9.1.3. specifiskā atbalsta mērķis „Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti” 29.03.2016


                 

9.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti" (turpmāk – 9.1.3. SAM) mērķis ir paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti. 9.1.3. SAM mērķa grupa, kuru skars 9.1.3. SAM ietvaros īstenotie pasākumi,  ir Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta, kā arī pašvaldību, reliģisko organizāciju un nevalstisko organizāciju darbinieki, kuri strādā ar ieslodzītajiem vai bijušajiem ieslodzītajiem vai ir iesaistīti 9.1.3. SAM īstenošanā. Ņemot vērā 9.1.3. SAM specifiku, kā arī apkopoto citu valsts institūciju līdzšinējo pieredzi par līdzīga veida projekta īstenošanu, 9.1.3. SAM ir plānots ieviest ierobežotas projektu iesnieguma atlases veidā vienā projektu atlases kārtā.

Lai efektīvi īstenotu šo projektu un sasniegtu tā mērķus, projekta finansējuma saņēmēja funkciju pildīs Ieslodzījuma vietu pārvalde, kuras funkcijas atbilstoši Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumam  ir apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes nodrošināšana, t.sk. ieslodzīto resocializācijas nodrošināšana un darbinieku apmācību organizēšana. Par finansējuma saņēmēja sadarbības partneri ir plānots noteikt Valsts probācijas dienestu, kas savas kompetences ietvaros ar bijušajiem ieslodzītajiem strādā tad, ja tie tiek nosacīti pirms termiņa atbrīvoti no soda izciešanas un kļūst par Valsts probācijas dienesta klientiem.

9.1.3. SAM ietvaros tiks risināti ar Ministru kabineta 2015.gada 24. septembra rīkojumu Nr.580 apstiprinātajās  Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādnēs 2015. – 2020. gadam un ar Ministru kabineta 2015. gada 24. septembra rīkojumu Nr.581 apstiprinātajā Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu 2015.–2020. gadam īstenošanas plānā izklāstītie jautājumi.  Tie ir jautājumi, kas saistās ar ieslodzījuma vietu un Valsts probācijas dienesta personāla skaita pietiekamību, apmācību apjomu un kvalitāti, darbinieku atlases sistēmu, novērtēšanas kārtību un no tā izrietošo darbinieku motivācijas sistēmu, kā arī jaunu riska un vajadzību novērtēšanas instrumentu ieviešanu.

2016.gada 25.februārī Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda prioritārā virziena Nodarbinātības, darbaspēka mobilitātes, sociālās iekļaušanas un nabadzības apkarošanas prioritārā virziena apakškomitejas sēdē ir izskatīti Tieslietu ministrijas uzstrādātie „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.3. specifiskā atbalsta mērķa  „Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti” (turpmāk – 9.1.3. SAM) projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji un projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika 9.1.3. SAM īstenošanai,  sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija), kā arī  kā informatīvs materiāls Ministru kabineta noteikumu projekts “9.1.3. SAM īstenošanas noteikumi”.

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju projekts:

Darba kārtība nodarbinātības, darbaspēka mobilitātes un sociālā iekļaušanas prioritārā virziena apakškomitejai (31.03.2016.) (darba kārtības punkts 02_TM_913 "Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 9.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti" īstenošanai")

Rakstiskajā procedūrā precizētie projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (24.03.2016.)

Rakstiskajā procedūrā precizētie projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (15.04.2016.)

Eiropas Savienības fondu Uzraudzības komitejas sēdes protokols ar lēmumu apstiprināt 9.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti" projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus

Apstiprinātā projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju redakcija

-----

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti" īstenošanas noteikumi

Projekta aktualitātes 

​-------------------------------------

Publicitātes aktivitātes projektā "Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā" (Nr. 10.1.2.0/15/TP/008) 

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.