9.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti" (turpmāk – 9.1.3. SAM) mērķis ir paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti. 9.1.3. SAM mērķa grupa, kuru skars 9.1.3. SAM ietvaros īstenotie pasākumi,  ir Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta, kā arī pašvaldību, reliģisko organizāciju un nevalstisko organizāciju darbinieki, kuri strādā ar ieslodzītajiem vai bijušajiem ieslodzītajiem vai ir iesaistīti 9.1.3. SAM īstenošanā. Ņemot vērā 9.1.3. SAM specifiku, kā arī apkopoto citu valsts institūciju līdzšinējo pieredzi par līdzīga veida projekta īstenošanu, 9.1.3. SAM ir  ieviests ierobežotas projektu iesnieguma atlases veidā vienā projektu atlases kārtā.

Lai efektīvi īstenotu šo projektu un sasniegtu tā mērķus, projekta finansējuma saņēmēja funkciju pilda Ieslodzījuma vietu pārvalde, kuras funkcijas atbilstoši Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumam  ir apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes nodrošināšana, t.sk. ieslodzīto resocializācijas nodrošināšana un darbinieku apmācību organizēšana. Par finansējuma saņēmēja sadarbības partneri ir noteikts Valsts probācijas dienestu, kas savas kompetences ietvaros ar bijušajiem ieslodzītajiem strādā tad, ja tie tiek nosacīti pirms termiņa atbrīvoti no soda izciešanas un kļūst par Valsts probācijas dienesta klientiem.

9.1.3. SAM ietvaros risināti ar Ministru kabineta 2015.gada 24. septembra rīkojumu Nr.580 apstiprinātajās  Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādnēs 2015. – 2020. gadam un ar Ministru kabineta 2015. gada 24. septembra rīkojumu Nr.581 apstiprinātajā Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu 2015.–2020. gadam īstenošanas plānā izklāstītie jautājumi.  Tie ir jautājumi, kas saistās ar ieslodzījuma vietu un Valsts probācijas dienesta personāla skaita pietiekamību, apmācību apjomu un kvalitāti, darbinieku atlases sistēmu, novērtēšanas kārtību un no tā izrietošo darbinieku motivācijas sistēmu, kā arī jaunu riska un vajadzību novērtēšanas instrumentu ieviešanu.

2016.gada 25.februārī Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda prioritārā virziena Nodarbinātības, darbaspēka mobilitātes, sociālās iekļaušanas un nabadzības apkarošanas prioritārā virziena apakškomitejas sēdē ir izskatīti Tieslietu ministrijas uzstrādātie „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.3. specifiskā atbalsta mērķa  „Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti” (turpmāk – 9.1.3. SAM) projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji un projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika 9.1.3. SAM īstenošanai,  sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija), kā arī  kā informatīvs materiāls Ministru kabineta noteikumu projekts “ 9.1.3. SAM īstenošanas noteikumi”.

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti" īstenošanas noteikumi

9.1.3. SAM ietvaros īstenots projekts „Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana”.

Projekta mērķis: paaugstināt administratīvo un cilvēkresursu kapacitāti iestādēs, kas īsteno vai ir iesaistītas ieslodzīto un bijušo ieslodzīto resocializācijas pasākumu īstenošanā, kā arī izvērtēt esošo resocializācijas sistēmu, apzināt un praksē ieviest jaunus instrumentus, kas nodrošinās esošās sistēmas efektivitātes paaugstināšanu un kam būs tieša ietekme uz ieslodzīto un bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū.

Projekta mērķa grupa: Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) un Valsts probācijas dienesta darbinieki (VPD), kā arī pašvaldību, reliģisko organizāciju un NVO darbinieki, kas strādā ar ieslodzītajiem vai bijušajiem ieslodzītajiem vai ir iesaistīti specifiskā atbalsta īstenošanā.

Projekta finansējums: 5 231 056 EUR, tai skaitā 85% ESF līdzfinansējums un 15% nacionālais līdzfinansējums.

Projekta darbības:

  • Resocializācijas programmu pilnveidošana (Resocializācijas programmu standarta un resocializācijas programmu akreditācijas sistēmas izveide, programmu vadītāju atlases pasākumi, apmācības un sertifikācija, esošo programmu kvalitātes pārbaude, trūkstošo programmu pielāgošana vai izstrāde);
  • Riska un vajadzību novērtēšanas instrumentu pilnveide un jaunu specializētu riska un vajadzību novērtēšanas instrumentu piesaiste;
  • Atbalsta programmu bijušajiem ieslodzītajiem sertificēšanas sistēmas izveide;
  • Mācību sistēmas pilnveide (jaunu mācību programmu izstrāde ieslodzījuma vietu darbiniekiem, darbinieku testēšanas metožu, psihometrijas testu ieviešana un profesionālās kapacitātes stiprināšana, vispārējās ikgadējās apmācības pašvaldību, biedrību un nodibinājumu, kā arī reliģisko organizāciju darbiniekiem, kopīgu mācību organizēšana ieslodzījuma vietu un probācijas darbiniekiem, IeVP Mācību centra kapacitātes stiprināšana apmācības sistēmas pilnveidošanai un jaunu mācību programmu izstrādei, pētījums par IeVP un VPD darbinieku profesionālajām kompetencēm, īpašībām un spējām, personāla atlases sistēmas pilnveidošana IeVP un VPD, grupu un individuālās supervīzijas, darba monitorēšana, IeVP centrālā aparāta un ieslodzījuma vietu visu līmeņu vadītāju apmācības, apmācības par jaunizstrādātajiem instrumentiem, kopīgu apmācību sistēmas modeļu izstrāde un E-mācību sistēmas izveide, rokasgrāmatas izstrāde jaunuzņemtajiem ieslodzījuma vietu darbiniekiem);
  • Integrētu profesionālās piemērotības noteikšanas un prasmju pilnveidošanas pasākumu izstrāde ieslodzītajiem, kā arī pasākumu izstrāde ieslodzīto un bijušo ieslodzīto karjeras attīstīšanai (ekspertu diskusijas);
  • Informatīvi un labās prakses popularizēšanas pasākumi stereotipu mainīšanai par bijušajiem ieslodzītajiem (ikgadējās konferences, pētījums par labās prakses popularizēšanas pasākumiem un labās prakses pasākumu īstenošana)

Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji:

  • Pilnveidoto riska un vajadzību novērtēšanas instrumentu skaits, kuri ieviesti praksē- 7
  • Profesionālo kompetenci paaugstinājušo ieslodzījuma vietu un probācijas speciālistu skaits, kuri strādā ar ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem- 1 925

Projekta sadarbības partneris: Valsts probācijas dienests

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju projekts:

Darba kārtība nodarbinātības, darbaspēka mobilitātes un sociālā iekļaušanas prioritārā virziena apakškomitejai (31.03.2016.) (darba kārtības punkts 02_TM_913 "Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 9.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti" īstenošanai")

Rakstiskajā procedūrā precizētie projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (24.03.2016.)

Rakstiskajā procedūrā precizētie projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (15.04.2016.)

Eiropas Savienības fondu Uzraudzības komitejas sēdes protokols ar lēmumu apstiprināt 9.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti" projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus

Apstiprinātā projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju redakcija

-----

Papildu informācija