1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1493 “Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību”” (turpmāk – Noteikumu projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgrupas:

  1. valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzēji;
  2. Juridiskās palīdzības administrācijā (turpmāk – Administrācija)
  3. personas, no kurām piedzen izdevumus, kas saistīti ar valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu;
  4. procesa virzītāji, tiesneši, kas pārbauda paziņojumus par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu, kā arī veic valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības izdevumu aprēķinu.
 

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumi Nr. 1493 „Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību” (turpmāk – Noteikumi Nr. 1493) nosaka juridiskās palīdzības veidus, apjomu, samaksas apmēru un ar tās sniegšanu saistītos atlīdzināmos izdevumus, to apmēru un izmaksas kārtību. No 2016. gada 1. marta Civilprocesa likumā tiks noteikti valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības izdevumu piedziņas nosacījumi un kārtība, kā arī nosacījumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības izdevumu atlīdzināšanu valstij.

Ja juridiskās palīdzības sniedzējs sniedz personai civillietā valsts nodrošināto juridisko palīdzību, saskaņā ar Noteikumiem Nr. 1493, lai saņemtu samaksu par šīs juridiskās palīdzības sniegšanu, juridiskās palīdzības sniedzējs iesniedz Administrācija paziņojumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu (turpmāk – Paziņojums), kuru Administrācija pārbauda, izvērtē un tad pārskaita samaksu juridiskās palīdzības sniedzējam viņa norādītajā kredītiestādes kontā.  Ar Noteikumu projektu paredzēts samazināt un precizēt Paziņojuma iesniegšanas termiņu, lai uz tiesas sēdes dienu, tiesnesis varētu veikt valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības izdevumu aprēķinu.

Gan valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzēji, gan Latvijas Zvērinātu advokātu padome norādījusi uz valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzēju zemo atlīdzību.  Ņemot vērā minēto, ar Noteikumu projektu atsevišķās pozīcijās tiks palielināta atlīdzība valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzējiem.

Tāpat ar Noteikumu projektu plānots veikt izmaiņas atsevišķos procesos par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanas kārtību, ar mērķi to uzlabot un nodrošināt kvalitatīvāku valsts nodrošināto juridisko palīdzību personām, kuras to saņem.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē līdz š.g. 4. martam.

7.

Dokumenti

1. Noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz 7 lapām;

2. Noteikumu projekts uz 13 lapām.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2016. gada 12. februārim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta juriskonsultes S.Šubes e-pasta adresi: Sindija.Sube@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore I.Ilgaža e-pasts: Inita.Ilgaza@tm.gov.lv tel.67036814.

 

Pievienotie dokumenti