Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

  1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

„Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 451 „Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Zvērināti tiesu izpildītāji.

Vienlaikus noteikumu projekts attiecas uz izpildu lietu dalībniekiem (piedzinējiem, parādniekiem) kā arī personām, kuras vēlēsies izmantot zvērināta tiesu izpildītāja kā sertificēta mediatora pakalpojumu, vai būs ierosinājušas mantojuma apsardzības lietu.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ar 2015. gada 26. novembra likumu “Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā” paplašināts zvērinātu tiesu izpildītāju amata darbību uzskaitījums, nosakot, ka zvērinātam tiesu izpildītajam pēc ieinteresēto personu lūguma ir tiesības sniegt sertificēta mediatora pakalpojumu. Ņemot vērā apstākli, ka sertificēta mediatora pakalpojuma sniegšana ar likumu ir iekļauta Tiesu izpildītāju likuma 74. pantā, par tās veikšanu paredzama amata atlīdzības takse, veicot attiecīga satura grozījumus Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 451 „Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm” (noteikumi Nr. 451).

Vienlaikus veicami arī citi grozījumi noteikumos Nr. 451, lai noteiktu amata atlīdzību par visām amata darbībām, ko veic zvērināts tiesu izpildītājs (šobrīd noteikumos Nr. 451 nav paredzēta amata atlīdzības takse, piemēram, par nolēmuma par tiesību ierobežošanu izpildi, lēmuma par prasības nodrošinājuma līdzekļa aizstāšanu izpildi u.c.).

Grozījumu nepieciešamība noteikumos Nr. 451 cita starp saistīta arī ar zvērinātu tiesu izpildītāju darbību regulējošos normatīvajos aktos veiktām izmaiņām. 2015. gada 29. oktobrī Saeima pieņēma likumu “Grozījumi Civilprocesa likumā” (izsludināts 2015. gada 19. novembrī, stājas spēkā 2015. gada 3. decembrī), ar kuru tiek ieviests jauns tiesas nolēmuma veids – nolēmums par saskarsmes tiesību izmantošanas laika un vietas pārskatīšanu (likuma 244.13 pants), kuram attiecīgi tiek paredzēta īpaša izpildes kārtība. Turklāt ar 2015. gada 26. novembra likumu “Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā” Tiesu izpildītāju likuma 73. pants tiek papildināt ar ceturto daļu, kas uzliek par pienākumu zvērinātam tiesu izpildītājam, pamatojoties uz zvērināta notāra aicinājumu, veikt mantojuma apsardzību Tiesu izpildītāju likumā īpaši noteiktajā kārtībā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu paredzēts pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē līdz 2016. gada janvārī.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts.

Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par Ministru kabineta noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt viedokli, Ministru kabineta noteikumu projekts, saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” ievietots Tieslietu ministrijas interneta mājas lapā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par izstrādāto procesa aprakstu intereses gadījumā lūdzam iesniegt rakstveidā divu nedēļu laikā no publicēšanas dienas (līdz 21. decembrim), nosūtot tos uz e-pasta adresi: evija.timpare@tm.gov.lv .

10.

Cita informācija

 -

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore Inita Ilgaža, tālr. 67036814, inita.ilgaza@tm.gov.lv

Pievienotie dokumenti:

  1. Ministru kabineta noteikumu projekts “„Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 451 „Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm””;
  2. Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

 

 

Pievienotie dokumenti