamos uzlabojumus, nodrošinot draudzīgu tiesisko vidi attiecībās ar valsts iestādēm. Tieslietu ministrijas ieskatā ir būtiski komerctiesību politiku veidot progresīvu un mūsdienu mainīgās komercdarbības videi atbilstošu. Novērtējuma izveidē tiks ņemti vērā ārvalstu ekspertu viedokļi un starptautiskā prakse.

Pasākuma programmā

15.10 Pasākuma atklāšana. Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, Latvijas vēstniece OECD Ivita Burmistre

15.30 Latvijas tieslietu sistēmas novērtējums, Tiesu administrācija

15.45 Uzņēmēju pieeja tiesiskumam, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, Tiesu administrācija

 

Mediju ievērībai!

Informatīvais pasākums notiks Ministru kabineta preses konferenču telpā, 3. stāvā. Dalību pasākumā lūgums pieteikt uz e-pastu Liva.Rancane@tm.gov.lv vai pa tālruni +371 28748349.

Papildu informācija

Pirmo reizi ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu Latvijā tiks veikts tieslietu sistēmas novērtējums, tostarp, aplūkojot maksātnespējas un komerctiesību jomas. Novērtējumu veiks īpaši izraudzīti ārvalstu organizāciju pārstāvji: OECD, Starptautiskā Valūtas fonda un Eiropas Padomes Komisijas Tiesu efektivitātei eksperti.

Plānotās izmaksas novērtējuma izveidei ir 450 000 euro, un tā izstrāde tiek finansēta no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem. Novērtējums tiks veikts projektā “Justīcija attīstībai”, kura mērķis ir sniegt tieslietu jomas ieguldījumu ekonomikas attīstībā un investīciju piesaistē.

Tieslietu sistēmas novērtējuma rezultāts būs rekomendācijas Latvijas tieslietu sistēmas pilnveidei, kas būs pieejamas 2018. gada beigās. Novērtējuma izveides procesā tiks veiktas aptaujas, informācijas un datu analīze, un notiks minēto organizāciju ekspertu vizītes Latvijā.

Tieslietu sistēmas novērtējums tiks veikts projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros. Projekts “Justīcija attīstībai” tiek īstenots ar Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa 3.4.1. “Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai” ietvaros. Projekta finansējums ir 10 474 822 euro, tostarp Eiropas Sociālā fonda finansējums 8 903 599 euro un valsts budžeta finansējums 1 571 223 euro apmērā.

Informācija sagatavota Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 10.1.2.0/15/TP/008 “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā”.

 

Līva Rancāne

Tieslietu ministrijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste ES fondu jautājumos
Tālrunis: 67036712, 28748349
E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv

Atvērt konfigurācijas opcijas

2017. gada 14. februārī valdība apstiprināja ziņojumu par Latvijas tieslietu sistēmas novērtējuma izveidi. Šāds novērtējums paredz pētījumu veikšanu tiesu darbības, maksātnespējas un komerctiesību jomās ar mērķi novērtēt esošo situāciju un iegūt rekomendācijas tieslietu sistēmas turpmākai attīstībai. Valdības akcepts nozīmē zaļo gaismu reāla darba uzsākšanai novērtējuma izstrādē.

Pirmo reizi ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu Latvijā tiks veikts tieslietu sistēmas novērtējums, tostarp, aplūkojot maksātnespējas un komerctiesību jomas. Novērtējumu veiks īpaši izraudzīti ārvalstu organizāciju pārstāvji: Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD), Starptautiskā Valūtas fonda un Eiropas Padomes Komisijas Tiesu efektivitātei eksperti. Izvēloties organizācijas pētījumu veikšanai, tika ņemta vērā to pieredze tiesu darbības, komercdarbības un maksātnespējas jomās, kā arī līdzšinējā sadarbība ar Latviju.

Plānotās izmaksas novērtējuma izveidei ir 450 000 euro, un tā izstrāde tiek finansēta no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem. Novērtējums tiks veikts projektā “Justīcija attīstībai”, kura mērķis ir sniegt tieslietu jomas ieguldījumu ekonomikas attīstībā un investīciju piesaistē.

Novērtējuma rezultāts būs rekomendācijas Latvijas tieslietu sistēmas pilnveidei, kas būs pieejamas 2018. gada beigās. Novērtējuma izveides procesā tiks veiktas aptaujas, informācijas un datu analīze, un notiks minēto organizāciju ekspertu vizītes Latvijā.

Novērtējums sastāvēs no trīs daļām: Latvijas tiesu sistēmas, maksātnespējas regulējuma un komerctiesību regulējuma vides novērtējuma. Tas būs objektīvs ārvalstu ekspertu pētījums par Latvijas tieslietu sistēmu, lai izvērtētu esošo procesu efektivitāti un situāciju, kā arī identificētu iespējamos risinājumus tieslietu sistēmas pilnveidei.

Tiesu sistēmas novērtējums

Šajā sadaļā tiks aplūkota tiesu iestāžu darbība, tostarp tiesu procesos iesaistīto tiesu sistēmai piederīgo personu darbība, tiesu administrēšanas iestāžu darbība, kā arī to institūciju iesaiste, kas piedalās tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē.

Tiesu sistēmas novērtējums būs kā atskaites punkts, kas palīdzēs novērtēt reformu sasniegtos rezultātus un uz tā pamata izvirzīt jaunus izaicinājumus. Novērtējums palīdzēs iezīmēt tiesu sistēmas attīstības virzienu, to izmantos kā pamatu turpmākās politikas izstrādei un nepieciešamajām tiesību aktu izmaiņām.

Jau kopš 2005. gada Tieslietu ministrija mērķtiecīgi pilnveido tiesu sistēmu. Sadarbībā ar Tiesu administrāciju ir ieviestas modernās tehnoloģijas Latvijas - Šveices sadarbības programmas projektā “Tiesu modernizācija Latvijā” un iedzīvinātas tiesu sistēmas pamatnostādnes, kas iezīmē tiesu sistēmas politikas vīziju un virkni pasākumu tiesu sistēmas attīstībai.

Līdz šim ir veikti atsevišķi pētījumi par konkrētiem ar tiesu sistēmas darbību saistītiem jautājumiem, taču nav bijis visaptveroša novērtējuma, kas ietvertu visu procesu un to savstarpējās mijiedarbības novērtējumu un analīzi. Sagaidāms, ka novērtējums un uz tā pamata tapušās rekomendācijas kalpos par pamatu turpmākajai Latvijas tiesu sistēmas izaugsmei.

Maksātnespējas regulējuma izvērtējums

Maksātnespējas regulējuma novērtējums ir daļa no tieslietu sistēmas novērtējuma, kurā maksātnespējas joma tiks skatīta kā daļa no tieslietu sistēmas un kontekstā ar tiesu sistēmas darbību. Pašlaik maksātnespējas jomas attīstību regulē Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnes, kas izstrādātas 2016. gadā, ņemot vērā Valsts kontroles ieteikumus maksātnespējas jomas uzlabošanai.

Līdz šim ir izskanējuši dažādi viedokļi un diskusijas par maksātnespējas jomas attīstību Latvijā un veicamajiem pasākumiem tās pilnveidei. Līdz ar to ir nepieciešams vērtējums, aplūkojot maksātnespējas jomu kopumā, identificējot, vai ir problēmas maksātnespējas regulējuma praktiskajā piemērošanā; kāds ir veikto reformu rezultāts un, vai šīs reformas pozitīvi ietekmē jomas attīstību. Projektā “Justīcija attīstībai” Eiropas Savienības fondu līdzekļi sniedz iespēju saņemt starptautisku institūciju pētījumu par esošo reformu maksātnespējas jomā novērtējumu.

Komerctiesību regulējuma novērtējums

Tieslietu sistēmas novērtējums paredz arī Latvijas komerctiesību regulējuma izvērtējuma veikšanu. Līdz šim gan darba grupās, gan diskusijās ar jomas ekspertiem ir pārrunāti Latvijas komerctiesību vides regulējuma problemātiskie aspekti, kā arī meklēti piemērotākie risinājumi tās pilnveidei. Tomēr nav ticis veikts galvenā normatīvā akta – Komerclikuma visaptverošs novērtējums, kā arī pieejamā informācija par komerctiesību vides esošo situāciju ir sadrumstalota.

Projektā “Justīcija attīstībai” veiktais komerctiesību regulējuma novērtējums palīdzēs identificēt Komerclikuma regulējuma un tā piemērošanas prakses stiprās puses un trūkumus, kā arī uz komersantiem vērsto tieslietu sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nepieciešamos uzlabojumus, nodrošinot draudzīgu tiesisko vidi attiecībās ar valsts iestādēm. Tieslietu ministrijas ieskatā ir būtiski komerctiesību politiku veidot progresīvu un mūsdienu mainīgās komercdarbības videi atbilstošu. Novērtējuma izveidē tiks ņemti vērā ārvalstu ekspertu viedokļi un starptautiskā prakse.

 

Papildu informācija

Tieslietu sistēmas novērtējums tiks veikts projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros. Projekts “Justīcija attīstībai” tiek īstenots ar Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa 3.4.1. “Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai” ietvaros. Projekta finansējums ir 11 028 343 euro, tostarp Eiropas Sociālā fonda finansējums 9 347 092 euro un valsts budžeta finansējums 1 654 251 euro apmērā.

Informācija sagatavota Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 10.1.2.0/15/TP/008 “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā”.

 

Līva Rancāne

Tieslietu ministrijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste ES fondu jautājumos
Tālrunis: 67036712, 28748349
E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv

Atvērt konfigurācijas opcijas

2016. gada 13. decembrī AS “Latvijas valsts meži” telpās notiks konference “Korporatīvā pārvaldība kā ekonomikas attīstības virzītājs”, kurā tiks diskutēts par labas korporatīvās pārvaldības nozīmi un lomu Latvijas kapitālsabiedrībās.

Konferencē ar savu pieredzi korporatīvās pārvaldības jomā dalīsies gan Latvijā zināmi uzņēmumi, tostarp valsts kapitālsabiedrības, gan investori un biržas pārstāvji (detalizēta informācija pasākuma programmā). Vairākos diskusiju paneļos notiks domu apmaiņa par būtiskiem labas korporatīvās pārvaldības aspektiem: akcionāru un investoru, valdes un padomes, kā arī biržas loma labas korporatīvās pārvaldības nodrošināšanā.

Šajā gadā Latvija kļuva par pilntiesīgu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) dalībvalsti. OECD aktīvi iestājas par labas korporatīvās pārvaldības lomas stiprināšanu kapitālsabiedrībās, tostarp valsts kapitālsabiedrībās. Labas korporatīvās pārvaldības principi un prakse ir ietverti G20/OECD Korporatīvās pārvaldības principos. Lai iepazīstinātu Latvijas kapitālsabiedrības ar Korporatīvās pārvaldības principiem, Tieslietu ministrija organizēja diskusiju ciklu par korporatīvo pārvaldību.

Diskusiju un konferences mērķis ir popularizēt OECD Korporatīvās pārvaldības principos ietverto labo praksi, dalīties pieredzē ar esošajiem labās prakses piemēriem Latvijas kapitālsabiedrībās un iezīmēt nākotnes izaicinājumus turpmākai labas korporatīvās pārvaldības sekmēšanai Latvijas kapitālsabiedrībās. Laba korporatīvā pārvaldība ir svarīga kapitālsabiedrības ilgtermiņa attīstībai un izaugsmei, investoru piesaistei un uzticēšanās veicināšanai, kā arī valsts ekonomikas attīstībai kopumā. Konferenci organizē Tieslietu ministrija sadarbībā ar Tiesu administrāciju, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūtu, Nasdaq Riga, zvērinātu advokātu biroju "Eversheds Bitāns" un zvērinātu advokātu biroju "Cobalt" Eiropas Sociālā fonda projektā "Justīcija attīstībai".

Mediju ievērībai!

Aicinām mediju pārstāvjus piedalīties konferencē, kas notiks 2016. gada 13. decembrī plkst. 9.30 AS “Latvijas valsts meži” telpās (Vaiņodes ielā 1, Rīgā).

Papildu informācija

Konference tiek organizēta projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros. Projekts “Justīcija attīstībai” tiek īstenots ar Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa 3.4.1. “Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai” ietvaros. Projekta finansējums ir 11 028 343 euro, tostarp Eiropas Sociālā fonda finansējums 9 347 092 euro un valsts budžeta finansējums 1 654 251 euro apmērā.

Informācija sagatavota Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 10.1.2.0/15/TP/008 “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā”.

Līva Rancāne

Tieslietu ministrijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste ES fondu jautājumos
Tālrunis: 67036712, 28748349
E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv

Ik gadu Tieslietu ministrija rīko konferenci* par aktuālajiem Civilprocesa jautājumiem, kas pulcē tiesību zinātniekus, praktiķus un civiltiesību jomas entuziastus. Konferences mērķis ir sniegt ieskatu aktuālajos civilprocesa problēmjautājumos un rast jaunas idejas civilprocesa efektivizēšanai. 

Šīgada konference "Aktuālie civilprocesa problēmjautājumi" notiks 2. decembrī plkst. 9.35, un to būs iespējams vērot tiešraidē Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes mājaslapā.

Konferenci atklās un ieskatu jaunākajos un topošajos Civilprocesa likuma grozījumos sniegs Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos Laila Medina. Pašmāju problēmjautājumus un to iespējamajos risinājumus atklās un savā pieredzē dalīsies Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes mācībspēki, tiesneši, advokāti un citi jomas pārstāvji, kuru ikdienas darbs ir saistīts ar Civilprocesa likuma jautājumiem.

Savukārt ar lekciju par Eiropas Tiesību institūta un UNIDROIT projektu “Vienotie civilprocesa principi Eiropā” uzstāsies Eiropas Tiesību institūta pārstāvis, Zagrebas Universitātes profesors Alans Uzelacs (Alan Uzelac). Konferences noslēguma vārdus teiks Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Gaidis Bērziņš.

Šīgada konference tiek rīkota sadarbībā ar Tiesu administrāciju un Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti Eiropas Sociālā fonda projektā "Justīcija attīstībai".

Konferences darba kārtība pieeja šeit.

* Pieteikšanās konferencei ir slēgta – dalībnieku skaits nokomplektēts. 

----------

Projekts “Justīcija attīstībai” tiek īstenots ar Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa 3.4.1. “Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai” ietvaros. Projekta finansējums ir 11 028 343 euro, tostarp Eiropas Sociālā fonda finansējums 9 347 092 euro un valsts budžeta finansējums 1 654 251 euro apmērā.

Informācija sagatavota Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 10.1.2.0/15/TP/008 “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā”.

2016. gada 17.novembrī Tiesu administrācijā notika diskusija par mediācijas attīstību Latvijā. Diskusijas mērķis bija pārrunāt esošo situāciju mediācijas izmantošanā Latvijā un apspriest iespējamos risinājumus efektīvākai mediācijas kā alternatīvas strīdu risināšanas iespējas pielietošanai.

Diskusijā piedalījās Tieslietu ministrijas, Tiesu administrācijas, Mediācijas padomes, Sertificētu mediatoru padomes, brīvo juridisko profesiju, akadēmisko un tālākizglītības iestāžu, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Diskusijas laikā Eiropas Tiesību institūta (European Law Institute) prezidente, pieredzējusi advokāte un mediatore komerclietās Diāna Volis (Diana Wallis) dalījās labās prakses piemēros un pieredzē par mediācijas attīstību Eiropā. Diāna Volis atzīmēja, ka īpaša uzmanība jāvelta pušu informēšanai par mediāciju kā iespējamo risinājumu vēl pirms strīds ir radies. Eiropas Tiesību institūta prezidentes ieskatā mediācija nav izmantojama kā universāls līdzeklis visa veida strīdos un noteikti jāņem vērā līdzsvars iesaistīto pušu starpā, proti, indivīda un institūcijas strīda gadījumā mediācija nebūs piemērots strīda risināšanas veids.

Diskusijā izskanēja viedoklis, ka izpētes vērta ir Nīderlandes pieredze saistībā ar mediāciju ģimenes tiesību jomā. Savukārt mediācijas attīstīšanā būtisks ir mediācijas pakalpojuma potenciālo izmantotāju viedoklis.

Veicinot mediācijas izmantošanu komercstrīdos, ir jāuzklausa komersanti - viņu vēlmes un vajadzības strīda risināšanas procesā. Diskusijā tika pārrunāts, ka labas komercprakses veicināšanai savstarpējos līgumos būtu jāsekmē vienošanās par mediācijas izmantošanu ietveršana, kas ļautu strīdā iesaistītajām pusēm izvērtēt interesi un nepieciešamību pielietot mediāciju. Strīdu situācijās tas palīdzētu pusēm jau sākotnēji novirzīt to domstarpību risināšanu konstruktīvā gaisotnē, kas vērsta uz tālākas sadarbības iespēju, nevis uz strīda saasināšanu un pušu pretēju pozīciju nostiprināšanu.

Diskusijas dalībnieku ieskatā ne mazāk svarīga loma ir arī šķīrējtiesas procesam un tā kvalitātei. Diskusijā kā piemērs tika minēta Apvienotās Karalistes šķīrējtiesu pieredze. Apvienotajā Karalistē pašlaik notiek diskusijas par jaunas normas ieviešanu - šķīrējtiesas nolēmumu publicēšanu, ja nav tiesiska iemesla to nepublicēšanai. Minētais iezīmē tendenci arī šķīrējtiesu darbam kļūt caurskatāmākam un veicināt sabiedrības uzticēšanos. Latvijas Šķīrējtiesu likums pašlaik noteic, ka, ja puses nav vienojušās citādi, šķīrējtiesas process ir konfidenciāls.

Diskusijas noslēgumā Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Irēna Kucina secināja, ka būtiski ir turpināt viedokļu apmaiņu par alternatīvo strīdu risināšanas veidiem – mediāciju un šķīrējtiesu procesu – un to izmantošanas priekšrocībām. Turpmākajās diskusijās būtu jāiesaista komersanti, uzklausot uzņēmēju ieteikumus, vēlmes un ierosinājumus mediācijas un šķīrējtiesu procesa veiksmīgā attīstībā arī komercvidē.

Ņemot vērā, ka Eiropas Sociālā fonda projektā "Justīcija attīstībai" plānotas tieslietu sistēmas un tiesībsargājošo iestāžu pārstāvju kvalifikācijas pilnveides aktivitātes, kā arī Latvijas tieslietu sistēmas novērtējuma veikšana, iekļaujot arīdzan mediācijas plašākas izmantošanas vērtējumu, projekta darbības tiks īstenotas, balstoties uz diskusijā paustajiem viedokļiem, kā arī turpmāk nodrošinot forumus profesionāļu domu apmaiņai.

Diskusija notika Eiropas Sociālā fonda projektā "Justīcija attīstībai". Projekta mērķis ir paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai. Projektā plānotas plašas kvalifikācijas pilnveides aktivitātes, tostarp konferences, diskusijas, pieredzes apmaiņas programmas, kā arī Latvijas tieslietu sistēmas novērtējums, aptverot arī alternatīvu strīdu risināšanas iespēju plašākas izmantošanas vērtējumu. Mediācijas tēma ir būtiska projekta ieviešanā, ņemot vērā mediācijas izmantošanas ietekmi uz tiesu sistēmas atslogošanu (efektivitātes paaugstināšanu) un komercdarbības vides pilnveidošanu.

Latvijas Sertificētu mediatoru padomes prezentācija: Mediācijas attīstība Latvijā 

Papildu informācija

Projekts “Justīcija attīstībai” tiek īstenots ar Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa 3.4.1. “Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai” ietvaros. Projekta finansējums ir 11 028 343 euro, tostarp Eiropas Sociālā fonda finansējums 9 347 092 euro un valsts budžeta finansējums 1 654 251 euro apmērā.

Ar plašāku informāciju par projektu iespējams iepazīties Tiesu administrācijas mājaslapā.

Informācija sagatavota Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 10.1.2.0/15/TP/008 “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā”.

 

Līva Rancāne

Tieslietu ministrijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste ES fondu jautājumos
Tālrunis: 67036712, 28748349
E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv

2016. gada 17. novembrī Tiesu administrācijā notiks diskusija par mediācijas attīstību Latvijā kā alternatīvu strīdu risināšanai tiesas ceļā. Diskusijā piedalīsies tiesu sistēmas politikas plānotāji un ieviesēji, praktizējoši mediatori, tiesu un tiesu sistēmai piederīgo profesiju,  kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvji. Diskusijas mērķis ir definēt galvenos mediācijas izmantošanas šķēršļus un rast risinājumus efektīvākai mediācijas izmantošanai Latvijā.

Diskusijas dalībnieki sniegs viedokļus un meklēs piemērotākos risinājumus mediācijas attīstībai, izmantojot dažādus instrumentus, īpaši ar mediācijas piemērošanu saistītu profesionāļu apmācības, tostarp sabiedrības informēšanu par mediācijas sniegtajām iespējām strīdu risināšanā. Kopš 2015. gada strīdi ar sertificēta mediatora palīdzību mediācijas ceļā risināti gandrīz 200 gadījumos.

Diskusiju vadīs Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Irēna Kucina. Diskusijas laikā Sertificētu mediatoru padomes priekšsēdētāja Kristīne Dārzniece vērtēs mediācijas attīstību Latvijā no sertificētu mediatoru skatu punkta, savukārt Eiropas Tiesību institūta (European Law Institute) prezidente Diāna Volis (Diana Wallis) stāstīs par pieredzi mediācijas attīstībā Eiropā un sniegs ieskatu Latvijai noderīgos prakses piemēros. Projekta “Justīcija attīstībai” projektu vadītāja Anna Skrjabina informēs klātesošos par projekta aktualitātēm un nākotnes iecerēm.

Diskusiju organizē Tieslietu ministrija sadarbībā ar Tiesu administrāciju Eiropas Sociālā fonda projektā "Justīcija attīstībai". Projekta mērķis ir paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai.

Projektā plānotas plašas kvalifikācijas pilnveides aktivitātes, tostarp konferences, diskusijas, pieredzes apmaiņas programmas, kā arī Latvijas tieslietu sistēmas novērtējums, aptverot arī alternatīvu strīdu risināšanas iespēju plašākas izmantošanas vērtējumu.

Mediācijas tēma ir būtiska projekta ieviešanā, ņemot vērā mediācijas izmantošanas ietekmi uz tiesu sistēmas atslogošanu (efektivitātes paaugstināšanu) un komercdarbības vides pilnveidošanu.

 

Papildu informācija

Projekts “Justīcija attīstībai” tiek īstenots ar Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa 3.4.1. “Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai” ietvaros. Projekta finansējums ir 11 028 343 euro, tostarp Eiropas Sociālā fonda finansējums 9 347 092 euro un valsts budžeta finansējums 1 654 251 euro apmērā.

Ar plašāku informāciju par projektu iespējams iepazīties Tiesu administrācijas mājaslapā

Līva Rancāne

Tieslietu ministrijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste ES fondu jautājumos
Tālrunis: 67036712, 28748349
E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv

2016. gada 27. septembrī Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē notiks zinātniski praktiska konference “Tiešs nodoms kukuļošanā: interpretācijas problemātika krimināltiesībās”, kurā tiks meklēti risinājumi Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) rekomendācijas ieviešanai Latvijas normatīvajā regulējumā saistībā ar tiešu nodomu kukuļošanā.

Konferenci organizē Tieslietu ministrija sadarbībā ar Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti un Tiesu administrāciju, tās mērķauditorija ir tiesneši, prokurori un izmeklētāji. Pasākums paredzēts kā domu apmaiņas forums — diskusija par specifisku krimināltiesību jautājumu — tiešā nodoma definīciju Krimināllikumā un tā atbilstību OECD Konvencijai par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos. OECD ieskatā šis ir viens no aspektiem, kas Latvijai jārisina, lai veicinātu godīgu uzņēmējdarbības vidi un praksi ārvalstu komercdarbības kontekstā.

Kā Latvijai tika norādīts tās OECD ekspertu veiktajā 2. fāzes novērtējuma ziņojumā, esošais tiešā nodoma definējums, iespējams, varētu radīt problēmas, pierādot uzņēmuma atbildīgās amatpersonas vainu ārvalstu amatpersonas kukuļošanā, kad kukuļošana tiek veikta caur starpnieku (konsultantu, aģentu), pārskaitot naudas līdzekļus starpniekam, nedodot tam skaidru uzdevumu dot kukuli, bet pieļaujot, ka minētie līdzekļi tiks izmantoti ārvalstu amatpersonas kukuļošanai (piemēram, darījums notiek valstī ar augstu korupcijas risku).

Ņemot vērā minēto, Latvijai būtiski ir noskaidrot ārvalstu ekspertu viedokli un citu valstu pieredzi  tieša nodoma definēšanā, lai spētu rast atbilstošāko risinājumu esošā regulējuma un tiesu prakses pilnveidei. Tādēļ konferences runātāju vidū ir ārvalstu eksperti: Klēra Dāms (Claire Daams) - Starptautiskā Kukuļošanas apkarošanas centra pārstāve un Latvijas 2. fāzes novērtējuma eksperte un Viljams Loo (Wiliam Loo) - OECD Pretkorupcijas nodaļas pārstāvis. Konferencē uzstāsies arī Latvijas krimināltiesību eksperti un praktiķi, sniedzot teorētisku un praktisku ieskatu tieša nodoma definīcijā un piemērošanā.

Latvijas dalība OECD

2016. gada 1. jūlijā Latvija kļuva par pilntiesīgu OECD dalībvalsti. Lai arī Latvija oficiāli ir pievienojusies starptautiskajai organizācijai, darbs ir turpināms pie tiesiskā regulējuma pilnveides cīņā ar kukuļošanu starptautiskajos biznesa darījumos.

2015.gada 14.oktobrī OECD Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupa apstiprināja Latvijas 2.fāzes ziņojumu. Kopumā Latvijas 2. fāzes ziņojumā atzinīgi tika novērtēts Latvijas paveiktais, izstrādājot un apstiprinot būtiskus normatīvo aktu grozījumus, kas vērsti uz cīņu ar ārvalstu amatpersonu kukuļošanu gan pirms Latvijas pievienošanās Konvencijai, gan pēc kļūšanas par pilntiesīgu Konvencijas dalībvalsti.  Vienlaikus Latvijai tika izteiktas 42 rekomendācijas, tostarp rekomendācija par tiešo nodomu kukuļošanā. Rekomendācijas ir vērstas uz noteiktu trūkumu novēršanu, kas nodrošinās gan tiesiskā ietvara atbilstību konvencijas prasībām, gan šo prasību praktisko izpildi.

Konferences tematika ir aktuāla, jo šī gada oktobrī Latvijai būs jāziņo progresu minētās rekomendācijas izpildē, savukārt nākamā gada rudenī Latvijai jāiesniedz apjomīgs ziņojums, kā valstij ir veicies ar visu 2.fāzes rekomendāciju izpildi, ievērošanu un kādi uzlabojumi novērojami.

Mediju ievērībai!

Aicinām mediju pārstāvjus uz konferences atklāšanu 27. septembrī laikā no plkst. 9.30 līdz 10.00. Konferences atklāšanā piedalīsies Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers un Tieslietu ministrijas valsts sekretāre tiesību politikas jautājumos Laila Medina.

Konference “Tiešs nodoms kukuļošanā: interpretācijas problemātika krimināltiesībās” notiks Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes konferenču zālē (Brīvības bulvārī 19, 2. stāvā). Aicinām mediju pārstāvjus pieteikt dalību pasākumā Tieslietu ministrijas sabiedrisko attiecību speciālistei ES fondu jautājumos Līvai Rancānei (Liva.Rancane@tm.gov.lv, 28748349).

Papildu informācija

Konference tiek organizēta projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros. Projekts “Justīcija attīstībai” tiek īstenots ar Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa 3.4.1. “Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai” ietvaros. Projekta finansējums ir 11 028 343 euro, tostarp Eiropas Sociālā fonda finansējums 9 347 092 euro un valsts budžeta finansējums 1 654 251 euro apmērā. Ar plašāku informāciju par projektu iespējams iepazīties Tiesu administrācijas mājaslapā.

 

Līva Rancāne

Tieslietu ministrijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste ES fondu jautājumos
Tālrunis: 67036712, 28748349
E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv

Tieslietu ministrija informē, ka komunikācijas stratēģijas iepirkums tiek veikts Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā” (Nr. 10.1.2.0/TP/008)  ietvaros. Iepirkuma rezultātā plānots izstrādāt komunikācijas stratēģiju, kas būtu speciāli paredzēta tikai Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu atpazīstamības veicināšanai, projektu rezultātu atspoguļošanai un Eiropas Savienības fondu publicitātes nodrošināšanai. Publicitātes par Eiropas Savienības fondu ieguldījumiem nodrošināšana ir valsts pienākums saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem un ar to saistītie izdevumi arī tiek apmaksāti no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem: “Ir svarīgi par Savienības fondu sasniegumiem informēt plašu sabiedrību un veidot izpratni par kohēzijas politikas mērķiem. Iedzīvotājiem vajadzētu būt tiesībām zināt, kā tiek ieguldīti Savienības finanšu līdzekļi. Pienākums nodrošināt, lai plašai sabiedrībai tiktu sniegta attiecīgā informācija, būtu jāuzņemas gan vadošajām iestādēm, gan atbalsta saņēmējiem”[i].

“Tieslietu ministrijas kā atbildīgās iestādes pārziņā  Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.‑2020. gada plānošanas periodā ir trīs specifisko atbalsta mērķu projekti: “Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai”, “Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” un “Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti”. Projekti paredz apjomīgu aktivitāšu īstenošanu, kas vērstas uz visas tieslietu sistēmas attīstību. Tieslietu ministrijai Eiropas Savienības fondu finansēto projektu ieviešanā nav līdzšinējās pieredzes, līdz ar to nav arī iestrādņu komunikācijas veidošanā. Lai plānotu un nodrošinātu komunikāciju ilgtermiņā (līdz fondu perioda noslēgumam 2022.gadā), turklāt vairākos specifisko atbalsta mērķu projektos, Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei ir būtiski izveidot iespējami izvērstu un kvalitatīvu komunikācijas stratēģijas risinājumu, izmantojamu turpmākajā komunikācijā par ES fondu jautājumiem.

Iepirkums pašlaik ir pārtraukts, jo nepieciešams veikt izmaiņas iepirkuma dokumentācijā. Izmaiņas saistītas ar darba uzdevuma pretendentiem precizēšanu un divu sākotnēji atsevišķi plānotu iepirkumu (“Komunikācijas stratēģijas izstrāde” un iepirkuma “Elektronisko baneru, infografiku, biļetena un bukletu vizuālā noformējuma sagatavošana”) apvienošanu. Minēto iepirkumu apvienošana nodrošinātu vienotu pieeju Tieslietu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības Sociālā fonda finansēto projektu komunikācijas aktivitāšu īstenošanā un publicitātes nodrošināšanā, tostarp vizuālā risinājuma izveidē.

Pašlaik notiek dokumentācijas precizēšana un pielāgošana Tieslietu ministrijas un konkrēto projektu vajadzībām. Tieslietu ministrija šovasar plāno komunikācijas stratēģijas iepirkumu izsludināt atkārtoti.

Plašāka informācija par Tieslietu ministrijas pārziņā esošajiem Eiropas Savienības fondu specifisko atbalsta mērķu projektiem pieejama Tieslietu ministrijas mājaslapā.

Papildu informācijai par komunikācijas stratēģijas iepirkumu Eiropas Savienības fondu publicitātes nodrošināšanai vai citiem jautājumiem, kas saistīti ar Tieslietu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu specifisko atbalsta mērķu projektiem, aicinām sazināties ar Līvu Rancāni, Tieslietu ministrijas sabiedrisko attiecību speciālisti ES fondu jautājumos (e-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv, mob.:28748349).

----------------------------------------------------------------------

[i] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1303/2013 ( 2013. gada 17. decembris ), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, preambulas 101.punkts, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1421583712511&uri=CELEX:32013R1303

 

Līva Rancāne

Tieslietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas

Sabiedrisko attiecību speciāliste ES fondu jautājumos
Tālrunis: 67036712, 28748349
E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv

2016. gada 6. jūnijā Tiesu administrācija noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta "Justīcija attīstībai" īstenošanu. Projekta mērķis ir komercdarbības vides uzlabošana, paaugstinot tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci.

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos Irēna Kucina uzsver projekta nozīmīgumu Latvijas tieslietu sistēmā: “Šis ir unikāls projekts, kāds līdz šim Latvijā nav īstenots. Projekts paredz ne tikai apjomīgāko mācību nodrošināšanu tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, tiesībsargājošo un izmeklēšanas iestāžu pārstāvjiem, kvalifikācijas pilnveides pasākumus mediatoriem, šķīrējtiesnešiem, maksātnespējas procesa administratoriem, bet arī iespēju Latvijas tieslietu sistēmu aplūkot no malas – ar ārvalstu institūciju palīdzību izstrādāt novērtējumu, kas ir liels solis tieslietu sistēmas efektivizēšanā”.

Projekts “Justīcija attīstībai” ir vērsts uz Latvijas komercdarbības vides uzlabošanu, nodrošinot vērienīgus kvalifikācijas pilnveides pasākumus ne tikai tiesu sistēmā strādājošajiem, bet arī tiesībsargājošo un izmeklēšanas iestāžu darbiniekiem. Projektā plānots apmācīt vairāk nekā 12 tūkstošus personu, kā arī izstrādāt visaptverošu Latvijas tieslietu sistēmas novērtējumu – pamatu turpmākām reformām un citiem tieslietu sistēmas pilnveidošanas pasākumiem.

Tiesu administrācijas direktors Edvīns Balševics norāda, ka projekts veicinās visu iesaistīto iestāžu sadarbību: “Tiesu administrācija ikdienā strādā ar mērķi efektivizēt tiesu darbu, savukārt projekts “Justīcija attīstībai” ir vērsts uz daudz plašāku iesaistīto personu loku, jo tā mērķauditorija ir visas tieslietu jomā pārstāvētas profesijas. Turklāt šajā projektā iesaistītas vairākas ar tieslietu jomu saistītās institūcijas – Augstākā tiesa, Ģenerālprokuratūra, Iekšlietu ministrija, Valsts tiesu ekspertīžu birojs, līdz ar to veicinot starpinstitucionālo dialogu”.

Papildu informācija

Projekts “Justīcija attīstībai” tiek īstenots ar Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa 3.4.1. “Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai” ietvaros. Projekta finansējums ir 11 028 343 euro, tostarp Eiropas Sociālā fonda finansējums 9 347 092 euro un valsts budžeta finansējums 1 654 251 euro apmērā. Informācija sagatavota Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 10.1.2.0/15/TP/008 “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā”

Papildu informācija par projekta būtību un mērķiem. 

 

Līva Rancāne

Tieslietu ministrijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste ES fondu jautājumos
Tālrunis: 67036712, 28748349
E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv

2016. gada 6. jūnijā Tiesu administrācija noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Justīcija attīstībai” īstenošanu, kurā plānots apmācīt vairāk nekā 12 tūkstošus tiesu sistēmas darbiniekus un tiesu sistēmai piederīgas personas. Projekta mērķis ir komercdarbības vides uzlabošana, paaugstinot tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci.

Līguma noslēgšana nozīmē aktīva darba uzsākšanu projekta pasākumu ieviešanā. Projekts “Justīcija attīstībai” paredz vērienīgas apmācības tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, tiesu ekspertiem, prokuratūras un izmeklēšanas iestāžu amatpersonām un darbiniekiem, politikas veidotājiem, kā arī kvalifikācijas paaugstināšanas iespēju šķīrējtiesnešiem, mediatoriem, maksātnespējas administratoriem un citu juridisko jomu pārstāvjiem.

Projektā tiks izstrādāts visaptverošs Latvijas tieslietu sistēmas novērtējums – pamats turpmākām reformām un citiem tieslietu sistēmas pilnveidošanas pasākumiem.

Pasākuma programmā:

 • Plkst. 13.30 Projekta īstenošanas pamatojums un tieslietu sistēmas attīstības vīzija. Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Irēna Kucina
 • Tieslietu sistēmas un sabiedrības ieguvumi projekta īstenošanas rezultātā. Tiesu administrācijas direktors Edvīns Balševics
 • Projektā plānotie pasākumi un sasniedzami rezultāti. Projekta “Justīcija attīstībai” vadītāja Anna Skrjabina
 • Plkst. 13.50 Atbildes uz mediju jautājumiem, individuālu komentāru sniegšana
 • Kafijas pauze

Papildu informācija

Projekts “Justīcija attīstībai” tiek īstenots ar Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa 3.4.1. “Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai” ietvaros. Projekta finansējums ir 11 028 343 euro, tostarp Eiropas Sociālā fonda finansējums 9 347 092 euro un valsts budžeta finansējums 1 654 251 euro apmērā.

Mediju ievērībai!

Informatīvais pasākums notiks trešdien, 8.jūnijā, plkst. 13.30 Ministru kabineta bibliotēkā (Brīvības bulvārī 36, 4.stāvā). Aicinām mediju pārstāvjus pieteikt dalību pasākumā Tieslietu ministrijas sabiedrisko attiecību speciālistei ES fondu jautājumos Līvai Rancānei (Liva.Rancane@tm.gov.lv, 28748349).

Pasākums tiek rīkots Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 10.1.2.0/15/TP/008 “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā”

Līva Rancāne

Tieslietu ministrijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste ES fondu jautājumos
Tālrunis: 67036712, 28748349
E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv